Βιώσιμη Κινητικότητα

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Η προώθηση της σύνταξης των ΣΒΑΚ προήλθε από την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ELTIS της Ευρωπαϊκής Γραμματείας DG MOVE. Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες των ELTIS, αποτελούν κάθε φορά το σημείο αναφοράς για την σύνταξη των ΣΒΑΚ τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τόσο οι προηγούμενες όσο και οι πρόσφατες οδηγίες των ELTIS καθορίζουν συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Συγκεκριμένα οι πρόσφατες οδηγίες που καλούνται οι χώρες να εφαρμόσουν στοχεύουν στην μελέτη των: χρήσεων γης, μεταφορών, ενέργειας, ηλεκτροκίνησης, περιβάλλοντος, βιοκλιματικού σχεδιασμού, θεματικά πεδία στα οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμβάλει με τις αρμοδιότητές του, τις Γενικές του Γραμματείες και θεματικές του Διευθύνσεις.

Τα ΣΒΑΚ στοχεύουν σε διατύπωση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την βιώσιμη αστική κινητικότητα όπου όλοι οι παραπάνω τομείς συνεργάζονται αρμονικά και με ισορροπημένο τρόπο. Επιπλέον αυτών, η επιτυχία τους στηρίζεται στις συνεργασίες στα διάφορα επίπεδα και πεδία διακυβέρνησης ώστε να αντιμετωπίζεται τυχόν ρίσκο ασυνέχειας και ασυνέπειας μεταξύ των προσεγγίσεων σχεδιασμού με στόχο σαφή και συγκεκριμένα αποτελέσματα, καθώς και η συνέργεια μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης, αξιών ακινήτων, προσβασιμότητας εμποδιζόμενων χρηστών και ανάπτυξης υποδομών.

 

Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο (ΕΣΠ)

Η χρήση του ποδηλάτου ως μέσο καθημερινής μετακίνησης των πολιτών και μέσο μεταφοράς προϊόντων λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη τα τελευταία 20 χρόνια στο σχεδιασμό των πόλεων και της υπαίθρου. Η ενσωμάτωση του ποδηλάτου στις μετακινήσεις επιτυγχάνει πολλαπλούς στόχους όπως τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη μείωση του αστικού θορύβου και των ρύπων, την βελτίωση του αστικού μικροκλίματος ειδικότερα, την αύξηση της οδικής ασφάλειας, την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την ανάδειξη του αστικού και υπεραστικού περιβάλλοντος με όρους βιωσιμότητας. Για τους παραπάνω λόγους μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών και μη χωρών έχουν ήδη θεσπίσει και εφαρμόσει εθνικές στρατηγικές για το ποδήλατο, οι οποίες προωθούν δράσεις και στόχους σε εθνικό επίπεδο, και καθοδηγούν τις  περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και τους φορείς και τις επιχειρήσεις σχετικά με τις απαιτούμενες δράσεις και  ενέργειες που πρέπει να εφαρμόσουν για την επίτευξη των στρατηγικών αυτών.

Στα κυριότερα προβλήματα των ελληνικών αστικών κέντρων συγκαταλέγονται η έλλειψη χώρου, η αυξημένη και συχνά άναρχη κίνηση των αυτοκινήτων, η ρύπανση, ο θόρυβος και ο κορεσμός – συνεπώς η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου ως καθημερινό μέσο μετακίνησης, αναμένεται να αποδώσει σημαντικά οφέλη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των πολιτικών του για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, συνέταξε Σχέδιο «Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο» (ΕΣΠ). Η ΕΣΠ καθορίζει τις κύριες πολιτικές και τις κατευθύνσεις συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου, σε επίπεδο τομεακών παρεμβάσεων, αξιολογώντας και αξιοποιώντας διεθνείς καλές πρακτικές. Μέσω της εφαρμογής της αναμένονται η ενσωμάτωση της χρήσης του ποδηλάτου στην λειτουργία των πόλεων και της υπαίθρου με ομαλό τρόπο, η προάσπιση της δημόσιας υγείας, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού και εξωαστικού περιβάλλοντος και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που σχετίζεται με τις μεταφορές.

 

Σχεδία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Από την έναρξη ισχύος του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄142) (σχετ. 1), και έως την 31η.3. 2021, οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων. Για την εκπόνηση των Σ.Φ.Η.Ο. εκδόθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».