Άδειες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων

Αναφορικά με τις άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών που χορηγεί/τροποποιεί/ανανεώνει το Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών τηρούνται, βάσει νομοθεσίας, τα ακόλουθα μητρώα:

Επιπλέον τηρούνται τα ακόλουθα Μητρώα:

α) Μητρώο Αδειών Διύλισης
β) Μητρώο Αδειών Εταιρειών Εμπορίας (Δεκέμβριος 2022)
γ) Μητρώο Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων (Νοέμβριος 2022)
δ) Μητρώο Αδειών Κατηγορίας Β1-Αφορολόγητων Ναυτιλιακών Καυσίμων/ SUPPLIERS OF TAX FREE MARINE FUELS (WHOLESALE LICENSES – CATEGORY B1′)
ε) Μητρώο Αδειών Απευθείας Προμήθειας Πετρελαιοειδών από τα Διυλιστήρια ή από Εισαγωγή (Ιούνιος 2022)
στ) Μητρώο Αδειών Μεταφοράς με Αγωγό