Εθνική Πολιτική

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βάσει του επιτελικού του ρόλου διαμορφώνει μια σύγχρονη πολιτική αστικών αναπλάσεων με συνολική θεώρηση των προβλημάτων του αστικού χώρου, συντονισμένες πολυεπίπεδες δράσεις και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να καταστεί επιχειρησιακό και αποτελεσματικό.

Σε αυτό το πλαίσιο και υπό το πρίσμα της σύγχρονης θεώρησης για την αναζωογόνηση και αειφόρο ανάπτυξη του αστικού χώρου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής με ταυτόχρονη αναχαίτιση των στοιχείων που εντείνουν την κλιματική απορρύθμιση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί τη διεύρυνση του χωρικού σχεδιασμού, ώστε να καλύπτονται όλες οι παραπάνω απαιτήσεις.

Βάσει των παραπάνω κατά τον σχεδιασμό θα πρέπει να επιδιώκονται ιδιαίτερα οι παρακάτω στόχοι:

  • Η προστασία του περιβάλλοντος, με ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενίσχυση του αστικού πρασίνου και των ροών νερού εντός αστικών περιοχών (ποτάμια, λίμνες, ρέματα).
  • Η βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού χώρου, για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων  αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης και με σεβασμό στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα.
  • Η βελτίωση της αστικής κινητικότητας, με την προώθηση ήπιων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) με έμφαση στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας.
  • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η μείωση των κοινωνικών εντάσεων με την εξασφάλιση στις αναπλάσεις των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και επαφής των κατοίκων.
  • Η δημιουργία συνθηκών για την αύξηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και αποτροπή εγκατάλειψης περιοχών από τους μόνιμους κατοίκους.
  • Η βελτίωση της αισθητικής του αστικού χώρου, επιβάλλοντας και προάγοντας τη  συμμετοχή της Αρχιτεκτονικής στον σχεδιασμό.
  • Η βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών, η βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος και η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών ευπαθών ομάδων πληθυσμού.
  • Η οικονομία των κατασκευών μέσω κατάλληλων επιλογών σχεδιασμού και κατασκευαστικών μεθόδων.
  • Η ενίσχυση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αστικού αποτυπώματος.
  • Η τήρηση κατά τον σχεδιασμό ουσιαστικών συμμετοχικών διαδικασιών.
  • Η ορθολογική διαχείριση και προστασία του ελεύθερου δημόσιου χώρου με εξασφάλιση συνεχούς και επαρκούς συντήρησης, καθαριότητας, ασφάλειας και ελέγχου οποιωνδήποτε μελλοντικών επεμβάσεων στο χώρο αυτό από άλλους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαμορφώνει και προωθεί στρατηγικές και μηχανισμούς για την ενεργοποίηση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης, τόσο για τον δημόσιο χώρο όσο και για την ανασυγκρότηση περιοχών, επικαιροποιεί το θεσμικό του πλαίσιο, ενεργοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για επενδύσεις στις αστικές περιοχές και προωθεί πιλοτικά προγράμματα μελετών και έργων αστικής αναζωογόνησης.