Θόρυβος από οδικές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ηχητικών οχλήσεων, διαμόρφωσε μια κοινή προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη ή τον κατά προτεραιότητα περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και την διαχείριση του  περιβαλλοντικού  θορύβου, του Συμβουλίου Ε.Ε της 25.6.2002, η οποία εναρμονίστηκε με την ΚΥΑ 13586/724/2006. Η ανωτέρω προσέγγιση στηρίζεται στον χαρτογραφικό προσδιορισμό της έκθεσης στο θόρυβο μέσω εκπόνησης Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (Σ.Χ.Θ.), σύμφωνα με κοινές μεθόδους, στην ενημέρωση των πληθυσμών και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (Σ.Δ.) σε τοπικό επίπεδο.

 

Στη συνέχεια, η Οδηγία 2002/49/ΕΚ συμπληρώθηκε με την Οδηγία 2015/996/ΕΕ (γνωστή και ως Οδηγία EU Cnossos), η οποία με την σειρά της εναρμονίστηκε με τα ΦΕΚ 6108 Β / 31-12-2018 και ΦΕΚ 322/Β/8-2-2019, και ορίζει νέες μεθόδους εκτίμησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου τροποποιώντας τα παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ.

 

Οι θεματικές ενότητες της κοινοτικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν τέσσερα πεδία εφαρμογής, που στην παρούσα φάση αφορούν :

 • Πολεοδομικά Συγκροτήματα με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων
 • Οδικοί άξονες με ετήσια κυκλοφορία άνω των 3.000.000 κινήσεων
 • Σιδηροδρομικοί άξονες με ετήσια κυκλοφορία άνω των 30.000 συρμών
 • Αεροδρόμια με ετήσια κυκλοφορία άνω των 50.000 κινήσεων (προσγειώσεις & απογειώσεις)

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2002/49 και στην ΚΥΑ 13586/724/2006, εκδόθηκε και η ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/2012) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις», που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στον καθορισμό ορίων οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου, σύμφωνα με τους δείκτες αξιολόγησης Lden (24−ωρος) και Lnight (8−ωρος νυκτερινός). Ο Lden είναι δείκτης του επιπέδου του συνολικού θορύβου την ημέρα, το βράδυ και τη νύχτα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της όχλησης που συνδέεται με την έκθεση στο θόρυβο. Ο Lnight είναι δείκτης του ηχητικού επιπέδου κατά την νύκτα. Οι δείκτες θορύβου Lden και Lnight χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των Σ.Χ.Θ. και των Σ.Δ..

 

Οι τιμές των δεικτών Lden και Lnight προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας καθορισμένη κοινή μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας, με χρήση συγκεκριμένων μεθόδων εκτίμησης καθώς και μετρήσεων. Σύμφωνα με την  ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/2012), ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δεικτών οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου για την Ελλάδα, έχουν καθοριστεί τα ακόλουθα:

α.         Για τον δείκτη Lden (24−ωρος): τα 70 dB

β.         Για τον δείκτη Lnight (8−ωρος νυκτερινός): τα 60 dB

Προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων της Οδηγίας και όσον αφορά για τους μεγάλους οδικούς άξονες έγιναν οι παρακάτω Στρατηγικές Χαρτογραφήσεις Θορύβου για την Αττική Οδό, και για τμήματα της Εγνατίας Οδού :

 

Μελέτη χαρτογράφησης θορύβου και σχεδίων δράσης της Εγνατίας Οδού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ 

  • Χαρτογράφηση του θορύβου στα τμήματα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κ1 και από Α/Κ Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα, Τελική Τεχνική Έκθεση.
   Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης, Παράρτημα Α.
   Στρατηγικοί χάρτες θορύβου, Παράρτημα B.
  • Μέτρηση & Χαρτογράφηση Θορύβου στις κατοικημένες περιοχές πέριξ της Εγνατίας Οδού, Σεπτέμβριος 2009, Τελική Τεχνική Έκθεση.
   Θέσεις Μέτρησης Περιβαλλοντικού Θορύβου, Παράρτημα Α.
   Στρατηγικοί χάρτες θορύβου, Παράρτημα B.
  • Επανεξέταση/Αναθεώρηση της Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου της Εγνατίας Οδού 2013-2015 και Πρόγραμμα Παρακολούθησης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, Περίληψη τελικής Έκθεσης

Μελέτη Χαρτογράφησης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου και Εκπόνησης Σχεδίων Δράσης Αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων στην Αττική Οδό (10-8-2010)

   1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2003 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις αναθεωρημένες προσωρινές μεθόδους υπολογισμού για το βιομηχανικό θόρυβο, τους αεροπορικούς θορύβους, τους θορύβους οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και τα δεδομένα εκπομπής
   2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «Σειρές Εργαλείων» βάσει του «Good Practice for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, (Final Draft – Version 2 – 13th January 2006)
   3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εποπτικοί Χάρτες Σ.Χ.Θ. 2008 Αττικής Οδού ΜΕ & ΧΩΡΙΣ δορυφορικό υπόβαθρο Αποτελέσματα Μοντέλου για τους δείκτες Θορύβου: Lden & Lnight
   4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ :ΧΑΡΤΕΣ 1-1000 Στρατηγικός χάρτης Θορύβου ΣΧΘ 2008: Δείκτης Θορύβου Lden Στρατηγικός χάρτης Θορύβου ΣΧΘ 2008 : Δείκτης Θορύβου Lnight
  • Τεχνική έκθεση: Σχέδια δράσης Αττικής Οδού – δείκτες Lden & Lnight» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ &την ΚΥΑ 13586/724/ΦΕΚ Β’ 384/28.3.2006

 

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας
Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών
Τηλ. 210 8649967
Δ/νση: Πατησίων 147, 112 51