Τοπίο

COUNCIL OF EUROPE LANDSCAPE CONVENTION – LANDSCAPE AWARD OF THE COUNCIL OF EUROPE 8th Session – 2022-2023

Διοργάνωση της 8ης Συνόδου του Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (2022-2023)

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των σχετικών προτάσεων εκ μέρους των δικαιούχων και προσδιορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία η 30η Νοεμβρίου 2022.

Στο πλαίσιο πρόσκλησης συμμετοχής στη διοργάνωση της 8ης Συνόδου Βραβείου Τοπίου (2022-2023) του Συμβουλίου της  Ευρώπης και της Εγκυκλίου της Εκτελεστικής Γραμματέως του Συμβουλίου προς τα συμβαλλόμενα μέρη για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων μέσω των μόνιμων αντιπροσωπειών τους στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καλούνται:

α) οι Περιφέρειες της χώρας, ενημερώνοντας σχετικά τους Δήμους ή τις ενώσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων  ΜΚΟ ή φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα Τοπίου στην περιοχή ευθύνης  τους,  να υποβάλουν  προτάσεις υποψηφιότητας τηρουμένων των κριτηρίων, για τη συμμετοχή τους στην 8η Σύνοδο Βραβείο Τοπίου έως την 30η Νοεμβρίου 2022.

Τα κριτήρια περιγράφονται στην Αίτηση συμμετοχής «Application form Landscape Award 2022-2023» η οποία επισυνάπτεται στο παρόν όπως και στο Ψήφισμα CM/Res (2008)3 που ρυθμίζει τους κανόνες για τη συμμετοχή στο βραβείο τοπίου.

Η υποβολή προτάσεων υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη σχετική  Ανακοίνωση (Μάρτιος 2022), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα : Διοργάνωση της 8ης Συνόδου του Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (2022-2023) την οποία θα βρείτε στο σύνδεσμο   www.ypen.gov.gr και στη διαδρομή: Xωρικός Σχεδιασμός- Χωροταξία – ΤΟΠΙΟ.   Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό landscapeaward2022.23@prv.ypeka.gr ή και μέσω wetransfer των απαιτούμενων στοιχείων υποβολής προτάσεων όπως περιγράφονται και στη σχετική αρχική Ανακοίνωση. Εφόσον υφίσταται ανάγκη για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε  στο αρμόδιο τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, στοιχεία επικοινωνίας:  τηλ. 211515331 , e mail: e.lagiou@prv.ypeka.gr

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από την υπηρεσία, προκειμένου να επιλεγεί το Τοπίο που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 8η Σύνοδο Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (2022-2023).

-Επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση το έντυπο τελικής φόρμας Αίτησης-συμμετοχής: Application form Landscape Award 2022-2023.

-Επισυνάπτονται σε Ελληνική μετάφραση τα σχετικά ψηφίσματα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης :

1. CM/Res (2008)3 Κανόνες που ισχύουν για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης και

2. CM/Res (2017)18 «Σχετικά με τη συμμαχία Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης».


 

 

 


Έκτη Διεθνής Ημέρα Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, 20 Οκτωβρίου 2022[1]

«Μήνυμα από το Στρασβούργο»: Τοπίο και Υγεία!

Η Έκτη Διεθνής Ημέρα Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, 20 Οκτωβρίου 2022 είναι αφιερωμένη στο θέμα «Τοπίο και Υγεία» καλώντας τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και τους εδαφικούς παράγοντες να εξετάσουν τη σημασία του τοπίου σε παγκόσμιο επίπεδο ως βασικό συστατικό του περιβάλλοντος διαβίωσης του ανθρώπου[2], και ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της διεθνούς συνάντησης των Ηνωμένων Εθνών «Στοκχόλμη+50: ένας υγιής πλανήτης για την ευημερία όλων – η ευθύνη μας, η ευκαιρία μας», 2-3 Ιουνίου 2022.

Κείμενα αναφοράς:

Σύσταση CM/Rec(2017)7 σχετικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη:

Η Επιτροπή Υπουργών… Συνιστά στις κυβερνήσεις των Συμβαλλόμενων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου: … να εξετάσουν τη σημασία που έχει η ποιότητα και η ποικιλομορφία των τοπίων για το πνεύμα και το σώμα των ανθρώπων, καθώς και για τις κοινωνίες, στους προβληματισμούς και στο έργο που αφιερώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη  https://rm.coe.int/1680750d64

Σύσταση CM/Rec(2008)3 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου:

Η έννοια του τοπίου στη σύμβαση διαφέρει από αυτή που μπορεί να βρεθεί σε ορισμένα έγγραφα, που βλέπουν στο τοπίο ως ένα «περιουσιακό στοιχείο» (κληρονομική έννοια του τοπίου) και το αξιολογούν ως («πολιτιστικό», «φυσικό» κ.λπ. τοπίο), θεωρώντας το ως μέρος του φυσικού χώρου. Αυτή η νέα αντίληψη εκφράζει, αντίθετα (προς τις προαναφερθείσες θεωρήσεις), την επιθυμία να αντιμετωπίσουμε, κατά μέτωπο και με ολοκληρωμένο τρόπο, το θέμα της ποιότητας του περιβάλλοντος όπου ζουν οι άνθρωποι. Αυτό αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση για την ατομική και κοινωνική ευημερία -εννοούμενη με τη σωματική, φυσιολογική, ψυχολογική και πνευματική έννοια- και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και ως πόρος που ευνοεί την οικονομική δραστηριότητα.

Η προσοχή εστιάζεται στην επικράτεια ως σύνολο, χωρίς διάκριση μεταξύ αστικών, περιαστικών, αγροτικών και φυσικών τμημάτων ή μεταξύ τμημάτων που μπορεί να θεωρηθούν εξαιρετικά, καθημερινά ή υποβαθμισμένα. Δεν περιορίζεται σε πολιτιστικά, τεχνητά και φυσικά στοιχεία: το τοπίο σχηματίζει ένα σύνολο του οποίου τα συστατικά μέρη εξετάζονται ταυτόχρονα με τις αλληλεπιδράσεις τους.

____________________________________________

[1] https://www.coe.int/en/web/landscape/-/sixth-international-landscape-day-of-the-council-of-europe-20-october-2022

[2] όπως ορίζεται στο Προοίμιο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο (ETS No. 176).


 

COUNCIL OF EUROPE
LANDSCAPE CONVENTION

NATIONAL SYMPOSIUM ON THE IMPLEMENTATION OF THE
COUNCIL OF EUROPE LANDSCAPE CONVENTION IN GREECE

and
FORUM OF THE NATIONAL SELECTIONS OF THE 6TH SESSION
OF THE LANDSCAPE AWARD OF THE COUNCIL OF EUROPE

The landscape as a reflection and project of civilisation

 

                                                                         Kastraki Kalampaka, Trikala, Greece 6-8 April 2022

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ειδικότερα η Γραμματεία αρμόδια για τη Σύμβαση για το Τοπίο της Διεύθυνσης Δημοκρατικής Συμμετοχής του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασιών της Σύμβασης, οργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας,

National Symposium για την εφαρμογή της Σύμβασης Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα και Forum των Εθνικών Επιλογών της 6ης Συνόδου του Βραβείου Τοπίου.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Καστράκι Καλαμπάκας Τρικάλων, στις 6-8 Απριλίου 2022.

Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί σχετικά με το Πρόγραμμα του Συμποσίου:

https://www.coe.int/en/web/landscape/national-regional-symposiums

Σκοπός του Συμποσίου είναι αφενός η παρουσίαση και η συζήτηση πάνω στις Πολιτικές οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την Ελλάδα για την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο και αφετέρου, η διεξαγωγή του Φόρουμ των Εθνικών Επιλογών της 6ης Συνόδου Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (2018-2019). Στη διάρκεια του Φόρουμ θα παρουσιαστούν οι πολύτιμες εμπειρίες των κρατών μερών του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Σύμβασης, από τη συμμετοχή τους στην 6η Σύνοδο του Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και της χώρας μας που συμμετείχε με το έργο «Αναβίωση της λίμνης Κάρλα» της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι εμπειρίες των χωρών που θα παρουσιαστούν αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να προωθηθεί η εδαφική διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας βελτιώνοντας τα χαρακτηριστικά του τοπίου που συνιστά το περιβάλλον διαβίωσης των ανθρώπων.
Αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες Πολιτικές που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα, το άρθρο 5 αυτής ορίζει ότι τα Μέρη της αναλαμβάνουν:
–τη νομική αναγνώριση των τοπίων ως βασικό συστατικό του περιβάλλοντος των ανθρώπων, ως έκφραση της ποικιλομορφίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τους και θεμέλιο της ταυτότητάς τους·
– τη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών τοπίου που στοχεύουν στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό του τοπίου, μέσω της υιοθέτησης των ειδικών μέτρων που ορίζονται στο άρθρο 6 της Σύμβασης·
– τη θέσπιση διαδικασιών για τη συμμετοχή του ευρύτερου κοινού, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλων μερών που ενδιαφέρονται για τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών τοπίου·
– την ενσωμάτωση του τοπίου στις περιφερειακές και πολεοδομικές πολιτικές τους και στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, γεωργικές, κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές τους, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές με πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στο τοπίο.

Τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν στη 12η Επίσημη Διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Σύμβαση Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (2023, Palais de l’ Europe, Στρασβούργο) και στη Σύνοδο της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πολιτιστική Κληρονομιά και το Τοπίο (CDCPP).

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή προκειμένου να παρακολουθήσετε από απόσταση τις εργασίες του Συμποσίου στο σύνδεσμο που ακολουθεί: In order to watch remotely the work of the Symposium, please register at the following link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHWkCD4XzTZqDN2RBoE_y6mwi76Q9l-NTfU4QeL-daMNwWZA/viewform

 

Ζωντανή μετάδοση των εργασιών του Εθνικού Συμποσίου παρέχεται μέσω των παρακάτω συνδέσμων: Live streaming of the National Symposium is provided through the following links:
1st DAY – MORNING SESSION – Wednesday 6 April – 09.00-12.30
Original Sound:
https://youtu.be/0BsNvnhX0qc
1st DAY – AFTERNOON SESSION – Wednesday  6 April – 14.30-17.30
Original Sound:
https://youtu.be/4RPv6CALFj0

 

2nd DAY – MORNING SESSION – Thursday 7 April – 09.00-12.30
Original Sound:
https://youtu.be/qB_STvNMybA
2nd DAY – AFTERNOON SESSION – Thursday 7 April – 14.00-17.30
Original Sound:
https://youtu.be/yN73qmLuhV8

 

3rd DAY
Original Sound:
https://youtu.be/K2kkD5v93sY

 

 

 


 

 

 

COUNCIL OF EUROPE LANDSCAPE CONVENTION – LANDSCAPE AWARD OF THE COUNCIL OF EUROPE 8th Session – 2022-2023

Διοργάνωση της 8ης Συνόδου του Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (2022-2023)

 

Η Διεύθυνση για τη Δημοκρατική Συμμετοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε στις 10 Ιανουαρίου του 2022 τη διοργάνωση της 8ης Συνόδου Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο είναι η πρώτη διεθνής συνθήκη που ασχολείται αποκλειστικά με όλες τις πτυχές του τοπίου: φυσικό, αγροτικό, αστικό και περιαστικό. Αντιπροσωπεύει μια σημαντική συμβολή στην υλοποίηση των στόχων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των τοπίων, με τα φυσικά και ανθρώπινα συστατικά τους, το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνωρίζει ότι το τοπίο αποτελεί σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής για τους ανθρώπους παντού: σε υποβαθμισμένες περιοχές καθώς και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές που αναγνωρίζονται ως εξαιρετικής ομορφιάς καθώς και καθημερινές περιοχές.

Το άρθρο 11 της Σύμβασης θεσπίζει το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στα πλαίσια διοργάνωσης της 8ης Συνόδου του Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (2022-2023), διαβιβάζεται το Ψήφισμα CM/Res(2008)3 της Επιτροπής Υπουργών για τους Κανόνες που διέπουν το Τοπίο Βραβείο:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d3d39

Το Ψήφισμα CM/Res (2008)3  επισημαίνει ότι το Βραβείο Τοπίου ευθυγραμμίζεται με το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη βιώσιμη ανάπτυξη: προωθεί τη χωρική διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ειλημμένων μέτρων βελτίωσης του τοπίου για τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων.

Απευθυνόμενο στα Μέρη της Σύμβασης, το Βραβείο έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών για την αξία των τοπίων, για το ρόλο τους και τους μετασχηματισμούς που αυτά υφίστανται. Επιβραβεύει υποδειγματικές πρακτικές, πρωτοβουλίες, στοχεύοντας σε επιτυχείς στόχους ποιότητας τοπίου εφαρμοζόμενους στην επικράτεια των Μερών της Σύμβασης.

Τα κριτήρια για την απονομή του Βραβείου επισυνάπτονται στους Κανόνες τους  Ψηφίσματος cm/Res(2008)3 είναι τα ακόλουθα:  βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη, υποδειγματική αξία, συμμετοχή του κοινού και ευαισθητοποίηση.

Το Βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια και οι φάκελοι που υποβάλλονται μέσω  αιτήσεων πρέπει να φθάσουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης μέχρι το τέλος του έτους που προηγείται του έτους απονομής (δηλαδή ,στο τέλος του έτους 2022, για αυτήν την 8η Συνεδρία). Λόγω ταχυδρομικών καθυστερήσεων στο τέλος του έτους, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 το αργότερο.

Στη συνεδρίασή της στο Στρασβούργο στις 28-29 Απριλίου 2008, η Διευθύνουσα Επιτροπή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τοπίου (CDPATEP) αποφάσισε ότι οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω της Γραμματείας των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των Μερών της Σύμβασης.

Κάθε Κράτος Μέρος της Σύμβασης καλείται να αποστείλει ταχυδρομικώς στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης), πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2023, μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υποβολής, σε έντυπη μορφή, μαζί με ψηφιακό αντίγραφο και το πρόσθετο υλικό, σε USB.

Σύμφωνα με το Ψήφισμα CM/Res(2017)18 της Επιτροπής Υπουργών για τη Συμμαχία για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης : Τα υποδειγματικά επιτεύγματα που παρουσιάστηκαν από τα Κράτη Μέρη στη Σύμβαση Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο των συνόδων του Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναγνωρίστηκαν από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης συνιστούν στο εξής μέρος της «Συμμαχίας Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης» Resolution CM/Res(2017)18 on the Landscape Award Alliance of the Council of Europe.

Για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του link που ακολουθεί:

www.coe.int/en/web/landscape/landscape-award-alliance

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο στο πλαίσιο εφαρμογής του Αρθ.11 «Βραβείο Τοπίου», της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, και λαμβάνοντας υπόψη το Ψήφισμα CM / Res (2017)18 «Landscape Award Alliance of the Council of Europe», σχετικά με τη «Συμμαχία για το Βραβείο Τοπίου του  Συμβουλίου της Ευρώπης», που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, απευθύνει προς όλους τους δικαιούχους: Περιφέρειες, Δήμους, ή Ενώσεις αυτών στη βάση Διαδημοτικής ή Διαπεριφερειακής συνεργασίας και προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα Τοπίου, Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιότητας για το Βραβείο Τοπίου (2018-2019) του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με του Κανόνες και τα Κριτήρια που υπαγορεύονται από το Ψήφισμα CM/Res (2008)3.

-Ποια έργα μπορούν να προταθούν για το Βραβείο;

Όλα τα έργα που υλοποιούνται για την ανάδειξη του τοπίου σε όλες τις φυσικές και πολιτιστικές συνιστώσες του, με την ευρεία έννοια όπως αυτή διατυπώνεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου. Κατά την αξιολόγηση, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε προτάσεις με δραστηριότητες που στοχεύουν στην επιδίωξη των κατευθύνσεων και των στόχων όπως τέθηκαν και θεσμοθετήθηκαν για κάθε Περιφέρεια στο πλαίσιο αναθεώρησης των ΠΠΧΣΑΑ και στη βάση της αντίστοιχης Ειδικής Μελέτης Τοπίου.

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ www.ypen.gov.gr και στη διαδρομή: Xωρικός Σχεδιασμός- Χωροταξία – ΤΟΠΙΟ   θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας δια αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό landscapeaward2022.23@prv.ypeka.gr και μέσω wetransfer των κάτωθι:

α. αποστολή Εγγράφου υποβολής Πρότασης Υποψηφιότητας με υπογραφή Φορέα ή ένωση φορέων ευθύνης του Project

β. υποβολή του πρόσθετου υποστηρικτικού υλικού του Project όπως περιγράφεται στο αρχείο APPLICATION FORM.

Οι προτάσεις υποψηφιότητας θα είναι δυνατό να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου 2022.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με Υπουργική Απόφαση για το σκοπό αυτό, προκειμένου να επιλεγεί το Τοπίο που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 8η Σύνοδο Βραβείου Τοπίου(2022-2023) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η διαδικασία της Αξιολόγησης των Υποψηφιοτήτων θα γίνει στη βάση των Αρχών της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο και στη βάση εφαρμογής των Κριτηρίων όπως υπαγορεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ψήφισα CM/Res(2008)3.

Το χρονικό διάστημα Αξιολόγησης των υποβληθέντων Υποψηφιοτήτων και της Ανακοίνωσης του Αποτελέσματος τοποθετείται από 1η Νοεμβρίου έως 30η Νοεμβρίου 2022, ενώ θα προηγηθεί σχετική ενημέρωση  στην ιστοσελίδα ΥΠΕΝ αναφορικά στον ακριβή χρονικό προγραμματισμό συγκρότησης και συνεδριάσεων της Ειδικής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης-επιλογής της ελληνικής εκπροσώπησης και οι σημαντικές συμμετοχές, κατά την κρίση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. Το υλικό αποστολής κάθε συμμετοχής δεν θα επιστραφεί. Το ΥΠΕΝ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στη δημοσίευση των ανωτέρω συμμετοχών, με στόχο την προβολή τους ως σημαντικών παραδειγμάτων δράσεων, ως καλών πρακτικών προστασίας , διαχείρισης ή σχεδιασμού του Τοπίου.

Α. Επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση το έντυπο τελικής φόρμας Αίτησης-συμμετοχής:

Application form Landscape Award 2022-2023.

Γ. Επισυνάπτονται σε Ελληνική μετάφραση τα σχετικά ψηφίσματα (1,2) της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης,

  1.  CM/Res (2008)3, Rules governing the Landscape Award of the Council of Europe, και
  2.  CM/Res (2017)18 on the Landscape Award Alliance of the Council of Europe.

Αναρτήθηκε από το Α Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131515331.

APPLICATION FORM LANDSCAPE AWARD 2022-2023

ΨΗΦΙΣΜΑ 1o

ΨΗΦΙΣΜΑ 2o