Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011).

Με τον νόμο, εισάγονται εκτός των άλλων και οι εξής καινοτομίες:

  • απλοποιούνται και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
  • μειώνεται ο αριθμός των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά.
  • θεσπίζονται υποχρεωτικοί περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από αρμόδιες υπηρεσίες και ιδιώτες επιθεωρητές με στόχο την πραγματική διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος
  • καταργούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αδειοδοτήσεις (άδεια διάθεσης λυμάτων, άδειες διαχείρισης μη επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων, έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση) και ενσωματώνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
  • για την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων καταργούνται οι συνυπογραφές άλλων Υπουργών.
  • επιμηκύνεται η διάρκεια ισχύος των Αποφάσεων έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε 10 έτη, ή σε 12 για έργα που διαθέτουν ISO, ή σε 14 για όσα διαθέτουν EMAS και παρατείνεται η διάρκεια ισχύς των υφιστάμενων ΑΕΠΟ μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους
  • καταργείται η υποχρέωση υποβολής προμελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και καθίσταται πλέον η υποβολή της προαιρετική.
  • για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων εντός του δικτύου Natura 2000, προβλέπεται η υποβολή και αξιολόγηση «Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης»
  • προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου και Ηλεκτρονική υποβολή της ΜΠΕ και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ ή τροποποίησης/ανανέωσης κλπ.
  • δημιουργείται η Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου, που θα περιλαμβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία για το έργο.

Ειδικότερα:
Με την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όλα τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν καταταγεί σε δυο κατηγορίες: την Α (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2) και την Β και σε 12 ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες. Στην υποκατηγορία Α1 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην υποκατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι ομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες:
ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα
ομάδα 3η: Λιμενικά έργα
ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες
ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής
ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες
ομάδα 9η: Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών
ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας, ακολουθείται συνοπτικά η εξής διαδικασία:
Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εφόσον το επιθυμεί, ζητά από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).

Κατόπιν και εφόσον δοθεί θετική γνωμοδότηση ΠΠΠΑ, ή για περιπτώσεις που δεν έχει επιλεγεί από τον φορέα του έργου η υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, υποβάλλεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η ΜΠΕ δημοσιοποιείται και ολοκληρώνεται η διαδικασία διαβούλευσης επ΄αυτής και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αφού αξιολογήσει και σταθμίσει τις σχετικές γμωμοδοτήσεις και απόψεις συντάσσει την ΑΕΠΟ ή την απόφαση απόρριψης.

Αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών των έργων και δραστηριοτήτων Α1 υποκατηγορίας είναι η Δ/νση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΚΑ και μέχρι τη σύστασή της, η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), ή το Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ή το Τμήμα Βιομηχανιών της Δ/νσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ), ανάλογα με την ομάδα του έργου ή της δραστηριότητας. Οι ΑΕΠΟ για τα έργα και τις δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας είναι αποφάσεις Υπουργού ΠΕΚΑ.

Για τα έργα και δραστηριότητες Α2 υποκατηγορίας αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες περιβάλλοντος των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι ΑΕΠΟ είναι αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων αντίστοιχα.

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Β κατηγορίας δεν απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση ΜΠΕ, αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία τους.

Έως την έκδοση του συνόλου των επιμέρους κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο ν. 4014/11, ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 30 του νόμου).

Πορεία Υλοποίησης του Ν. 4014/2011

N. 4014/2011 ΦΕΚ 209/Α 21.09.2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Κανονιστικές διατάξεις του ν. 4014/11, που έχουν εκδοθεί:

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ.167563/13 (ΦΕΚ 964/Β/13) με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 2436/Β/2013) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/12) κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες/ υποκατηγορίες ανάλογα με τις δυνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις καθώς και σε ομάδες ομοειδών έργων-δραστηριοτήτων .
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 20741/12 (ΦΕΚ 1565/Β/12) τροποποίησης και συμπλήρωσης της ΥΑ 1958/12
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 15277/12 (ΦΕΚ 1077/Β/12) με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ και στις ΠΠΔ της έγκρισης επέμβασης σε δάση-δασικές εκτάσεις.
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 21697/12 (ΦΕΚ 224/ΥΟΔΔ/12) συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/12) για την ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των ΑΕΠΟ και των αποφάσεων ανανέωσης/τροποποίησης ΑΕΠΟ.
Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
Εγκύκλιος για τη λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011).
– Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Αʼ (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014).
–  Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209/2011)» (Β΄ 21), όπως ισχύει (ΦΕΚ 3089 Β’ / 4-12-2013)
– Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας (ΦΕΚ 135/Β’/29-1-2013).
– Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) (ΦΕΚ 1817/Β/2.7.2014)
– Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2036/Β/25.07.2014)

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/14.02.2019 περί καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»

Έκθεση για την εφαρμογή του κεφαλαίου Α του νόμου 4014/2011

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Ομάδα (υ.α. 1958/2012)Είδος έργων/δραστηριοτήτωνΦΕΚ
1Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορώνΦΕΚ 2505/Β/7-10-2013
2Υδραυλικά έργαΦΕΚ Β 3071-03.12.2013
3Λιμενικά έργαΦΕΚ Β’ 2425/27.9.2013
4Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομώνΦΕΚ Β 3072-03.12.2013
5Εξορυκτικές δραστηριότητεςΦΕΚ Β’ 2001/14.8.2013
6Τουριστικές εγκαταστάσειςΦΕΚ Β’ 3438/24.12.2013
6Υγειονομικές μονάδεςΦΕΚ B’ 3266/20.12.2013
6Εμπορικά κέντρα, χώροι στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαίδευσηΦΕΚ 2507/Β/7-10-2013
7Κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσειςΦΕΚ Β’ 2002/14.8.2013
8ΥδατοκαλλιέργειεςΦΕΚ Β’ 2405/26.9.2013
9Βιομηχανικές δραστηριότητεςΦΕΚ Β’ 1275/11.4.2012
9Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςΦΕΚ Β’ 1999/14.8.2013,

ΦΕΚ 5208Β/7-10-2022

9Συνεργεία αυτοκινήτωνΦΕΚ Β’ 2446/30.9.2013
10Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΦΕΚ Β’ 104/24.1.2013
11Κέντρα υψηλής τάσης και υποσταθμοίΦΕΚ Β’ 1999/14.8.2013
11Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με καύσιμαΦΕΚ Β’ 2036/22.8.2013
12Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίαςΦΕΚ Β’ 2498/19.9.2014
12Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης και μικροεπισκευής σκαφώνΦΕΚ Β’ 2407/27.9.2013
12Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωήςΦΕΚ Β 2932-20.11.2013
12Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.)ΦΕΚ Β 2932-20.11.2013
12Σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα κράτησηςΦΕΚ Β΄ 2035/22.8.2013
12ΑλυκέςΦΕΚ Β΄ 2405/26.9.2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ) / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (Β’ 1450) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β’ 1450), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/13 (Β’ 1890), το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/15 (Β’ 1793) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. με αρ. 181627/1185/16 (Β’ 2494).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό των συμπερασμάτων σχετικά με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) ανά κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ

 

Εκτελεστική Απόφαση ΕΕ

Σχετικό Αρχείο
2012/134/ΕΕ για την παραγωγή γυαλιού2012/134
2012/135/ΕΕ για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα2012/135
2013/84/ΕΕ για τη δέψη δερμάτων2013/84
2013/163/ΕΕ για την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου και οξειδίου του μαγνησίου2013/163
2013/732/ΕΕ για την παραγωγή χλωρο-αλκαλίων2013/732
2014/687/ΕΕ για την παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού2014/687
2014/738/ΕΕ για τη διύλιση πετρελαίου και αερίου2014/738
2015/2119/ΕΕ για την παραγωγή πετασμάτων με βάση το ξύλο2015/2119
2016/1032/ΕΕ όσον αφορά τις βιομηχανίες μη σιδηρούχων μετάλλων2016/1032
2016/902/ΕΕ όσον αφορά τα κοινά συστήματα επεξεργασίας / διαχείρισης λυμάτων και απαερίων στον τομέα των χημικών προϊόντων2016/902
2017/302/ΕΕ όσον αφορά την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων2017/302
2017/1442/ΕΕ όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης2017/1442
2017/2117/ΕΕ όσον αφορά την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων οργανικών χημικών προϊόντων2017/2117
2018/1147/ΕΕ όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων2018/1147
2019/2010/ΕΕ όσον αφορά την αποτέφρωση αποβλήτων2019/2010
2019/2031/ΕΕ σχετικά με τις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και γάλακτος2019/2031
2020/2009/ΕΕ όσον αφορά την επιφανειακή επεξεργασία με τη χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης ξύλου και προϊόντων ξύλου με χημικές ουσίες2020/2009
2021/2326/ΕΕ όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης2021/2326
2022/2110/ΕΕ όσον αφορά τη βιομηχανία επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων2022/2110
2022/2427/EE όσον αφορά τα κοινά συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας απόβλητων απαερίων στον τομέα των χημικών προϊόντων2022/2427
2022/2508/EE όσον αφορά τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας2022/2508
2023/2749 όσον αφορά τους κλάδους των σφαγείων, των ζωικών υποπροϊόντων και/ή των βρώσιμων παραπροϊόντων2023/2749

 

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις βασικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 22 παρ. 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β) σχετικά με την υποχρέωση υποβολής βασικής έκθεσης

Εγκαταστάσεις υπαγόμενες στην οδηγία 2008/1/ΕΚ την 31/12/2013

Έκθεση IED 2013-2016: Ερωτηματολόγιο Ενότητα 2 (Απόφαση 2012/795/ΕΕ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Διευκρινίσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αστικής ανάπλασης»