Ευρωπαϊκή

Αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Η επίτευξη ενός τόσο φιλόδοξου στόχου προϋποθέτει και απαιτεί η συνισταμένη τους να είναι αποτέλεσμα πληρότητας πλήθους θεματικών συνιστωσών.

  • η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050 που επιβάλλει μετασχηματισμό της οικονομίας και γενναία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω ανάληψης μέτρων και σχετικών πολιτικών.
  • Η παροχή καθαρής ασφαλούς και οικονομικά προσιτής καθαρής ενέργειας σε κάθε τομέα της ανθρωπογενούς δραστηριότητας από την απλή κατανάλωση στον οικιακό τομέα με επιφέρον όφελος την ανακούφιση των ενεργειακά ευάλωτων και την περιστολή της ενεργειακής φτώχειας, έως την εφαρμογή της στη βιομηχανία την παραγωγή, τις υποδομές μεγάλης κλίμακας
  • Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία με σύγχρονη πρωτοβουλία διαχείρισης βιώσιμων προϊόντων θα δώσει έμφαση εφαρμογής σε τομείς έντασης πόρων (κλωστοϋφαντουργία, κατασκευές, ηλεκτρονικά, πλαστικά) με επιθυμητή συνέπεια την βιωσιμότητα των βιομηχανικών κλάδων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
  • Η επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων υπό το πρίσμα νομοθετικών μεταρρυθμίσεων.
  • Οι στρατηγικές για Βιώσιμη και Έξυπνη κινητικότητα μέσω ανάπτυξης τεχνολογιών και επενδύσεων στους συσσωρευτές και στα δίκτυα επαναφόρτισής τους (ηλεκτροκίνηση),
  • Η προβολή με εμβληματικό χαρακτήρα της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο», όπου επιχειρείται η άμεση σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την κατανάλωση, μειώνοντας δραστικά τις χημικές παρεμβάσεις στην προερχόμενη από τη γεωργία τροφική αλυσίδα
  • Ο στόχος της μηδενικής ρύπανσης από χημικές και εν γένει τοξικές ουσίες
  • Η βιοποικιλότητα η οποία αποτελεί πυλώνα περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορικής ανάπτυξης για τις πολιτικές της ΕΕ.
  • Η έμφαση στην έννοια της βιωσιμότητας
  • Οι -πολύ θετικές για την χώρα μας ως κράτος-μέλος της ΕΕ- παραπάνω παράμετροι και σε συνδυασμό με την ενίσχυση της διπλωματίας της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ με τα κράτη-μέλη τόσο σε συλλογικό όσο και σε διμερές επίπεδο με κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά.
  • Η πρόθεση της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα διπλωματικά και χρηματοοικονομικά της εργαλεία για να εξασφαλίσει ότι οι πράσινες συμμαχίες αποτελούν μέρος των σχέσεών της με άλλες χώρες