Νομοθεσία

Βασικές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τα μεταλλεύματα:

    • Ν.Δ. 210/1973 (Α’ 277) “Περί Μεταλλευτικού Κώδικος”
    • Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών : Αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 (ΦΕΚ Β΄/1227/2011)

 

Καθορισμός παράβολων για τη χορήγηση εγκρίσεων & άσκησης προσφυγών εξορυκτικής δραστηριότητας

 

Υπολογισμός και διαδικασία κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες

    • ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171312/427/2018 και ΔΑΠ/Α/Φ/4.2/οικ.171311/426/2018 (Β’ 480) Έγκριση ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών – Έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις και εγκατάσταση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών.