Διεθνές Κεφάλαιο

Το Διεθνές Κεφάλαιο (International Oil Pollution Compensation Funds-IOPC Funds) αποτελείται από δυο διακυβερνητικούς οργανισμούς (το Κεφάλαιο 1992 και το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο – 1992 Fund and the Supplementary Fund) οι οποίοι παρέχουν αποζημίωση για ζημίες από ρύπανση από πετρέλαιο που οφείλονται σε διαρροές πετρελαίου από βυτιοφόρα.

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και τα διυλιστήρια που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και πραγματοποιούν ετήσιες εισαγωγές άνω των 150.000 μετρικών τόνων αργού πετρελαίου και μαζούτ (crude oil, heavy fuel oil) οφείλουν να συνεισφέρουν στο Διεθνές Κεφάλαιο για αποζημίωση ρύπανσης από πετρελαιοειδή προϊόντα (IOPC Funds) σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 15 της International Convention of 1971 και της παραγράφου 1.29 του International Compensation Fund (Fund 1992).

Το Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών έχει ως αρμοδιότητα τη διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την συνεισφορά των ελληνικών εταιρειών πετρελαίου στο διεθνές κεφάλαιο για αποζημίωση ρύπανσης από πετρελαιοειδή προϊόντα.

Σχετικές συνδέσεις:

The International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC Funds)