Μέτρηση και Επαλήθευση

«Μέτρηση και επαλήθευση» είναι η διαδικασία σχεδιασμού, μέτρησης, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την επαλήθευση και αναφορά εξοικονόμησης ενέργειας σε μια μεμονωμένη εγκατάσταση που προκύπτει από την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (ΜΕΕ).

Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα, καθώς αντιπροσωπεύει την απουσία χρήσης ενέργειας. Αντ ‘αυτού, προσδιορίζεται συγκρίνοντας τη μετρούμενη χρήση ενέργειας πριν και μετά την υλοποίηση ενός έργου, κάνοντας τις κατάλληλες προσαρμογές για αλλαγές στις συνθήκες.

Οι δραστηριότητες μέτρησης και επαλήθευσης αποτελούνται από μερικά ή όλα από τα ακόλουθα:

  • εγκατάσταση , βαθμονόμηση και συντήρηση μετρητών,
  • συλλογή και διαλογή δεδομένων,
  • ανάπτυξη μεθόδου υπολογισμού και αποδεκτών εκτιμήσεων,
  • υπολογισμούς με δεδομένα μετρήσεων, και
  • αναφορές, διασφάλιση ποιότητας και επαλήθευση αναφορών τρίτων.

Όταν υπάρχει μικρή αμφιβολία για το αποτέλεσμα ενός έργου, ή δεν υπάρχει ανάγκη απόδειξης των αποτελεσμάτων σε άλλο μέρος, η εφαρμογή μεθόδων μέτρησης και επαλήθευσης για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας ενδέχεται να μην είναι απαραίτητη. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι σκόπιμο να επαληθεύεται (αρχικά και επανειλημμένα) ότι ο εγκατεστημένος εξοπλισμός είναι σε θέση να αποφέρει την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας. Η επαλήθευση της δυνατότητας εξοικονόμησης ενέργειας (επαλήθευση λειτουργίας), μπορεί να περιλαμβάνει επιθεώρηση, θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, δοκιμή αποδοτικής λειτουργίας του εξοπλισμού  και ανάλυση τάσης δεδομένων.

Η μέτρηση και επαλήθευση δεν είναι απλώς μια συλλογή διαδικασιών που εκτελούνται για να εξασφαλίσουν ότι ένα έργο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Πρωτοκόλλου Μέτρησης και Επαλήθευσης (IPMVP). Κάθε διαδικασία  μέτρησης και επαλήθευσης συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης και τη διατήρηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι δραστηριότητες μέτρησης και επαλήθευσης αλληλεπικαλύπτονται με άλλες δραστηριότητες του έργου (π.χ. συλλογή δεδομένων για τον προσδιορισμό ΜΕΕ και τον καθορισμό ενεργειακών γραμμών βάσης, την εκκίνηση και τη λειτουργική επαλήθευση εγκατεστημένων ΜΕΕ και εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης για την παρακολούθηση και διατήρηση της  εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.). Ο εντοπισμός αυτών των συνεργιών και ο καθορισμός ρόλων και ευθυνών των εμπλεκομένων μερών κατά τον προγραμματισμό του έργου υποστηρίζει την καλύτερη υλοποίηση του και συμβάλλει στον έλεγχο του κόστους που σχετίζεται με τη μέτρηση και επαλήθευση.

Σκοπός της μέτρησης και επαλήθευσης

Οι τεχνικές μέτρησης και επαλήθευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή σε επενδύσεις έργων εξοικονόμησης ενέργειας για τους ακόλουθους σκοπούς:

– Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας

Ο ακριβής προσδιορισμός της εξοικονόμησης ενέργειας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα ΜΕΕ που βοηθούν στην προσαρμογή του σχεδιασμού ή της λειτουργίας τους για αύξηση της εξοικονόμηση ενέργειας, μεγαλύτερη διάρκεια αυτής και με χαμηλότερες διακυμάνσεις.

Τεκμηριώστε τις οικονομικές συναλλαγές

– Τεκμηρίωση οικονομικών συναλλαγών

Για ορισμένα έργα (π.χ. έργα που εκτελούνται με ΣΕΑ), η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τη βάση για χρηματοοικονομικές πληρωμές βάσει απόδοσης ή την εγγύηση σε συμβάσεις εγγυημένης απόδοσης. Ένα καλά καθορισμένο και εφαρμοσμένο σχέδιο μέτρησης και επαλήθευσης αποτελεί την τεκμηρίωση της απόδοσης με διαφανή τρόπο και υπόκειται σε επαλήθευση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος.

– Χρηματοδότηση

Ένα καλό σχέδιο μέτρησης και επαλήθευσης αυξάνει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των εκθέσεων σχετικά με το αποτέλεσμα των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Αυξάνει επίσης την αξιοπιστία των προβλέψεων για το αποτέλεσμα των επενδύσεων. Αυτή η αξιοπιστία μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη που έχουν οι επενδυτές και οι χορηγοί σε έργα ενεργειακής απόδοσης, αυξάνοντας τις πιθανότητες χρηματοδότησής τους.

– Βελτίωση του τεχνικού σχεδιασμού και της λειτουργίας και συντήρησης

Η προετοιμασία ενός καλού σχεδίου μέτρησης και επαλήθευσης ενθαρρύνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό έργων συμπεριλαμβάνοντας όλα τα έξοδα μέτρησης και επαλήθευσης στα οικονομικά του έργου. H μέτρηση και επαλήθευση βοηθά επίσης στον εντοπισμό και αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας και συντήρησης.

– Διαχείριση ενεργειακών προϋπολογισμών

Οι τεχνικές μέτρησης και επαλήθευσης βοηθούν στην αξιολόγηση και διαχείριση της χρήσης ενέργειας και  χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων ώστε να λαμβάνονται υπόψη στις αποκλίσεις από τους προϋπολογισμούς.

Αρχές της μέτρησης και επαλήθευσης

Η καλή πρακτική μέτρησης και επαλήθευσης βασίζεται σε έξι θεμελιώδεις αρχές όπως περιγράφονται κατωτέρω.

– Ακρίβεια

Οι αναφορές μέτρησης και επαλήθευσης πρέπει να είναι τόσο ακριβείς όσο επιτρέπει ο προϋπολογισμός μέτρησης και επαλήθευσης. Το κόστος μέτρησης και επαλήθευσης πρέπει κανονικά να είναι μικρό σε σχέση με τη χρηματική αξία της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι δαπάνες μέτρησης και επαλήθευσης θα πρέπει επίσης να είναι συμβατές με τις οικονομικές επιπτώσεις της αναφοράς υπεραπόδοσης ή υποαπόδοσης ενός έργου. Μειώσεις στην ακρίβεια πρέπει να συνοδεύονται από αυξημένη συντηρητικότητα σε οποιεσδήποτε εκτιμήσεις και κρίσεις.

– Πληρότητα

Η αναφορά εξοικονόμησης ενέργειας  πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις επιπτώσεις ενός έργου. Οι δραστηριότητες μέτρησης και επαλήθευσης πρέπει να χρησιμοποιούν μετρήσεις για τον ποσοτικό προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων και εκτιμήσεις για όλες τις άλλες.

– Συντηρητικότητα

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με αβέβαια ποσοτικά μεγέθη, οι διαδικασίες μέτρησης και επαλήθευσης πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να υποτιμούν την εξοικονόμηση ενέργειας.

– Συνέπεια

Η αναφορά της ενεργειακής αποδοτικότητας ενός έργου πρέπει να είναι συνεπής όσον αφορά:

  • τα διάφορα είδη έργων ενεργειακής απόδοσης ·
  • τους υπεύθυνους διαχείρισης ενέργειας για κάθε έργο
  • τις διαφορετικές χρονικές περιόδους για το ίδιο έργο, και
  • τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Το «συνεπές» δεν σημαίνει «πανομοιότυπο», δεδομένου ότι αναγνωρίζεται ότι οποιαδήποτε εμπειρικά παραγόμενη έκθεση περιλαμβάνει κρίσεις που ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπες. Προσδιορίζοντας βασικούς τομείς κρίσης, το πρωτόκολλο IPMVP συμβάλλει στην αποφυγή ασυνεπειών που οφείλονται στην έλλειψη εξέτασης σημαντικών παραμέτρων.

– Συνάφεια

Ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να περιλαμβάνει μέτρηση των κύριων παραμέτρων, ενώ άλλες λιγότερο κρίσιμες ή προβλέψιμες παράμετροι μπορούν να προσδιορίζονται κατ’εκτίμηση.

– Διαφάνεια

Όλες οι δραστηριότητες μέτρησης και επαλήθευσης πρέπει να αναφέρονται σαφώς και πλήρως.

Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση – Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση (Y.Α. Δ6/7094/30.03.2011, ΦΕΚ Β’ 918)

Στην Υπουργική Απόφαση Δ6/7094, μεταξύ άλλων παρατίθενται σημαντικά στοιχεία σχετικά με την Εξοικονόμηση Ενέργειας, όπως:

  • Ενεργειακό Περιεχόμενο επιλεγμένων Καυσίμων της αγοράς & σύγκριση αυτών με το πετρέλαιο (βλ. Παράρτημα Ι)
  • Κατάλογο μέσης διάρκειας ζωής μέτρων και προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. Παράρτημα IIΙ)
  • Παραδείγματα Επιλέξιμων Μέτρων για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης (βλ. Παραρτήματα IV,V)