Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνων Απορροής

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαβούλευσης για την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας σύμφωνα με το Άρθρο 14 (γ) της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ)
Έναρξη Διαβούλευσης: 1η Ιουνίου 2016

Το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς εντός 6 μηνών τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των κειμένων της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών
Τα κείμενα βάσει των οποίων υλοποιείται η 1η Αναθεώρηση Λεκανών Απορροής Ποταμών βρίσκονται στη σελίδα http://wfdver.ypeka.gr