Νομοθεσία

Ν.4546/2018, ΦΕΚ Α’ 101 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις»

Ν.4447/2016, ΦΕΚ Α’241 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας» «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

3827/2010 ΦΕΚ Α’ 30 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου»