Επιτροπή «Φύση 2000»

 

 

Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας. Η απρόσκοπτη λειτουργία της αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ν. 3937/2011, άρθρο 19).

Συγκρότηση

Η Επιτροπή «Φύση 2000» συστάθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998, (ΦΕΚ 1289 Β’/28-12-1998 – άρθρο 5), με την οποία προσδιορίστηκε και το έργο της. Οι αρμοδιότητές της τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ακολούθως με τους νόμους 2742/1999, 3044/2003, 3937/2011, 4519/2018 και 4685/2020 και την ΚΥΑ 37338/1807/ Ε.103/2010. Η θητεία των μελών διαρκεί τρία χρόνια.

Αρμοδιότητες

Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής «Φύση 2000» είναι ο έλεγχος τήρησης και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο, για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας), αλλά και για το σύνολο του Εθνικού χώρου (πέραν του δικτύου Natura 2000).

Η Επιτροπή «Φύση 2000» ενεργεί και ως Εθνική Επιτροπή Προστατευόμενων Περιοχών με σκοπό το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ν. 2742/1999, άρθρο 17) ασκώντας σειρά αρμοδιοτήτων για το σκοπό αυτό. Μεταξύ αυτών καταγράφει, ταξινομεί, συντονίζει, ελέγχει και αξιολογεί το έργο και τις δραστηριότητες των φορέων διαχείρισης, εισηγείται στα αρμόδια Υπουργεία τα γενικότερα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη των υπό προστασία περιοχών και εισηγείται για την κατανομή πόρων στους φορείς διαχείρισης ώστε να εκπληρώσουν το σκοπό τους (ν. 3044/2003). Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής «Φύση 2000» προστέθηκε η αξιολόγηση σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και συνολικά της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

Επιπλέον βάσει του ν. 4685/2020 (άρθρο 28 παρ. 1) ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής «Φύση 2000» ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η Επιτροπή «Φύση 2000» θα στεγάζεται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος θα παρέχει και τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ η υποστήριξη παρέχεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παρουσίαση των σχετικών άρθρων

Σύνθεση

Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελείται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν την επιστημονική κοινότητα, τη Διοίκηση και τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Οι ειδικοί επιστήμονες καλύπτουν τα πεδία της Οικολογίας, της Βοτανικής, της Ζωολογίας, της Θαλάσσιας Βιολογίας, της Δασοπονίας, της Εδαφολογίας. Εκπροσωπούνται τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Ιστορικό

Η Επιτροπή «Φύση 2000» συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 2002, με πρόεδρο τον Ι. Μπουτάρη και αναπληρωτή πρόεδρο το Ν.Σ. Μάργαρη, και λειτούργησε για περίπου δύο χρόνια.

Συγκροτήθηκε εκ νέου το 2010 με πρόεδρο τη Δέσποινα Βώκου, καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αναπληρωτή πρόεδρο τον Παναγιώτη Δημόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο). Η Επιτροπή αυτή ολοκλήρωσε την τριετή θητεία της το 2013.

Η επόμενη Επιτροπή «Φύση 2000» συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο 2014 με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Θάνο, βιολόγο, καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και αντιπρόεδρο τον Αθανάσιο Τσίκληρα, Βιολόγο, Επίκουρο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η αναφερόμενη Επιτροπή επανσυγκροτήθηκε το 2016 προκειμένου να ολοκληρώσει τη θητεία της με πρόεδρο τον Βασίλειο Λυκούση, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και αναπληρώτρια πρόεδρο την Ιόλη Χριστοπούλου από το WWF Ελλάς.

Κατά την επόμενη θητεία της Επιτροπής «Φύση 2000» (2017-2020) ορίστηκε ξανά πρόεδρος ο Βασίλειος Λυκούσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και αναπληρώτρια πρόεδρος η Ιόλη Χριστοπούλου από το WWF Ελλάς/ ΜEDASSET.

Θητεία 2020-2023

Τον Ιούλιο του 2020 συγκροτήθηκε εκ νέου η Επιτροπή «Φύση 2000» με πρόεδρο τον Παναγιώτη Δημόπουλο, Καθηγητή Βοτανικής – Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και αντιπρόεδρο την Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια πολιτικής στο Green Tank.

Τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ εκπροσωπούν το Green Tank, o Αρίων, το WWF Ελλάς και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Τα μέλη της Επιτροπής «Φύση 2000» για την θητεία 2020-2023 είναι τα ακόλουθα:

Τακτικά μέλη

  • Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Ιφιγένεια Καγκάλου, καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Παναγιώτης Παφίλης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Δημήτριος Μπακαλούδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ιωάννης Τσιριπίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Δρ. Σταμάτης Σταματιάδης, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
  • Δρ. Ιόλη Χριστοπούλου, GreenTank
  • Δρ. Αναστασία Κομνηνού, ΑΡΙΩΝ
  • Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Ειρήνη Πιτταρά, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Άννα Φουλίδη, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Βασιλική Μασούρα, Υπουργείο Εσωτερικών
  • Γεώργιος Καλογεράκης, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  • Μαργαρίτα Κοκκώνη, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Ιωάννης Μητσόπουλος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (έως Μάιος 2022)
  • Αγγελική Ψάιλα, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από Μάιος 2022)

Αναπληρωματικά μέλη

  • Δρ. Έλενα Χατζηχαραλάμπους, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων
  • Ξάνθιππος Καραμανλής, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Σάββας Καζαντζίδης, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
  • Αντώνης Μαζάρης, αναπληρωτής καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ιωάννης-Δημοσθένης Αδαμάκης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Δρ. Γεώργιος Μπίλας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Θεοδότα Νάντσου, WWF Ελλάς
  • Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
  • Μαρία Σταμπούδη, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογιών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
  • Ελένη Φέρτη, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (από Μάιος 2022)
  • Άλκης – Βασίλειος Ράμμος, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (έως Μάιος 2022)
  • Μαρία Οικονόμου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Μαρία Κωστοπούλου, Υπουργείο Εσωτερικών
  • Μάριος Αδαμόπουλος, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  • Σταμάτιος Μπονάτσος, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Χρίστος Σώκος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (έως Μάιος 2022)
  • Παναγιώτης Δρούγας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από Μάιος 2022)

Αποφάσεις Συγκρότησης της Επιτροπής «Φύση 2000»

Το έργο της Επιτροπής Φύση 2000

Συνεδριάσεις και Πρακτικά

Θητεία 2020 – 2023

 

Θητεία  2017 – 2020

Θητεία  2016 – 2017

Θητεία 2010 – 2013

Εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, πορίσματα

Θητεία 2020 – 2023

 

Θητεία 2017 – 2020

Θητεία 2016 – 2017

Θητεία 2014 – 2016

Θητεία 2010 – 2013

Απολογισμός έργου