Έντυπα Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα έντυπα περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ονομασία Εντύπου

Αρχείο

Έντυπο Στοιχείων Ταυτότητας Έργου / ΔραστηριότηταςΈντυπο T
Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου ΠΠΠΑΈντυπο Δ1
Έντυπο Εποπτείας Γνωμοδοτήσεων Φορέων για τη διαδικασία ΠΠΠΑΈντυπο Δ2
Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας ΜΠΕΈντυπο Δ3
Έντυπο Εποπτείας Γνωμοδοτήσεων Φορέων και Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαδικασία ΑΕΠΟΈντυπο Δ4
Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟΈντυπο Δ5
Έντυπο Διαβίβασης Φακέλου Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟ για ενημέρωση κοινούΈντυπο Δ6
Έντυπο Αναγκαιότητας Υποβολής Νέας ΜΠΕΈντυπο Δ7
Έντυπο Υποβολής Στοιχείων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑΈντυπο Y
Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης φορέων για τη διαδικασία προακταρκτικού προσδιορισμού περιβαλλοντικών απαιτήσεων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑΈντυπο Δ8
Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης φορέων για τη διαδικασία έκδοσης απόφασης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑΈντυπο Δ9
Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης περιφερειακού συμβουλίου για τη διαδικασία έκδοσης απόφασης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑΈντυπο Δ10
Έντυπο απόψεων ενδιαφερόμενου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας κατηγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.Έντυπο Δ11