Διάθεση Βιοκαυσίμων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών χορηγεί/ τροποποιεί/ ανανεώνει/ ανακαλεί τις άδειες διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ, βιοαιθέρων, βιοαιθανόλης)  (αρ. 5Α, ν.3054/2002)

Αναφορικά με τα βιοκαύσιμα δείτε εδώ.