Κανονισμοί Ξυλείας / Flegt

 

Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου

Η παράνομη υλοτομία και η αποδάσωση δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως διάβρωση του εδάφους, μείωση της βιοποικιλότητας ενώ συμβάλουν αρνητικά και στην αλλαγή του κλίματος (περίπου το 20% των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την αποψίλωση των τροπικών δασών). Η αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας όμως είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα που απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση.

Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες του κοινού για τη σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλείται από τις παράνομες υλοτομίες και την αποδάσωση, υιοθέτησε το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade-FLEGT) απώτερος στόχος του οποίου είναι η ενθάρρυνση της αειφορικής διαχείρισης των δασών.

Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο υιοθέτησε τον κανονισμό 2173/2005 που  έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας και του συνδεόμενου με αυτή εμπορίου και αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος αδειών, μέτρο με το οποίο θα εξασφαλίζεται ότι η Κοινότητα εισάγει μόνο προϊόντα ξυλείας που έχουν υλοτομηθεί νόμιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της παραγωγού χώρας. Η Κοινότητα θα συνάπτει με χώρες και περιφερειακές οργανώσεις Εθελοντικές Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης (Voluntary Partnership Agreement, VPAs), βάσει των οποίων οι εταίροι χώρες ή περιφερειακές οργανώσεις θα δεσμεύονται νομικά να εφαρμόσουν το σύστημα αδειών εντός χρονοδιαγράμματος οριζομένου σε κάθε συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Σύμφωνα με το σύστημα αδειών FLEGT, ορισμένα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται από εταίρο χώρα και εισέρχονται στην Κοινότητα σε οποιοδήποτε τελωνειακό σημείο θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία, θα πρέπει να συνοδεύονται από άδεια FLEGT εκδιδόμενη από την εταίρο χώρα, με την οποία δηλώνεται ότι έχουν παραχθεί από εγχώρια ξυλεία που υλοτομήθηκε νόμιμα ή από ξυλεία που εισήχθη νόμιμα στην εταίρο χώρα σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, όπως ορίζεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων ξυλείας προερχόμενων από εταίρους χώρες, αν η αποστολή δεν καλύπτεται από άδεια FLEGT.

Οι λεπτομέρειες των κανόνων εφαρμογής του συστήματος αδειών FLEGT σε ότι αφορά τα Κράτη-Μέλη ρυθμίζονται στον Κανονισμό 1024/2008 της Επιτροπής ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 2008.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί εθελοντικές συμφωνίες με την Γκάνα, τη Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΠραζαβίλ), το Καμερούν, τη Λιβερία, τη Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής και την Ινδονησία και οι χώρες αυτές βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης του Συστήματος FLEGT Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Γκαμπόν, τη Μαλαισία, το Βιετνάμ, την Ονδούρα, τη Γουιάνα.

Το σύστημα αδειών FLEGT ωστόσο, παρουσιάστηκε ανεπαρκές για την διαχείριση του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου δεδομένης της δυνατότητας παράκαμψης του, καθώς και της εθελοντικής και διμερούς φύσης των Συμφωνιών Εταιρικής Σχέσης αλλά και της εν γένει  πολυπλοκότητας της παράνομης υλοτομίας.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, σε συμπλήρωση και στήριξη της τρέχουσας στρατηγικής ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία με ολιστικό χαρακτήρα υιοθετώντας τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά». Ο εν λόγω Κανονισμός ορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης, οι οποίοι διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλεία στην αγορά της ΕΕ για πρώτη φορά και απαγορεύει τη διάθεση (στην αγορά της ΕΕ) παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Ο Κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία και χρήση ενός συστήματος δέουσας επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου θα ελέγχεται η νομιμότητα της υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Ο Κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία και χρήση ενός συστήματος δέουσας επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας καθορίζονται στον εκτελεστικό Κανονισμό 607/2012. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να επικουρούνται από Οργανισμούς Παρακολούθησης στην τήρηση των κανόνων του Κανονισμού 995/2010, που για το σκοπό αυτό μπορούν να αναπτύξουν σύστημα δέουσας επιμέλειας, να χορηγούν στους φορείς εκμετάλλευσης το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν και να επαληθεύουν την ορθή χρήση του. Οι διαδικαστικοί κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση των Οργανισμών Παρακολούθησης καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 363/2012.

Πληροφορίες:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας & Διακίνησης Άγριας Ζωής &Ειδών CITES
(Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας / FLEGT)
Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ.11528 ΙΛΙΣΙΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131512296 / 2131512182 / 2131512143
Email: grcitesma@prv.ypeka,gr
Ministry of Environment and Energy
Directorate-General of Forests and Forest Environment
Department for the Control of the Trade and Transport of Wildlife & CITES Species
(Greek Central EUTR /FLEGT Competent Authority)
Address: Terma Alkmanos str., GR 11528 ILISIA
Tel. +030 2131512296/ +030 2131512182/ +030 2131512143
E-mail: grcitesma@prv.ypeka,gr

Σχετικά κείμενα

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 401/2013 του Συμβουλίου, της 2 Μαΐου 2013 , σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 194/2008
 • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/998 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιουνίου 2021 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Μιανμάρ/Βιρμανία
 • Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του».
 • Υπουργική Απόφαση 142150/3012/24-06-2016 (ΦΕΚ 347/Υ.Ο.Δ.Δ./05.07.2016) “Ορισμός μελών της Τεχνικής Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας (ΤΔΟΕ)”
 • COM(2003)251 τελικό, της 21ης Μαΐου, 2003 – Πρόταση για Σχέδιο Δράσης της ΕΕ – Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Η Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, η Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT).
 • Κανονισμός (ΕΚ) No 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.
 • Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης ου διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.
 • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 363/2012 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 607/2012 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2012, περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 657/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή
 • ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1387 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου σύμφωνα με την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ινδονησία σχετικά με σύστημα αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ των κανονισμών: (ΕΚ) No 2173/2005 και (ΕΕ) αριθ. 657/2014 [FLEGT]
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 134627/5835/23.12.2015 ΦΕΚ 2872 Β 29.12.2015 : Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 135279/159/12.01.2016 (ΦΕΚ 83 Β 25.01.2016) : Καθορισμός Αρμοδίων Αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2005 «περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 «περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου “περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
 • ΑΡΜΟΔΙΕΣ (ΕΘΝΙΚΕΣ) ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ FLEGT
 • ΑΡΜΟΔΙΕΣ (ΕΘΝΙΚΕΣ) ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 144531/4225/03.08.2016 (ΦΕΚ 2532 Β 17.08.2016) : Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα “Φορέων Εκμετάλλευσης” και “Εμπόρων” της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-1015 (ΦΕΚ 2872/Β΄).
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 146506/5185/19.10.2016 (ΦΕΚ 3457 Β’ 26. 10 .2016) : Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα “Φορέων Εκμετάλλευσης” και “Εμπόρων” της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-1015 (ΦΕΚ 2872/Β΄).
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/355 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία.
 • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1649 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2023 για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1930 στις εισαγωγές κόντρα πλακέ σημύδας καταγωγής Ρωσίας, από εισαγωγές κόντρα πλακέ σημύδας που αποστέλλονται από την Τουρκία και το Καζακστάν, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Τουρκίας και Καζακστάν είτε όχι, και για την υπαγωγή σε καταγραφή των εισαγωγών κόντρα πλακέ σημύδας που αποστέλλονται από την Τουρκία και το Καζακστάν
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1115 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 31ης Μαΐου 2023, για τη διαθεσιμότητα στην αγορά της Ένωσης και την εξαγωγή από την Ένωση ορισμένων βασικών και παράγωγων προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ

 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, βάσει του δημοσιευθέντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 995/2010 (“Κανονισμός Ξυλείας”)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, Σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, εδάφιο β) της ΚΥΑ  αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 των Υπουργών: Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών  – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ  2872/Β/29-12-2015) και της αριθμ. 134387/165/12-01-2016 (ΑΔA: 7NNN4653P8-3KI) εγκυκλίου Υ.Π.ΕΝ.
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ, Σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, εδάφιο γ) της ΚΥΑ  αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 των Υπουργών: Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών  – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ  2872/Β/29-12-2015) και της αριθμ. 134389/181/13-01-2016 (ΑΔA: ΨΡΤΒ4653Π8-ΗΑ1) εγκυκλίου Υ.Π.ΕΝ.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (αναφορικά με τον Κανονισμό Ξυλείας)

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (αναφορικά με τον ΚΑνονισμό FLEGT)

ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΕΣΕΣ) για την εφαρμογή του συστήματος αδειών FLEGT

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, βάσει των ΕΣΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ FLEGT

 • Απόφαση αριθ. 1/2016 της κοινής επιτροπής εφαρμογής που συγκροτήθηκε με την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και την Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του συστήματος αδειών για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) [2016/1797]

Εγκύκλιοι

α. Για τον “Κανονισμό Ξυλείας”

 1. Εγκύκλιος με Α.Π. 134382/5229/30.12.2015: Κανονισμός Ξυλείας – Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής.
 2. Εγκύκλιος με Α.Π. 134387/165/12-01-2016: Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2(β) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015).
 3. Εγκύκλιος με Α.Π. 134389/181/13-01-2016: Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2(γ) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015).
 4. Εγκύκλιος με Α.Π. 135985/570/01.02.2016: Κατάρτιση “Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Φορέων Εκμετάλλευσης” σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2 (ε) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015).
 5. Εγκύκλιος με Α.Π. 135986/571/01.02.2016: Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Οργανισμών Παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, εδάφιο δ) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015).
 6. Εγκύκλιος με Α.Π. 137254/910/18.02.2016: Γνωστοποίηση της 12.2.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για το: “ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ”.
 7. Εγκύκλιος με Α.Π. 138600/1870/05.04.2016: Γνωστοποίηση για δημοσίευση διορθωτικού στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 (“Κανονισμός Ξυλείας”).
 8. Εγκύκλιος με Α.Π. 144549/4900/15-09-2016: Παροχή Οδηγιών για την υποβολή σε ενιαία μορφή της ετήσιας αναφοράς σχετικά με την διεξαγωγή των ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας.
 9. Εγκύκλιος με Α.Π. 145588/5001/22-09-2016: Κανονισμός Ξυλείας- Διενέργεια ελέγχων σε φορείς εκμετάλλευσης
 10. Εγκύκλιος με Α.Π. 145594/1957/30-09-2016: Εφαρμογή συστήματος Δέουσας Επιμέλειας από Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων που ενεργούν ως Φορείς Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ξυλείας [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010]
 11. Εγκύκλιος με Α.Π. 148569/6098/28-11-2016: Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικά με την προθεσμία εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» Κανονισμού Ξυλείας.
 12. Εγκύκλιος με Α.Π. 148587/6214/01-12-2016: Ερμηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.
 13. ΚΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ: Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας
 14. ΚΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ: Συμπληρωματική κενή σελίδα βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας
 15. Εγκύκλιος με Α.Π. 153050/732/09-02-2017: Διευκρινήσεις σχετικά με το βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010
 16. Εγκύκλιος με Α.Π. 159383/3593/25-08-2017: Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010

β. Για τον “Κανονισμό FLEGT”

 • Εγκύκλιος με Α.Π. 135982/461/27-01-2016: Κανονισμός FLEGT – Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής.
 • Εγκύκλιος με Α.Π. 135989/601/03.02.2016: Διάγραμμα Ροής Ακολουθητέας Διαδικασίας κατά την Εισαγωγή Προϊόντων Ξυλείας FLEGT.
 • Εγκύκλιος με Α.Π. 147422/5637/10-11-2016: Ενημέρωση για την εγγραφή στο σύστημα FLEGIT.

Εκθέσεις Εφαρμογής Κανονισμού Ξυλείας EUTR – EUTR Annual Reports

Με την τροποποίηση του άρθρου 20 του Κανονισμού Ξυλείας EUTR (Κανονισμός 995/2010) από το άρθρο 8 του Κανονισμού 2019/1010, οι υποχρεώσεις υποβολής των Εκθέσεων άλλαξαν το 2019.
Πλέον οι Εκθέσεις δεν συντάσσονται κάθε δύο χρόνια αλλά ετησίως και δημοσιεύονται από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ στις επίσημες ιστοσελίδες των ΚΜ για το Κανονισμό Ξυλείας EUTR. [⇓]
Βάσει των δεδομένων των Εκθέσεων που υποβάλλουν τα ΚΜ η Επιτροπή δημοσιοποιεί, σε ετήσια βάση, επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης. Προηγούμενες Εκθέσεις για την περίοδο εφαρμογής 2013-2015, 2015-2017, 2017-2019, 2019, 2020, 2021 είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κανονισμό Ξυλείας EUTR.

Οδηγοί-Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ

Έγγραφο Καθοδήγησης σχετικά με το Κανονισμό της ΕΕ για την Ξυλεία

Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε περίπτωση αμφιβολιών  ως  προς  τη  νομιμότητα  εισαγόμενης  στην  ΕΕ  ξυλείας  προερχόμενης  από  είδη  που  είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο CITES

Οδηγός Due Diligence (Σύστημα Δέουσας Επιμέλειας)

Οδηγός Recycled timber and timber products

Οδηγός Risk mitigation measures

Οδηγός Substantiated concerns

Οδηγός Conflict timber

Σχετικοί ιστότοποι