Εθνικά Ανώτατα όρια Εκπομπών Ατμοσφαιρικών Ρύπων

Η  Οδηγία 2016/2284/ΕΕ (NECD), για τα ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών, στοχεύει στον περιορισμό της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών ρύπων που ευθύνονται για την οξίνιση, τον ευτροφισμό και το σχηματισμό όζοντος.

Θεσπίζει για κάθε Κράτος Μέλος, δεσμεύσεις μείωσης εκπομπών, σε σχέση με τις εκπομπές του 2005, πέντε βασικών ανθρωπογενών ατμοσφαιρικών ρύπων: διοξείδιο του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NΟx), πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου (NMVOCs), αμμωνίας (NH3) και των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ2.5), που πρέπει να επιτευχθούν για τα έτη 2020 έως το 2029 και από το 2030 και εφεξής.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ποσοστιαίες εθνικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών των παραπάνω ρύπων σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2005:

 SO2NOxVOC εκτός του μεθανίουNH3PM2.5
 2020-2029 74%31%54%7%35%
Από το 2030 και μετά 88%55%62%10%50%

Η Οδηγία 2016/2284/ΕΕ (NECD), ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/67467/3577/2018 (ΦΕΚ Β΄4740).