Χονδρική Αγορά

Από την 1η Νοεμβρίου 2020, η Χονδρική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι οργανωμένη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο (Target Model), το οποίο έχει προταθεί από τον Οργανισμό για την Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) με σκοπό την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και την διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Αποτελείται από τρεις επιμέρους αγορές προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής: την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης.

Λειτουργός της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς είναι η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.». Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day Ahead Market) πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα (δηλαδή την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης) και δηλώνονται οι συναλλαγές που διενεργούνται επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων με φυσική παράδοση. Στην Ενδοημερήσια Αγορά (Intraday Μarket) πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εντολών συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και αφορούν την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης.

Λειτουργός της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι η «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.». Η Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market) περιλαμβάνει τις Αγορές Ισχύος Εξισορρόπησης και Ενέργειας Εξισορρόπησης και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων. Στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης προσφέρεται ισχύς για την κάλυψη των απαιτήσεων εφεδρείας του Συστήματος, η οποία (ισχύς) διατηρείται από τους Συμμετέχοντες για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια, ενώ στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης προσφέρεται από τους Συμμετέχοντες ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, με σκοπό τη διατήρηση της συχνότητας του Συστήματος σε ένα προκαθορισμένο εύρος, καθώς και του ισοζυγίου παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρουμένων των προγραμμάτων ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές χώρες.

Επιπλέον, η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» διαχειρίζεται την Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά (Αγορά Παραγώγων – Forward Market), στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα.