Ασφάλεια Εφοδιασμού

1. Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)

Εκπονείται και δημοσιεύεται από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (ΑΔΜΗΕ) κάθε έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/2011) και στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

Η ανάπτυξη του Συστήματος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, αφετέρου δε η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Για να δείτε το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πατήστε εδώ.

2. Μελέτη επάρκειας ισχύος

Εκπονείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (ΑΔΜΗΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, και αποτελεί ειδική μελέτη σχετικά με την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά το εγκεκριμένο δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, καθώς και το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.

Για να δείτε τη μελέτη επάρκειας ισχύος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) πατήστε εδώ.

3. Αξιολόγηση Μακροπρόθεσμης Ευελιξίας του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα έτη 2017-2027

Αφορά σε μελέτη προσομοίωσης για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης επάρκειας ευελιξίας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) με στόχο να υπολογίσει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ισχύος ευελιξίας του ελληνικού διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς για 10ετή ορίζοντα προγραμματισμού.