Νόμος 4178/2013

  Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.  

Η υπ' αριθμ. οικ. 60069/29-12-2014 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ "Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30−9−2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄).» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει." (ΦΕΚ 3534 Β').

ν. 4315/2014 « Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 269 Α’). Άρθρα σχετικά με το ν. 4178/13 : άρθρο 5, παρ.4, άρθρο 10, παρ. 17 και 25γ και άρθρο 34, παρ. 1,2.

ν. 4307/2014 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης−Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α΄), β) της Απόφασης –Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄), γ) της Απόφασης−Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 246 Α’).  Άρθρο σχετικό με το ν. 4178/13 το άρθρο 84.

ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 223 Α’). Άρθρο σχετικό με το ν. 4178/13 το άρθρο 46 παρ. 1.
 
Η υπ' αριθ.οικ. 42554/11-8-2014 ΚΥΑ "Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α ́ 174)." , καθώς και η υπ' αριθ.οικ. 42575/11-9-2014 ΥΑ "Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α ́ 174)" (ΦΕΚ 2440 Β'/15-9-2014)
 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα αυθαιρέτων
 
Το υπ’ αριθ. 13417/6-6-2014 έγγραφο «Δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών εντός κοινοχρήστων χώρων στις διατάξεις του ν. 4178/13.» της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ.

Η υπ' αριθ. 22268/29-4-2014 Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2254/30.8.2013 (Β΄ 2184) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄).» (ΦΕΚ 1289 Β’

ν. 4528/2014 "Διαδικασία Οριοθέτηση και ρυθμίσεις θεμάτων υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"  (ΦΕΚ 94 Α').  Άρθρα σχετικά με το ν. 4178/13 : άρθρο 11 παρ. 9, άρθρο 14 παρ.α, άρθρο 20 παρ. 25,27, άρθρο 22 παρ. 11,12,13,14,21

Υπ' αριθμ. 14482/14-3-2014 Υ.Α. "Αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομουμένων ακινήτων" (ΦΕΚ 95 ΑΑΠ)

Υπ' αριθμ. οικ 939/24-2-2014 έγγραφο ΓΓΧΑΠ Παρ.18α άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174 Α')

Υπ' αριθμ. 7581/11-2-2014 Υ.Α. "Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 174)." (ΦΕΚ Β' 405)

ν. 4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 36 Α’). Σχετικό με το ν. 4178/13 το άρθρο 10.

Ο ν. 4229/14 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 8 Α’). Διάταξη σχετική με το ν. 4178/13 είναι το άρθρο 7 παρ. 2.

ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους  τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» (ΦΕΚ 32 Α’). Σχετικό με το ν. 4178/13 το άρθρο 63 παρ. 3.

Υπ' αριθ. οικ. 297/7-1-2014 Υ.Α. " Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4178/13 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.” ( Α’ 174 ). " ΦΕΚ 39 Β'/14-1-2014

Έγκύκλιος 4/3-12-2013 Ν 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις." ΦΕΚ 174 Α'

Υπόδειγμα Έγγραφης Ενημέρωσης

Εγκύκλιος 3 /1-10-2013 Κεφάλαιο Α' του ν. 4178/2013-Οδηγίες, διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Υπ. αριθ. 3827/5/9/2013 ΚΥΑ Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 2244Β/10-9-2013 

Υπ.αριθ. 2254/30-8-2013 ΥΑ "Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)" ΦΕΚ 2184Β / 5-9-2013.

Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό και άλλες διατάξεις." ΦΕΚ 174Α/8-8-2013

Ερωτήσεις αποκλειστικά για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος και του λογισμικού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος:

 • Τηλέφωνα
  • 210 32 91 206
  • 210 32 91 548
  • 210 32 91 642
  • 210 32 91 647
  • 210 32 91 662
  • 210 32 91 664

Email: n4178@central.tee.gr