Νομοθεσία

Βασικές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τα λατομικά ορυκτά:

    • Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών : Αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 (ΦΕΚ Β΄/1227/2011)
    • Ν. 4442/2016 – άρθρα 60, 61, 62, 64, 64Α, 65, 66 (Α’ 230/2016)
    • ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171312/427/2018 και ΔΑΠ/Α/Φ/4.2/οικ.171311/426/2018 (Β’ 480) Έγκριση ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών – Έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις και εγκατάσταση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών.

 

Έρευνα & εκμετάλλευση σε δημόσιες & δημοτικές εκτάσεις

Εκμίσθωση, εκμετάλλευση & διαχείριση δημόσιων λατομείων

Υπολογισμός & διαδικασία κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για λατομικές & μεταλλευτικές δραστηριότητες

Καθορισμός παράβολων για τη χορήγηση εγκρίσεων & άσκησης προσφυγών εξορυκτικής δραστηριότητας

Υπολογισμός, χρόνος και διαδικασία απόδοσης Μισθωμάτων Δημόσιων Λατομείων

Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28. 06.2018 απόφασης περί «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους»

    • Εγκύκλιος ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.175617/1919/2018 (ΑΔΑ : 6ΣΥ04653Π8-2ΤΣ) “σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018)”