Άδειες Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Αναφορικά με τις άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών που χορηγεί/τροποποιεί/ανανεώνει το Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών τηρούνται, βάσει νομοθεσίας, τα ακόλουθα μητρώα:

Επιπλέον τηρούνται τα ακόλουθα Μητρώα:

α) Μητρώο Αδειών Διύλισης
β) Μητρώο Αδειών Εταιρειών Εμπορίας (Απρίλιος 2022)
γ) Μητρώο Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων (Απρίλιος 2022)
δ) Μητρώο Αδειών Κατηγορίας Β1-Αφορολόγητων Ναυτιλιακών Καυσίμων/ SUPPLIERS OF TAX FREE MARINE FUELS (WHOLESALE LICENSIES – CATEGORY B1′)