Αδειοδότηση

Ι. Αδειοδότηση λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών

Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών (επιφανειακής ή/και υπόγειας) ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία υπάρχουν ή σε όποιον ο ιδιοκτήτης παραχώρησε το δικαίωμα αυτό. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης σε ιδιωτικές εκτάσεις γίνεται και αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης της έκτασης.

Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας σε εκτάσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ γίνεται και αποδεικνύεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και του δικαιώματος εκμετάλλευσης των εκτάσεων αυτών με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης.

Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας σε εκτάσεις του Δημοσίου γίνεται και αποδεικνύεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενώ η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των εκτάσεων αυτών με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης.

Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών που βρίσκονται σε δημόσιες δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές, ανήκει στο Δημόσιο.

Η εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών επιτρέπεται εφόσον:

  • σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις, έχει καταρτιστεί σχετική σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Δήμου αντιστοίχως και του εκμεταλλευτή.
  • σε ιδιωτικές εκτάσεις, έχει υποβληθεί σχετική γνωστοποίηση από τον εκμεταλλευτή.

Ο εκμεταλλευτής οφείλει να καταρτίζει και να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών), πριν την έναρξη των λατομικών εργασιών εκμετάλλευσης, τεχνική μελέτη του έργου, η έγκριση της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του λατομικού χώρου.

Η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης λατομείων μαρμάρων, αδρανών υλικών και φυσικών λίθων αναλύεται στα κάτωθι βήματα:

1. Παραλαβή αιτήματος έγκρισης τεχνικής μελέτης (ΤΜ)

2. Αξιολόγηση της TM από την Υπηρεσία (Το πρώτο υποβήμα του βήματος 2 είναι ON/OFF, δηλαδή δεν γίνεται περαιτέρω αξιολόγηση και η ΤΜ επιστρέφεται ως έχει).

2α. Έλεγχος Ύπαρξης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του αιτούμενου χώρου.

2β. Έλεγχος Ύπαρξης Σύμφωνης Γνώμης Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος.

2γ. Έλεγχος για τη διαπίστωση του έχοντος το Λατομικό Δικαίωμα Εκμετάλλευσης  του αιτούμενου χώρου.

2δ. Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αιτούμενου χώρου.

2ε. Έλεγχος Ύπαρξης Λοιπών Γνωμοδοτήσεων και Εγγυητικών Επιστολών, εφόσον απαιτούνται.

2στ. Έλεγχος Πιστοποίησης Κατηγορίας Ορυκτού.

2ζ. Έλεγχος περιεχομένων της ΤΜ και ιδίως περί του ορθολογικού σχεδιασμού του έργου με βάση τον ΚΜΛΕ και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις, περί των δεδομένων έρευνας, περί της εγκατάστασης ή μη (Η/Μ) ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός του λατομικού χώρου κ.α..

2η. Έλεγχος – Επεξεργασία για τα τυχόν συμπαραγόμενα (μαζί με το ορυκτό της κύριας δραστηριότητας) παραπροϊόντα (σε ποσότητες και αξίες), εφόσον απαιτείται.

2θ. Έλεγχος – Επεξεργασία για τη διαπίστωση ταυτοποίησης στοιχείων ΤΜ και αντίστοιχης εγκεκριμένης ΜΠΕ (στα κεφάλαια που ταυτίζονται).

2ι. Έλεγχος – Επεξεργασία των πρόσθετων απαιτούμενων παραστατικών και συνοδευτικών προσαρτημάτων για τη διαπίστωση της πληρότητας σε περιπτώσεις υπόγειας εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών ή εγκατάστασης (Η/Μ) ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός του λατομικού χώρου.

3. Έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο για τυχόν διορθώσεις, συμπληρώσεις ή απόρριψη αιτήματος

4. Παραλαβή του νέου αιτήματος έγκρισης της TM

5. Έλεγχος – Επεξεργασία – Αξιολόγηση στοιχείων της συμπληρωμένης και διορθωμένης TM (Υπάρχει πιθανότητα επανάληψης των βημάτων 3, 4 και 5 περισσότερες από μια φορές)

6. Έγγραφο έγκρισης προϋπολογισμού του έργου και υποβολής σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων, καθώς και αποδείξεων κατάθεσης αμοιβής μελετητών και δικαιωμάτων του Δημοσίου και Ταμείων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση της ΤΜ.

7. Παραλαβή των κατατεθέντων από τον ενδιαφερόμενο των πιο πάνω δικαιολογητικών

8. Έκδοση απόφασης έγκρισης τεχνικής μελέτης και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΙΙ. Αδειοδότηση ορυχείων (λατομείων) βιομηχανικών ορυκτών

Για την αδειοδότηση της λειτουργίας ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται η έγκριση Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης του ορυχείου.

Νομοθεσία

  • Ν. 4512/2018 – άρθρα 43, 44, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 62  (ΦΕΚ Α΄/5/2018)
  • Ν. 4442/2016 – άρθρα 60, 61, 62, 64, 64Α, 65, 66  (ΦΕΚ Α΄/230/2016)
  • Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ Β΄/1227/2011) και κυρίως τα άρθρα 101 και 103 όπως ισχύουν
  • ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Φ4.2/οικ.176641/2214/2018 (ΦΕΚ Β΄/2909/2018)
  • ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/ΦΑ/οικ.175616/1918/2018 (ΦΕΚ Β΄/2304/2018)
  • ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Φ4.2/οικ.171313/428/2018 (ΦΕΚ Β΄/479/2018)
  • ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Φ4.2/οικ.171311/426/2018 (ΦΕΚ Β΄/480/2018)
  • ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Φ4.2/οικ.171314/429/2018 (ΦΕΚ Β΄/481/2018)
  • ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Φ4.2/71099/67/2018 (ΦΕΚ Β΄/5018/2018)

Βήματα:

1. Παραλαβή αιτήματος έγκρισης τεχνικής μελέτης μαζί με το τεύχος αυτής σε 3 αντίτυπα.

2. Έλεγχος νομιμότητας / πληρότητας του αιτήματος.

α) Έλεγχος αν ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του χώρου της μελέτης (σε περίπτωση που ο χώρος είναι ιδιωτικός) ή έχει τις προκαταρτικές προϋποθέσεις απόκτησής του (σε περίπτωση που ο χώρος είναι δημοτικός ή δημόσιος ή αμφισβητούμενος).

Για το σκοπό αυτό ελέγχονται:

   • Tο Αρχείο της υπηρεσίας εφόσον υπάρχουν στοιχεία από προηγούμενο ιστορικό του υπόψη χώρου και επίσης (υποβάλλονται από τον ίδιο):
   • Συμβόλαια αγοράς ή/και μίσθωσης  του χώρου της τεχνικής μελέτης.
   • Στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου εφόσον αυτό υπάρχει στην επίμαχη θέση.
   • Γνωμοδότηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών.
   • Γνωμοδότηση Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου.
   • Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από εξέταση των σχετικών προϋποθέσεων (όπως η ύπαρξη σε  εκκρεμότητα, αρμοδίως, σχετικού αιτήματος αναγνώρισης ιδιοκτησίας), περί καθορισμού του ύψους εγγυητικής επιστολής, υπέρ του ελληνικού δημοσίου, έναντι τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων (εφόσον η κυριότητα του χώρου  από το Ελληνικό Δημόσιο είναι αμφισβητούμενη).
   • Αποδεικτικό κατάθεσης της ως άνω εγγυητικής επιστολής στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ισχύει στην περίπτωση που ο χώρος αμφισβητούμενος).
   • Τα νομιμοποιητικά παραστατικά της προηγηθείσας έρευνας (εφόσον ο χώρος είναι δημοτικός ή δημόσιος).
   • Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μίσθωσης του υπόψη δημοτικού χώρου (εφόσον ο χώρος είναι δημοτικός).
   • Απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης της μίσθωσης του υπόψη Δημόσιου χώρου (εφόσον ο χώρος είναι δημόσιος).

β) Έγγραφη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων το πολύ 3 έτη πριν την αίτηση.

γ) Σύνταξη και υπογραφή της μελέτης από τους κατά νόμο αρμόδιους μηχανικούς και υποβολή των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων ανάθεσης – ανάληψης.

δ) Ύπαρξη σχετικών βεβαιώσεων/γνωμοδοτήσεων, συμβατότητας του λατομείου με τα κοινωφελή δίκτυα,  από τους αντίστοιχους οργανισμούς των υπηρεσιών δικτύων ή (αντί αυτών) των αντίστοιχων υπεύθυνων δηλώσεων  του μελετητή.

ε) Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την εκμετάλλευση του υπόψη ορυχείου.

3. Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις του φακέλου προϋποθέσεων, αποστολή έγγραφου στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις.

4. Παραλαβή των νέων στοιχείων για την ικανοποίηση των ανωτέρω παρατηρήσεων.

5. Σε περίπτωση πληρότητας του φακέλου αξιολόγηση της μελέτης ως ακολούθως:

α) Ελέγχονται τα αποτελέσματα της προηγηθείσας έρευνας που πρέπει να καταδεικνύουν την κατάταξη του εξορυσσόμενου πετρώματος στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών.

β) Ελέγχονται τα αποτελέσματα της προηγηθείσας έρευνας που πρέπει να καταδεικνύουν την ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος.

γ) Ελέγχεται η συμβατότητα του περιεχομένου της μελέτης με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων

δ) Ελέγχεται η ταύτιση του περιεχομένου του εν λόγω τεύχους με το περιεχόμενο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ε) Ελέγχεται η συμμόρφωση πληρότητας του περιεχομένου του τεύχους με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

6. Εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα και ορθότητα της υποβληθείσας μελέτης, αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο για υποβολή των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων.

7. Παραλαβή φακέλου παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων και έλεγχος ορθότητας/αρτιότητας/πληρότητας.

8. Σύνταξη σχεδίου απόφασης έγκρισης της εν λόγω τεχνικής μελέτης και προώθηση για υπογραφή, ιεραρχικά.

9. Ανάρτηση της απόφασης στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια»

10. Αποστολή της απόφασης στον ενδιαφερόμενο και το αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων με συνημμένο εγκεκριμένο τεύχος της μελέτης.

 

ΙΙΙ. Χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως μηχανημάτων και συγκροτημάτων επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών εντός ορυχείων

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτήν για τα συγκροτήματα επεξεργασίας ενεργειακών και μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων.