Εκθέσεις

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος συντάσσονται ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών, που αναφέρουν τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των προσδιοριζόμενων ρύπων.

Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας είναι υπεύθυνη και για τη λειτουργία του δικτύου σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και που αποτελείται από 15 σταθμούς συμπεριλαμβανομένου και του σταθμού μέτρησης ρύπανσης υποβάθρου που έχει εγκατασταθεί για τις ανάγκες του Προγράμματος Μελέτης της Διασυνοριακής Μεταφοράς της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (EMΕΡ).

Ετήσιες εκθέσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Εκθέσεις τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση φυσικής συνεισφοράς στις μετρούμενες συγκεντρώσεις ΑΣ10

Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να εκτιμήσει τη φυσική συνεισφορά σκόνης από απομακρυσμένες ξηρές περιοχές (όπως Σαχάρα) στις υπερβάσεις των οριακών τιμών των μετρούμενων συγκεντρώσεων ΑΣ10. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες, που αναφέρονται στο έγγραφο εργασίας “Guidelines for demonstration and subtraction of exceedances attributable to natural sources under the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι τελικές συγκεντρώσεις ΑΣ10 και οι υπερβάσεις των οριακών τιμών προκύπτουν μετά από την αφαίρεση της σκόνης από απομακρυσμένες ξηρές περιοχές (Σαχάρα) στις μετρούμενες συγκεντρώσεις, κάνοντας χρήση μετρήσεων από το σταθμό «Φινοκαλιάς» (σταθμός EMEP), που λειτουργεί το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στοιχεία ανά έτος:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010