Άδειες Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Αναφορικά με τις άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών που χορηγεί/τροποποιεί/ανανεώνει το Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών τηρούνται, βάσει νομοθεσίας, τα ακόλουθα μητρώα:

Επιπλέον τηρούνται τα ακόλουθα Μητρώα:

α} Μητρώο Αδειών Εταιρειών Εμπορίας (Οκτώβριος 2021)
β) Μητρώο Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων
γ) Μητρώο Αδειών Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
δ) Μητρώο Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων
ε) Μητρώο Αδειών Υγραερίου

στ) Μητρώο Αδειών Κατηγορίας Β1-Αφορολόγητων Ναυτιλιακών Καυσίμων/ SUPPLIERS OF TAX FREE MARINE FUELS (WHOLESALE LICENSIES – CATEGORY B1′)