Life ForestLife

Έργο: Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και των υπόλοιπων οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα.

Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί:

Στη διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δασικών υπηρεσιών αλλά και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στις δασικές περιοχές του Δικτύου Natura 2000, μέσω της δημιουργίας μιας μόνιμης υποδομής (διαδικτυακή Πλατφόρμα Συνεργασίας για τα Δάση).

Στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και άλλων εμπλεκόμενων οργανισμών, μέσω κατάρτισης σε θέματα δασικής διαχείρισης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης χρηματοδότησης κ.ά.

Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δασών, μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων εργαλείων όπως μίας πολλαπλής εφαρμογής (Application-App) για smartphones και tablets που θα λειτουργεί ως δίαυλος πληροφόρησης για τους χρήστες των δασών ώστε να μειώνονται οι διαταραχές που αυτοί προκαλούν.

Στην ανάδειξη των ελληνικών δασών, ιδιαίτερα αυτών εντός του Δικτύου Natura 2000 ως περιοχές όπου η αναψυχή και η διατήρηση μπορούν να είναι συμβατές, μέσω της υλοποίησης ενός εκτεταμένου πακέτου δημοσιοποίησης και επικοινωνίας.

Συμμετέχοντες:

ΕΚΒΥ (Συντονιστής)

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Διάρκεια: 10/2015-07/2021

Προϋπολογισμός έργου: 1.021.628,00 €

Προϋπολογισμός ΥΠΕΝ: 349.969,00 €

Ιστοσελίδα: https://forestlife.gr/

Δράσεις

Εκτίμηση αναγκών

Η δράση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, πάνω στις οποίες θα βασιστεί η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συνεργασίας για τα Δάση (CPF) και αποτελείται από:

Α) Την εκτίμηση των αναγκών της δασικής κοινότητας.

Β) Το σχεδιασμό της πλατφόρμας, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Γ) Την ανάπτυξη ενός σχεδίου στρατηγικής για τη διάδοση της πλατφόρμας, την ανάπτυξη του δικτύου συνεργασιών και την αξιοποίησή τους προς όφελος της δασικής κοινότητας.

Ανάπτυξη και διαχείριση της διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη, συντήρηση, διαχείριση και συνεχιζόμενη επέκταση της διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση (Collaborative Platform for Forests), η οποία θα λειτουργήσει ως πληροφοριακός κόμβος για τη δασική κοινότητα και θα ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στη δασική διαχείριση μεταξύ της δασικής πράξης, της έρευνας και των υπευθύνων χάραξης δασικής πολιτικής. Επιπλέον, η πύλη θα λειτουργεί ως εργαλείο διάχυσης των αποτελεσμάτων της Βιογεωγραφικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φύση 2000. Η Πύλη θα φιλοξενεί πληροφοριακό υλικό σχετικό με τη δασική διαχείριση, ενώ επίσης θα παρουσιάζει σχετικά νέα και ειδήσεις. Θα ενσωματώνει επίσης εργαλεία που θα καθιστούν εφικτή την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών.

Ανάπτυξη εργαλείων για τη διαχείριση επισκεπτών και τη μείωση των επιπτώσεων από την ανθρώπινη διαταραχή

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής (application) με τίτλο «ForestLife»για έξυπνες συσκευές (smartphones και tablets), η οποία θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο στον τομέα της διαχείρισης επισκεπτών σε δασικές εκτάσεις του δικτύου Natura 2000. Η εφαρμογή θα προσφέρει επιτόπια πληροφόρηση στους επισκέπτες των δασών, ενώ θα αποτελεί και πηγή πληροφόρησης του γενικού κοινού γύρω από τις αξίες και τις λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων, με έμφαση σε εκείνα που περικλείονται στο δίκτυο Natura 2000.

Διάχυση της γνώσης μέσω κατάρτισης

Η δράση αφορά στην υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε μια σειρά θεματικών ενοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το Μεσογειακό Βιογεωγραφικό Σεμινάριο και αφορούν σε δασικά οικοσυστήματα που απαντούν στον ελλαδικό χώρο. Η κατάρτιση στοχεύει σε εργαζόμενους σε περιφερειακές και τοπικές δασικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται περιοχές του Δικτύου Natura 2000, εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης προστατεύομενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μη-κρατικούς δασοκτήμονες (Εκκλησία, ιδιώτες) και Δασικούς Συνεταιρισμούς. Συνολικά, θα διεξαχθούν οχτώ εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διαφορετικές πόλεις της χώρας. Οι θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνουν:

Α) Μέτρα διαχείρισης.

Β) Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή.

Γ) Αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων πρεμνοφυών δρυοδασών.

Δ) Διαχείριση επισκεπτών και δημιουργία υποδομής ερμηνείας περιβάλλοντος

Ε) Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις.

Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου

Η δράση αφορά στην αξιολόγηση του αντικτύπου του έργου και θα αποτελείται από 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των ομάδων-στόχων και θα υλοποιηθεί με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 20 ερωτηματολογίων από ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα της δασικής κοινότητας. Το δεύτερο στάδιο θα περιλαμβάνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των δράσεων του έργου καθώς αυτές θα αναπτύσσονται και θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση ερωτηματολογίων που θα απαντηθούν από τους περίπου 760 συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Το τρίτο και τελικό στάδιο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επισκεψιμότητας της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της διαδραστικής εφαρμογής «ForestLife», αλλά και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τα μέλη της δασικής κοινότητας, τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν για τον τρόπο που το έργο επέδρασε πάνω στην ικανότητά τους να ασκούν τη δασική διαχείριση.

Επικοινωνία και διάχυση του έργου και των αποτελεσμάτων του

Η συγκεκριμένη ομάδα δράσεων αφορά στην επικοινωνία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και περιλαμβάνει τη δημιουργία και διανομή έντυπου υλικού, την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, τη δημιουργία και συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου, την προώθηση του έργου σε Μέσα Ενημέρωσης, εμπορικές εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και τη δικτύωση με συναφή έργα επικοινωνίας και πληροφόρησης όπως για παράδειγμα άλλα έργα LIFE, έργα COST κλπ.