Εθνικές Υποδομές και Φορείς της Αγοράς Φυσικού Αερίου

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία συστήθηκε με το ν.2773/1999, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, με κύρια αρμοδιότητά της να εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς της, εισηγούμενη προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Με το ν. 2773/1999, και κυρίως με τις τροποποιήσεις του που ακολούθησαν, καθώς και με το ν. 4001/2011 όπως ισχύει, ανατέθηκαν στη ΡΑΕ αρμοδιότητες, κυρίως γνωμοδοτικές, παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς, ήτοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο. Περαιτέρω, η ΡΑΕ ανέλαβε συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε σχέση με την αγορά των πετρελαιοειδών.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rae.gr 

 

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

O Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 2007 βάσει του Ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ΦΕΚ 313/27.12.2005), με τον οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/55/EK. Ο νόμος αυτός προέβλεψε τη δημιουργία του ΔΕΣΦΑ ως 100% θυγατρικής εταιρίας της ΔΕΠΑ ΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, μεταβιβάστηκε με απόσπαση από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στον ΔΕΣΦΑ ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Η τρέχουσα μετοχική σύνθεση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ είναι ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 34% και ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (SNAM, ENAGAS, FLUXYS) 66%. Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 1220/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Τελική Πιστοποίηση Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς  Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας» (ΦΕΚ Β΄5740/19.12.2018), χορηγήθηκε η σχετική πιστοποίηση στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ και το ν. 4001/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.desfa.gr

 

Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

Η Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1988, ως φορέας ανάπτυξης της απαραίτητης υποδομής και όλων των λοιπών πτυχών της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα. Η ΔΕΠΑ έχει συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου με τη ρωσική GAZPROM (έως το 2026), την τουρκική BOTAS (έως το 2021) και την αλγερινή SONATRACH για LNG (έως το 2021, υπό παράταση). Επιπλέον, η ΔΕΠΑ προμηθεύεται ποσότητες LNG από την παγκόσμια ευκαιριακή (spot) αγορά, όταν αυτές είναι διαθέσιμες σε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και για να διασφαλιστεί η επαρκής τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης. Τον Δεκέμβριο 2018 η ΔΕΠΑ ξεκίνησε την προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές προμήθειας αερίου. Σημειώνεται ότι, με το Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193/03.12.19) θεσπίζονται ρυθμίσεις για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις για την αγορά φυσικού αερίου. Ειδικότερα, προβλέπεται ο εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και η πώληση του συνόλου των μετοχών ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ των εταιρειών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, εξαιρουμένων των μετοχών της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., η οποία προβλέπεται να απορροφηθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΔΕΥ) Α.Ε.

Θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι οι ακόλουθες:

  1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (πρώην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) 100%
  2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) 100%
  3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 51%
  4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΔΑ) 100%

Μετά τον προαναφερθέντα εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Α.Ε., η πρώτη θυγατρική υπάγεται στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ενώ οι τρεις επόμενες θυγατρικές υπάγονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.depa.gr

 

Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ ή ΕΣΦΑ)

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ ή ΕΣΦΑ) μεταφέρει Φυσικό Αέριο από τα ελληνοβουλγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς και από τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων, σε καταναλωτές συνδεδεμένους µε το δίκτυο ΕΣΦΑ στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Φυσικό Αέριο παραδίδεται σε τρία (3) Σημεία Εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και παραλαμβάνεται από τους Χρήστες Μεταφοράς µέσω σαράντα τεσσάρων (44) Σημείων Εξόδου σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η παράδοση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο Συνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας.

Το ΕΣΦΑ αποτελείται από:

  • Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου μήκους 512 χλµ. και διαμέτρου 36’’ και 30’’ και τους κλάδους αυτού συνολικού μήκους 953,20 χλµ. που συνδέουν διάφορες περιοχές της χώρας µε τον κύριο αγωγό (συμπεριλαμβανομένων (α) του υποθαλάσσιου αγωγού διαµέτρου 20” και μήκους 14,20 χλµ. του κλάδου Αλιβερίου και (β) των δύο (2) υποθαλάσσιων αγωγών, εφεδρικός ο ένας του άλλου, διαμέτρου 24” έκαστος και μήκους 620 m και 630 m, που συνδέουν το Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας µε την ηπειρωτική χώρα), ,
  • Τους Μετρητικούς Σταθμούς Συνόρων Σιδηροκάστρου Σερρών και Κήπων Έβρου,
  • Το Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας, ο οποίος συνδέεται µε το Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα»,
  • Το Σταθμό Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης,
  • Τους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμούς Φυσικού Αερίου,
  • Τα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου,
  • Τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης των τμημάτων του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων Σιδηροκάστρου Σερρών, της Βόρειο – Ανατολικής Ελλάδος, της Βορείου Ελλάδος, της Κεντρικής Ελλάδος, της Νοτίου Ελλάδος και της Πελοποννήσου, και
  • Το σύστημα Τηλελέγχου και Τηλεπικοινωνιών.

Ο Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας αποτελεί τη μοναδική εγκατάσταση του ΕΣΦΑ που δύναται πλέον να αποθηκεύσει προσωρινά, έπειτα από τη 2η αναβάθμισή του, ποσότητες Φυσικού Αερίου έως το ύψος των 221.815,677 m3 ΥΦΑ και συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού, τόσο μέσω του αποθηκευτικού χώρου που διαθέτει, όσο και μέσω της δυνατότητας που παρέχεται για τη διαφοροποίηση της προέλευσης του φυσικού αερίου που εισάγεται στην ελληνική αγορά. Αποτελείται από:

  • Τρεις (3) δεξαμενές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ωφέλιμης χωρητικότητας 63.379,931, 63.379,931 και 95.055,815 m3 ΥΦΑ,
  • Εγκαταστάσεις εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ συνολικής δυναμικότητας εκφόρτωσης 7.250 m3 ΥΦΑ/ώρα, και
  • Εγκαταστάσεις αεριοποίησης ΥΦΑ συνολικής δυναμικότητας αεριοποίησης 1.000 m3 ΥΦΑ/ώρα σε συνθήκες συνεχούς λειτουργίας και 1.250 m3 ΥΦΑ/ώρα σε συνθήκες παραγωγής αιχμής. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της 2ης επέκτασης των κρυογενικών εγκαταστάσεων στη νήσο Ρεβυθούσα και η μέση δυναμικότητα αεριοποίησης έχει αυξηθεί στα 1400 m3 ΥΦΑ/ώρα και η μέγιστη στα 1650 m3 ΥΦΑ/ώρα. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το ΕΣΜΦΑ παρέχονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.: www.desfa.gr