Γενικά για τις COP

Οι Διασκέψεις των Μερών (Conference of Parties – COPs) είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της της Σύμβασης-πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC -United Nations Framework Convention for Climate Change).

Όλα τα κράτη που είναι Μέρη της Σύμβασης εκπροσωπούνται στην COP, στην οποία εξετάζουν την εφαρμογή της Σύμβασης και οποιονδήποτε άλλων νομικών πράξεων, που εγκρίνει η COP και λαμβάνουν αποφάσεις που είναι απαραίτητες για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και διοικητικών ρυθμίσεων.
Ένα από τα βασικά καθήκοντα της COP είναι η επανεξέταση των εθνικών εκθέσεων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (National Communications) που υποβάλλονται από τα μέρη. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η COP αξιολογεί τα αποτελέσματα των μέτρων που έλαβαν τα μέρη και την πρόοδο που σημειώθηκε στην επίτευξη των στόχων της Σύμβασης.

Η COP συνέρχεται κάθε χρόνο, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσουν διαφορετικά. Η πρώτη συνεδρίαση (COP 1) πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας τον Μάρτιο του 1995.

Στην ιστοσελίδα της UNFCCC παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για όλες τις COP που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.