Προγράμματα TSI / DG Reform

Financing Sustainability in Greece with public policy instruments

Το έργο «REFORM/SC 2022/060 – Financing sustainability in Greece with public policy instruments» έχει ως στόχο να διευκολύνει την πράσινη μετάβαση της οικονομίας προκειμένου να εκπληρωθούν οι κλιματικοί στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις Ελληνικές αρχές στο σχεδιασμό πολιτικών  για την προώθηση της χρηματοδότησης πράσινων επενδύσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και να επιτευχθούν  καθαρές εκπομπές μέχρι το 2050.

Το έργο υποστηρίζει την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης στην Ελλάδα με την αύξηση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης προς πράσινες επενδύσεις δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες του βιομηχανικού τομέα. Για το σκοπό αυτό προσδιορίστηκαν τα εμπόδια για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων, ποσοτικοποιήθηκε το σχετικό επενδυτικό κενό και αναπτύχθηκε ως τελικό αποτέλεσμα Στρατηγική και σχετικό Σχέδιο Δράσης.

Επίσης, αναπτύχθηκε ειδική εργαλειοθήκη, η οποία περιλαμβάνει εργαλεία προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία ορισμένων από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης σε πρακτικούς όρους. Το Σχέδιο περιλαμβάνει 20 δράσεις με σκοπό η δημόσια χρηματοδότηση να καταστεί πράσινη, οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις να κατευθυνθούν σε πράσινες επενδύσεις και να δοθεί ώθηση στις πράσινες επενδύσεις.

Για την υλοποίηση η ομάδα του έργου (Deloitte, IOBE και Eunomia) συνεργάστηκε στενά με τους δικαιούχους του έργου – το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Επίσης, συνεργάστηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διοργάνωσε σεμινάρια, εργαστήρια και διενήργησε  συνεντεύξεις.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ε. Ένωση μέσω του εργαλείου της τεχνικής υποστήριξης (TSI) και υλοποιήθηκε από την Ε. Επιτροπή  /Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων (DG Reform).

 

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης