Ηλεκτροκίνηση

Χορήγηση Ενισχύσεων

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των ΚΥΑ που αφορούν στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών, οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα των δικαιούχων της ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλονται στις δύο υπηρεσίες του Υπουργείου (Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέας Ενέργειας). Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται και διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ για περαιτέρω έλεγχο. Οι δικαιούχοι δικαιούνται φορολογικές απαλλαγές για δαπάνες αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών βάσει του ν.4710/2020.

Οι αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα από επιχειρήσεις για την καταβολή των ενισχύσεων για δαπάνες ηλεκτροκίνησης, μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση agorazo.ilektrika@prv.ypeka.gr .

Νομικό πλαίσιο

  • ΚΥΑ υπ’ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90485/323/30.09.2021 (Β’ 4504) «Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013»
  • ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90483/322/30.09.2021 (Β’ 4505) «Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων του άρθρου 22Β περ. γ του ν. 4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4710/2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας»