Μέτρα Πολιτικής

Τα μέτρα πολιτικής αποσκοπούν στην επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, Σε αυτά  συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και το «ΗΛΕΚΤΡΑ», καθώς και το Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης.

Τα παραπάνω, καθώς και μέτρα πολιτικής για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, περιλαμβάνονται στο ΕΣΕΚ, στο οποίο προβλέπεται επίσης η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την εξειδίκευση των σχεδιαζόμενων μέτρων και η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού διακυβέρνησης για την παρακολούθηση υλοποίησης αυτών.

Όλα τα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν διαδικασίες μέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης, με βάση τις οποίες η επαλήθευση διενεργείται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό των εφαρμοζόμενων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΕΣΔΕΑ 4)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΕΣΔΕΑ 3)