Καταγραφή και Παρακολούθηση Επιχειρήσεων

Καταγραφή και Παρακολούθηση Επιχειρήσεων

Το Υποσύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης των Επιχειρήσεων που ασχολούνται με ελεγχόμενες ουσίες (Μητρώο Επιχειρήσεων F-GASES & ODS), βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΕ) 573/2024 (αντικαθιστά τον 517/2014) και (ΕΕ) 590/2024 (αντικαθιστά τον 1005/2009) και της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας (άρθρο 4 των ΚΥΑ 37411/2007 και 18694/2012),  αποτελεί τμήμα του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης F-GASES & ODS και έχει ως αντικείμενο:

  • Την καταγραφή του συνόλου των επιχειρήσεων εντός της Ελληνικής επικράτειας που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση ελεγχόμενων ουσιών (ODS και F-GASES) ή με εξοπλισμό και προϊόντα που τις χρησιμοποιούν ή τις περιέχουν και
  • Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 573/2024 και (ΕE) 590/2024 μέσω της υποβολής ετήσιων στοιχείων εισροών-εκροών-αποθέματος ανά ελεγχόμενη ουσία.

Οι ελεγχόμενες ουσίες είναι τα φθοριούχα αέρια (Φ.Α.) του θερμοκηπίου και οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (Ozone Depleting Substances, ODS). Ειδικότερα οι ελεγχόμενες ουσίες είναι οι χημικές ενώσεις  του Παραρτήματος Ι και ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 573/2024  και  τα μίγματα που τις περιέχουν, καθώς και οι χημικές ενώσεις του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) 590/2024 και τα μίγματα που τις περιέχουν.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων λειτουργεί ήδη από το 2007 (άρθρο 4 της ΚΥΑ 37411/2007) για τα ODS και από το 2012 (άρθρο 4 της ΚΥΑ 18694/2012) για τα Φθοριούχα αέρια. Με το νέο Υποσύστημα ενοποιούνται οι διαδικασίες των παραπάνω ΚΥΑ, τα δε σχετικά παραρτήματα αυτών (ΠΑΡ-Ι των ΚΥΑ 37411/2007 και 18694/2012) και ΠΑΡ-ΙΙ της ΚΥΑ 37411/2007 αντικαθίστανται από:

α. Την ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ και

β. την ηλεκτρονική ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ αντίστοιχα.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων F-GASES & ODS αποτελεί τον δεύτερο βραχίονα του Πληροφοριακoύ Συστήματος Παρακολούθησης F-GASES & ODS  και χρηματοδοτήθηκε από τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου για το έτος 2017, βάσει της παραγράφου δ’ του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 31541/2017 (ΦΕΚ/ Β’/2443) και του με α.π. ΕΚΠΑΑ (νυν ΟΦΥΠΕΚΑ) 1337/20-11-2017 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Για την είσοδό σας στο Μητρώο Επιχειρήσεων F-GASES & ODS, ακολουθήστε τη διεύθυνση https://ods.fgases.ypen.gr/registry