Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Η διαδικασία εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων καθώς και την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, αποσκοπεί στο να αξιολογούνται αυτές όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα πριν από τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση στις σχετικές αποφάσεις/εγκρίσεις.

Με την παραπάνω διαδικασία και στο πλαίσιο των αρχών της πρόληψης και προφύλαξης, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι το έργο/δραστηριότητα ή το σχέδιο/πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Εγκύκλιος – Εφαρμογή του Παραρτήματος V της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β) σε Αεριοστροβίλους με χρήση υγρών καυσίμων

ΚΥΑ για τη δημοσιοποίηση και Διαβούλευση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 45Β/15.01.2014)

Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης – μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015)

 

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων