Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου

Η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) είναι ένας μηχανισμός αντιμετώπισης και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος γενικευμένης διακοπής ρεύματος (black-out).

Η ΥΔΦ θεσπίστηκε με το άρθρο 17 παρ. 11 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235/2013) με το οποίο προστέθηκαν τα άρθρα 143Α, 143Β και 143Γ στον ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/2011).

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, έπειτα από τη διενέργεια δημοπρασιών, για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένους καταναλωτές παρέχοντάς τους σχετική αποζημίωση. Η ανάκτηση από τον ΑΔΜΗΕ των ποσών που καταβάλλονται ως οικονομικό αντιστάθμισμα για την ΥΔΦ, γίνεται μέσω της επιβολής του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο βάση καθορισμένου συντελεστή διαφοροποίησης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ΥΔΦ και συγκεκριμένα ορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να καταρτίσουν Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου και οι προϋποθέσεις κατάρτισης, οι λόγοι ενεργοποίησης της ΥΔΦ, ο τρόπος προσδιορισμού, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος των συμβαλλομένων σε αυτές καταναλωτών, η ανάκτηση από τον Διαχειριστή του Συστήματος των ποσών που καταβάλλονται ως οικονομικό αντιστάθμισμα, ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου που συνάπτει ο ΑΔΜΗΕ με τους Καταναλωτές.

Η πρώτη εφαρμογή της ΥΔΦ έγινε την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2015 έως τον Φεβρουάριο 2020 με την έκδοση αντίστοιχων κανονιστικών αποφάσεων. Με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 2997/2020) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποιήθηκε εκ νέου η ΥΔΦ έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ καθορίζονται δύο Τύποι ΥΔΦ, ο Τύπος ΥΔΦ 1 και ο Τύπος ΥΔΦ 2, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με το Χρόνο Προειδοποίησης, τη Μέγιστη Διάρκεια Εντολής και τη Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος:

    1. Ο Τύπος ΥΔΦ 1 χαρακτηρίζεται ως διακοψιμότητα μεγαλύτερης διάρκειας, για την οποία ο ΑΔΜΗΕ χρησιμοποιεί μέτρα μείωσης φορτίου, για να μειώσει το συνολικό κόστος διακοπών παροχής ισχύος. Πρόκειται για τριτεύουσα εφεδρεία, την οποία ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται για περισσότερο χρόνο προκειμένου να αποφύγει γενικευμένες διακοπές ρεύματος (blackouts) και να εγγυηθεί την ευστάθεια του συστήματος όταν διαπιστώνεται αδυναμία παροχής επικουρικών υπηρεσιών (παροχή εφεδρειών) από υφιστάμενες συμβατικές μονάδες, περιορισμού της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εξαιτίας καιρικών συνθηκών, απεργίες κ.λπ.
    2. Ο Τύπος ΥΔΦ 2 χαρακτηρίζεται ως άμεση διακοπή μικρής διάρκειας (πρωτεύουσα εφεδρεία). Ο Καταναλωτής θα κληθεί να περιορίσει το φορτίο του για μία σύντομη χρονική περίοδο έως 1 ώρα. Οι διακοπές αυτές οφείλονται σε μη αναμενόμενες αιχμές ζήτησης με ταυτόχρονη απουσία διαθεσιμότητας παραγωγής.

Χρήσιμες πληροφορίες για την ΥΔΦ καθώς και τα αποτελέσματα των δημοπρασιών μπορείτε να αναζητήσετε στη σελίδα του ΑΔΜΗΕ.