Υπηρεσία Ευελιξίας

Ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) προσφέρει Υπηρεσίες Ευελιξίας που χρειάζονται για λόγους ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος (εξισορρόπηση του συστήματος) λόγω της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στο φορτίο του ηλεκτρικού συστήματος. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη και πολλές φορές απρόβλεπτη, συγκρινόμενη με τις συμβατικές μονάδες παραγωγής. Συνεπώς, για την εξισορρόπηση – ασφάλεια του συστήματος απαιτείται η συμμετοχή ευέλικτων μονάδων παραγωγής οι οποίες μπορούν να εξισορροπήσουν άμεσα τις ανωτέρω μεταβολές.

Ως Υπηρεσία Ευελιξίας ορίζεται η ταχεία αύξηση ή μείωση της ισχύος έγχυσης ή απορρόφησης του επιλεγέντος Παρόχου ώστε να καλύπτει τη ζήτηση του ΕΣΜΗΕ, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Οι Πάροχοι πρέπει να έχουν την ικανότητα ανταπόκρισης εντός τριών (3) ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή, να ακολουθούν έναν γρήγορο κύκλο λειτουργίας, με ρυθμό μεταβολής της ισχύος του για αύξηση ή μείωση της έγχυσης/απορρόφησης μεγαλύτερο ή ίσο με οχτώ (8) MW το λεπτό και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες.

Ο ΜΜΑΕ θεσπίστηκε αρχικά με το άρθρα 150 και 151 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/2016) με το οποίο προστέθηκαν τα άρθρα 143Δ και 143Ε στον ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/2011). Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142/2018), με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 143Δ και 143Ε του ν.4001/2011, θεσπίστηκε ο Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης της Ευελιξίας (νέος ΜΜΑΕ), όπως τροποποιήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92/2020). Η διαγωνιστική διαδικασία του νέου ΜΜΑΕ, από την οποία προκύπτουν οι επιλεγέντες Πάροχοι και κατακυρώνεται σε αυτούς η ισχύς παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, περιλαμβάνει τη δημοπρασία της διαθεσιμότητας ισχύος για την παροχή της Ευελιξίας η οποία πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ (ΑΔΜΗΕ).

Με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66754/810/09.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 2852/2020) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ), συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας ισχύος του, των κριτηρίων καθορισμού των επιλέξιμων παρόχων και των υποχρεώσεων αυτών, του ύψους της δημοπρατούμενης ισχύος, καθώς και κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την αποζημίωση για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας. Η διάρκεια ισχύος του νέου ΜΜΑΕ ορίζεται κατά μέγιστο έως 31.03.2021. ή μέχρι την εφαρμογή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Εξειδικευμένα ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή του νέου ΜΜΑΕ ρυθμίζονται κατά περίπτωση με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.

Ο ΜΜΑΕ έχει μεταβατικό χαρακτήρα και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Με την έναρξη λειτουργίας του «Μοντέλου Στόχου» (Target Model) και της νέας αγοράς εξισορρόπησης (Balancing Market) οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο και οι αποζημιώσεις υπηρεσιών επάρκειας και ευελιξίας θα παρέχονται μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε..

Χρήσιμες πληροφορίες για τον ΜΜΑΕ καθώς και τα αποτελέσματα των δημοπρασιών μπορείτε να αναζητήσετε στη σελίδα του ΑΔΜΗΕ.