Ακτές Κολύμβησης

 

 

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΥΠΕΝ.

Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης», στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας».

Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, η συμμόρφωση με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ και η σταδιακή αντικατάστασή της από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέχρι το 2014, η οποία έχει εκδοθεί και ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο και υιοθετεί νέους μικροβιολογικούς δείκτες.

Το «Πρόγραμμα» επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από το Μάιο έως τον Οκτώβρη και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.

Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από το ΥΠΕΝ  σε συνεργασία με τις Κεντρικές και Περιφερειακές συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας.

Η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσίες  Υδάτων του Υπουργείου, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρψν τελευταίων ετών (2009-2012), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση. Συνολικά, παρακολουθηθηκαν 2155 σημεία εκ των οποίων τα 6 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα και συγκεκριένα σε λίμνες και τα υπόλοιπα 2149 σε παράκτια ύδατα. Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελέσμάτων 2009 σημεία (93,2%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 114 σημεία (5,3%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», 26 σημεία (1,2%) χαρακτηρίζονται ως «επαρκούς ποιότητας» και μόνο 6 σημεία (0,3%) ως «ανεπαρκούς ποιότητας». Σύμφωνα με την έκθεση του 2011, 2043 σημεία (94,80%) ταξινομήθηκαν στην κατηγορία “εξαιρετικής ποιότητας”, 91 σημεία (4,22%) χαρακτηρίστηκαν ως “καλής ποιότητας”, 16 σημεία (0,74%) ως “επαρκούς ποιότητας”και μόλις 5 σημεία (0,23%) ως “ανεπαρκούς ποιότητας”.

Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης

Στο πλαίσιο της μετάβασης από την παλιά (76/160/ΕΟΚ) στη νέα Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης (2006/7/ΕΚ) το Υπουργείο ολοκλήρωσε και έθεσε στη διάθεση του κοινού το προβλεπόμενο από την Οδηγία Μητρώο Ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης. Στόχος του μητρώου των ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το μητρώο ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα νερά κολύμβησης και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Ταυτόχρονα, μέσω του μητρώου επιτυγχάνεται η αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες σε σχέση με την ποιότητα των νερών και τα διαχειριστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά περίπτωση.

Σύνδεση με τον ιστοχώρο του Μητρώου

 

Ανακοινώσεις

 

Γαλάζιες Σημαίες

Το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης, που καταρτίστηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, αποδίδει τον επίσημο χαρακτηρισμό των κολυμβητικών υδάτων σε εθνικό επίπεδο. Το Μητρώο, τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης των Υδάτων Κολύμβησης και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από το ΥΠΕΝ δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο και αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως η επίσημη θέση της Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης Fee (Foundation for Environmental Education), που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συνεργάζεται με το ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα κάνει χρήση των επίσημων δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ΕΓΥ για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων διαχείρισης των ακτών στο διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAGS”).Το 2014 βραβεύθηκαν με Γαλάζια Σημαία 408 ελληνικές ακτές και 10 μαρίνες. Το 2013 είχαν κερδίσει το βραβείο 393 ελληνικές ακτές και 9 μαρίνες, ενώ το 2012 394 ακτές και 9 μαρίνες.

Νομοθεσία

Εκθέσεις

Συνδέσεις