Θεσμικό πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζεται με τον ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/2016), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/2018) και ισχύει. Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4425/2016 όπως ισχύει έχει εκδοθεί σειρά κανονιστικών αποφάσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη λειτουργία και την εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες παρατίθενται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Κανονισμοί, Κώδικες και Εγχειρίδια για τη λειτουργία και την εκκαθάριση συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, στην Ενδοημερήσια Αγορά και στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά

Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης

Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις για την Αγορά Εξισορρόπησης

 

Το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει τους ακόλουθους κανονισμούς: