Θόρυβος από οδικές μεταφορές

Ο θόρυβος από τα μέσα οδικών μεταφορών αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές πηγές περιβαλλοντικού θορύβου και αντιμετωπίζεται τόσο ως γραμμική όσο και ως σημειακή πηγή θορύβου.

Ο θόρυβος από τις οδικές μεταφορές αντιμετωπίζεται και ελέγχεται κατ’ αρχάς ως γραμμική πηγή (δηλαδή ως το σύνολο της κυκλοφορίας σε ένα οδικό τμήμα). Για τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας (Εθνικές Οδούς, Μεγάλοι Αυτοκινητόδρομοι ως και προεκτάσεις, παρακάμψεις κλπ αυτών) υπάρχει σχετική νομοθεσία με την οποία καθορίζονται τα επιτρεπτά όρια αυτού.

Τα όρια αυτά σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ.17252 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.1992) είναι:
Για τον δείκτη: Leq (8-20 ωρ.) τα 67 dB (A) και
Για τον δείκτη: L 10 (18ωρ) τα 70 dB (A).

Τα ανωτέρω όρια θορύβου λαμβάνονται υπόψη στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) των μεγάλων κυκλοφοριακών έργων. Στις ίδιες μελέτες προβλέπεται ειδική ακουστική μελέτη καθώς και η εφαρμογή κατάλληλων ηχομονωτικών λύσεων (όπως κατασκευή ειδικών ηχοπετασμάτων, μείωση ορίου ταχύτητας, ειδικοί ασφαλτοτάπητες κα) όπου αυτά παραβιάζονται.

Ο θόρυβος από τις οδικές μεταφορές αντιμετωπίζεται και ελέγχεται και ως σημειακή πηγή (π.χ. η κάθε μοτοσικλέτα ή μεμονωμένο όχημα).

Οι έλεγχοι θορύβου των Ι.Χ και ειδικά των δικύκλων, όσον αφορά την αποδεκτή ηχητική στάθμη από τις εξατμίσεις αυτών, πραγματοποιούνται από ειδικά συνεργεία της Τροχαίας τα οποία εκπαιδεύθηκαν και ενημερώνονται συνεχώς από το Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου (Τ.Κ.Θ.).

Την 8-ετία 1999 -2009 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 100.000 έλεγχοι στην περιοχή του Δήμου Αθήνας και έχουν επιβληθεί μεγάλα πρόστιμα στους παραβάτες. Το Τ.Κ.Θ παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος με εξαμηνιαίους και ετήσιους συγκεντρωτικούς πίνακες ελέγχου που αποστέλλονται από την Τροχαία.

Η διεύρυνση των συνεργείων ελέγχου και η επέκτασή τους και σε άλλους Δήμους τόσο της Αττικής όσο και της υπόλοιπης χώρας, είναι υποχρέωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Μελέτη χαρτογράφησης θορύβου και σχεδίων δράσης της Εγνατίας Οδού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ 

  • Χαρτογράφηση του θορύβου στα τμήματα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κ1 και από Α/Κ Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα, Τελική Τεχνική Έκθεση.
   Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης, Παράρτημα Α.
   Στρατηγικοί χάρτες θορύβου, Παράρτημα B.
  • Μέτρηση & Χαρτογράφηση Θορύβου στις κατοικημένες περιοχές πέριξ της Εγνατίας Οδού, Σεπτέμβριος 2009, Τελική Τεχνική Έκθεση.
   Θέσεις Μέτρησης Περιβαλλοντικού Θορύβου, Παράρτημα Α.
   Στρατηγικοί χάρτες θορύβου, Παράρτημα B.
  • Επανεξέταση/Αναθεώρηση της Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου της Εγνατίας Οδού 2013-2015 και Πρόγραμμα Παρακολούθησης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, Περίληψη τελικής Έκθεσης

Μελέτη Χαρτογράφησης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου και Εκπόνησης Σχεδίων Δράσης Αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων στην Αττική Οδό (10-8-2010)

   1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2003 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις αναθεωρημένες προσωρινές μεθόδους υπολογισμού για το βιομηχανικό θόρυβο, τους αεροπορικούς θορύβους, τους θορύβους οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και τα δεδομένα εκπομπής
   2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «Σειρές Εργαλείων» βάσει του «Good Practice for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, (Final Draft – Version 2 – 13th January 2006)
   3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εποπτικοί Χάρτες Σ.Χ.Θ. 2008 Αττικής Οδού ΜΕ & ΧΩΡΙΣ δορυφορικό υπόβαθρο Αποτελέσματα Μοντέλου για τους δείκτες Θορύβου: Lden & Lnight
   4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ :ΧΑΡΤΕΣ 1-1000 Στρατηγικός χάρτης Θορύβου ΣΧΘ 2008: Δείκτης Θορύβου Lden Στρατηγικός χάρτης Θορύβου ΣΧΘ 2008 : Δείκτης Θορύβου Lnight
  • Τεχνική έκθεση: Σχέδια δράσης Αττικής Οδού – δείκτες Lden & Lnight» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ &την ΚΥΑ 13586/724/ΦΕΚ Β’ 384/28.3.2006

 

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας
Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών
Τηλ. 210 8649967
Δ/νση: Πατησίων 147, 112 51