Άδειες Ερευνών

Αιτήματα για χορήγηση άδειας ερευνών, φωτογράφησης και κινηματογράφησης

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές που ζητούν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) την χορήγηση άδειας έρευνας, φωτογράφησης ή κινηματογράφησης ενδημικών ειδών της χλωρίδας και της πανίδας και άλλων οργανισμών, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1) Το αίτημα του ενδιαφερομένου υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ  Α 60 / 2011) για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τον ισχύοντα Οργανισμό του ΥΠΕΝ, Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ  Β 167 / 2014), είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

2) Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης έτοιμης φόρμας – αιτήματος, την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν ψηφιακά και να αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με το αίτημά τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: diaxeirisi.dasongmail.com.

3) Οι φόρμες αίτησης είναι κατηγοριοποιημένες ανάλογα με το αν αφορούν άδεια έρευνας για είδη πανίδας και χλωρίδας ή αφορούν σε άδειες φωτογράφησης / κινηματογράφησης αυτών.

Δείτε εδώ

4) Αναλυτικότερα στοιχεία και οδηγίες για το περιεχόμενο των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους (πλαίσιο αδειοδότησης, διαδικασία, αρμοδιότητα έκδοσης αδειών και προσωπικά και λοιπά στοιχεία αιτούντος) προσδιορίζονται με:
(α) την αριθ. 105067/2901/14-6-2004 εγκύκλιο
(β) το αριθ. 127557/2178/7-7-2016 έγγραφο (ΑΔΑ: Ω5ΑΝ465ΦΘΗ-ΩΥΚ)
(γ) το αριθ. 135366/373/5-2-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ω1ΝΓ4653Π8-ΩΙΩ)

Request for research authorization

We inform the researchers who issue for a research authorization for wild fauna, flora or photography/filming to the Ministry of Environment and Energy that in order to apply for such a license, they should take into account the following:

  1. The request of the applicant has to be submitted to the licensing authority of the Ministry which is the Directorate General for the Protection and Development of Forests and the Rural Environment, Directorate of Forest Management (the address is on the Application Form).
  2. Application Forms are categorized according to whether they relate to research licenses for fauna, flora or photographing/filming permit.
  3. Researchers are kindly asked to use the correct Application Form and fill in all the required information.
  4. Each applicant can digitally complete and electronically send the request for permission accompanied by the correct Application Form (word document) to the following e-mail address: diaxeirisi.dasongmail.com