Νομοθεσία και Πληροφοριακό Υλικό

Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βασικοί Κανονισμοί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ αριθμ. 573/2024  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα  αέρια  του  θερμοκηπίου,  την  τροποποίηση  της  οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1937  και  την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 [αντικαθιστά τον 517/2014]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. [αντικαθιστά τον 842/2006]

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Κατάρτιση – Πιστοποίηση προσωπικού και εταιρειών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015  για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. [αντικαθιστά τον 303/2006]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2066 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων που πραγματοποιούν εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή ανάκτηση. [αντικαθιστά τον 305/2006]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 307/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2065 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του μορφότυπου κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών. [αντικαθιστά τον 308/2008]

Επισήμανση προϊόντων και εξοπλισμού

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2068 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του μορφοτύπου των επισημάνσεων των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. [αντικαθιστά τον 1494/2007]

Διάθεση στην αγορά εξοπλισμού με φθοριούχα αέρια

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/879 της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των λεπτομερών διατυπώσεων που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης κατά τη διάθεση στην αγορά εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες, καθώς και την πιστοποίησή της από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Υποβολή εκθέσεων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1191/2014 της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2014 για τον καθορισμό του μορφοτύπου και των μέσων για την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. [αντικαθιστά τον 1493/2007]

Έλεγχος διαρροών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 Στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 Στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

 

Εθνική Νομοθεσία

Κ.Υ.Α 85858/2124 (ΦΕΚ 6777/Β/31-12-2021) Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 “για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006” και των Εκτελεστικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  [αντικαθιστά την 18694/2012]

Κ.Υ.Α 18694/658/Ε 103 (ΦΕΚ 1232/Β/11-4-2012) Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 “για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου”, και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

ΚΥΑ Κ1/27707 (ΦΕΚ 1186/Β/26-3-2021) Καθορισμός της μορφής των πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Κ.Υ.Α 7667/520/Φ.Γ.9.6.4(Γ) (ΦΕΚ 1447/Β/14-6-2013) Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011…,για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

ΠΔ 1 (ΦΕΚ  3/Α/8-1-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

Εκθέσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (30-11-2016) σχετικά με τη διαθεσιμότητα της κατάρτισης του προσωπικού συντήρησης όσον αφορά τον ασφαλή χειρισμό τεχνολογιών φιλικών προς το κλίμα οι οποίες αντικαθιστούν τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (30-11-2016) σχετικά με τους φραγμούς που επιβάλλονται από τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τη νομοθεσία στη χρήση φιλικών προς το κλίμα τεχνολογιών στους τομείς της ψύξης, του κλιματισμού, των αντλιών θερμότητας και των αφρών

Πληροφοριακό Υλικό

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ