1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Category Archives: Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 «Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην εκπόνηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο προσαρμογής των 13 ΠΕΣΔΑ στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, τις συστάσεις της ΕΕ και το πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021 -2027» της πράξης με τίτλο : «Υποστήριξη της ΓΓΣΔΑ του ΥΠΕΝ» με MIS 6006894 συνολικού προϋπολογισμού 393.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ήτοι 487.320,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. H πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» και έχει λάβει κωδικό MIS 6006894 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά σε προμήθεια φιαλών βαθμονόμησης προτύπων υλικών αναφοράς αερίων CO, NO και SO2, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά σε προμήθεια φιαλών βαθμονόμησης προτύπων υλικών αναφοράς αερίων CO, NO [Διαβάστε περισσότερα]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες διακρίβωσης και συντήρησης των προτύπων ροομέτρων του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες διακρίβωσης και συντήρησης των προτύπων ροομέτρων του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς [Διαβάστε περισσότερα]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο