Αστικός Σχεδιασμός

Οι αστικές αναπλάσεις αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τον επανασχεδιασμό των αστικών περιοχών, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κλιματική απορρύθμιση, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ελκυστικότητάς τους, την ενίσχυση της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας τους, την στροφή τους προς την κλιματική ουδετερότητα, την κοινωνική συνοχή του πληθυσμού κ.ο.κ. Η επιτυχία μιας πολιτικής αναπλάσεων απαιτεί την ουσιαστική της συνάρθρωση με τα επίπεδα σχεδιασμού τα οποία πρέπει να «διατρέχει». Το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της πολιτικής του προωθεί και υποστηρίζει τις αστικές αναπλάσεις.