Αδειοδότηση

Για τη διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης/ διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε μη χαρακτηρισμένους χώρους, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4602/2019, όπως εξειδικεύονται με τις αντίστοιχες κανονιστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι υπό διαδικασία έκδοσης.

Μετά την συνομολόγηση συμβάσεως με την αρμόδια αρχή, ο Μισθωτής υποχρεούται να κατέχει τις απαραίτητες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις γεωθερμικές εργασίες και την οργάνωση και ασφάλεια των χώρων εργασίας, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΓΘΕ και όπου δεν υπάρχει ειδική μνεία σε αυτόν, τότε ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις του ΚΜΛΕ.