Άδειες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων

Αναφορικά με τις άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών που χορηγεί/τροποποιεί/ανανεώνει το Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών τηρούνται, βάσει νομοθεσίας, τα ακόλουθα μητρώα:

Επιπλέον τηρούνται τα ακόλουθα Μητρώα:

α) Μητρώο Αδειών Διύλισης
β) Μητρώο Αδειών Εταιρειών Εμπορίας (Μάιος 2024)
γ) Μητρώο Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων (Μάιος 2024)
δ) Μητρώο Αδειών Εταιρειών Προμήθειας Αφορολόγητων Ναυτιλιακών Καυσίμων/SUPPLIERS OF TAX FREE MARINE FUELS (WHOLESALE LICENSES)
ε) Μητρώο Αδειών Απευθείας Προμήθειας Πετρελαιοειδών από τα Διυλιστήρια ή από Εισαγωγή (Σεπτέμβριος 2023)
στ) Μητρώο Αδειών Μεταφοράς με Αγωγό