Αδειοδότηση

Πετρελαιοειδή προϊόντα: τα πάσης φύσεως προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα.

Τα Πετρελαιοειδή προϊόντα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες (παρ.1, αρ. 3, ν.3054/2002):

Κατηγορία Ι – Ελαφρά κλάσματα

Βενζίνες Αυτοκινήτων, Καύσιμα Αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμα αεριοπροωθούμενων τύπου βενζίνης).

Κατηγορία ΙΙ – Μεσαία κλάσματα

Πετρέλαιο κίνησης (gas-oil, diesel oil), που χρησιμοποιείται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, Πετρέλαιο θέρμανσης (gas-oil, diesel oil), που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων εσωτερικής καύσης, Φωτιστικό Πετρέλαιο, Καύσιμο αεριοπροωθούμενων τύπου κηροζίνης

Κατηγορία ΙIΙ – Βαρέα κλάσματα

Μαζούτ (fuel-oils), Απασφαλτωμένο μαζούτ (vacuum gas-oil)

Κατηγορία ΙV – Άσφαλτος

Κατηγορία V- Υγραέρια- LPG:

Βουτάνιο, Προπάνιο, Μίγμα βουτανίου-προπανίου

Κατηγορία VΙ

Νάφθα, πετρελαϊκό Κωκ, λιπαντικά.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών χορηγεί άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και τις Άδειες Διάθεσης Βιοκαυσίμων

To Τμήμα Εγκαταστάσεων χορηγεί άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου