Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ)

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαβούλευσης των Προσχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας (2η Αναθεώρηση) σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ)
Έναρξη Διαβούλευσης: 5η Μαΐου 2023

Το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς εντός 6 μηνών τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των Προσχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ (2η Αναθεώρηση)
μέσω της ιστοσελίδας  http://wfdver.ypeka.gr

Το πρόγραμμα των ημερίδων διαβούλευσης για την 2η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ θα το βρείτε: http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/events-seminars-gr/