Εθνικό πλαίσιο

ΗμερομηνίαΤίτλοςΑριθμόςΠράξηΔιεύθυνση
13.06.2024Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/ 55236/3367/18.05.2023 απόφασης του   Yπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Υλοποίηση Υβριδικών Σταθμών στη νήσο Κρήτη που εντάσσεται στο Μέτρο Δεύτερο του Ειδικού Πλαισίου Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149)» (Β’ 3390).ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/63541/1766 (ΦΕΚ Β’3392)Υπουργική ΑπόφασηΑΠΕΕΚ

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/38648/1011 (ΦΕΚ Β 2214/11.04.2024)

Καθορισμός συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 5095/2024, κριτήριο επιλογής τους, καθορισμός αναλογίας παραγωγής ανά τεχνολογία σταθμού Α.Π.Ε. και καθορισμός δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης με τιμολόγιο ΓΑΙΑ και διαδικασίας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών των κατόχων σύνδεσης αγροτικού ρεύματος.

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/36988/970 (ΦΕΚ Β 2173/08.04.2024)

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/28.4.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος ’’Φωτοβολταϊκά στη Στέγη’’» (Β’ 2903).

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/19542/456 (ΦΕΚ 1367/29.02.2024)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.3.2019 υπουργικής απόφασης «Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για

την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016» (Β’ 1020).

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/65534/1864 (ΦΕΚ Β 3940/17.06.2023)

Προσθήκη νέας κατηγορίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στον Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 και καθορισμός της Τ.Α. σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149). 

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/55236/3367 (ΦΕΚ 3390/19.05.2023)

Υλοποίηση Υβριδικών Σταθμών στη νήσο Κρήτη που εντάσσεται στο Μέτρο Δεύτερο του Ειδικού Πλαισίου Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149).

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/53563/1556 (ΦΕΚ 3328/19.05.2023)

Περιορισμοί έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) καθώς και σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της περ. (λια) της παρ.  3 του άρθρου 2 του ν.  4001/2011 (Α’ 179), σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4951/2022 (Α’ 245).

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/53607/1559 (ΦΕΚ 3328/19.05.2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/66576/5877/28.06.2022 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, χρονοδιαγράμματος πραγματοποίησης των ανταγωνιστικών διαδικασιών και άλλων θεμάτων που αφορούν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (Β’ 3522).

ΝΟΜΟΣ 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28.03.2023)

Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18393/686 (ΦΕΚ 923/Β/22.02.2023)

3η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β’ 759).

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/7063/374 (ΦΕΚ 275/Β/20.01.2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/ 7123/12.08.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Διαχειριστή του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4951/2022» (Β’ 4333).

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/104605/4389 (ΦΕΚ 5342/Β/17.10.2022)

Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.  1 του άρθρου 24 του ν.  4643/2019 (Α’ 193), το άρθρο 7 του ν. 4711/2020 (Α’ 145), το άρθρο 88 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) και την παρ. 3  του άρθρου 106 του ν. 4964/2022 (Α’ 150).

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 (ΦΕΚ 4333/Β/12.08.2022)

Καθορισμός πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Διαχειριστή του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4951/2022.»

 

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81329/3660 (ΦΕΚ 4247/Β/10.08.2022)

Καθορισμός διαδικασίας υπολογισμού, επιμερισμού και τιμολόγησης χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου για την αποζημίωση νέων Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ., του Υπολογαριασμού νέων Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και σχετικών διατάξεων εφαρμογής.

 

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81331/3661 (ΦΕΚ 4246/Β/10.08.2022)

Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισης του.

 

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673 (ΦΕΚ 4221/Β/10.08.2022)

Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.

 

ΝΟΜΟΣ 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30.07.2022)

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

 

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/72457/3377 (ΦΕΚ 3749/Β/18.07.2022)

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 3154) Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2015 – 2019, κατ’ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) και της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β’ 2172), όπως ισχύουν», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24771/1005/12.03.2021 (ΦΕΚ Β’ 1058) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24940/1241/14.03.2022 (ΦΕΚ Β’ 1532) Αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΝΟΜΟΣ 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α/04.07.2022)

Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/14090/679 (ΦΕΚ Β’ 772/21.02.2022)
Ειδικό πλαίσιο για την υλοποίηση και λειτουργία του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στη νήσο Αστυπάλαια σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4495/2017 (Α΄167).

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015 (ΦΕΚ Β’ 6351/30.12.2021)
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης.

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121503/5016 (ΦΕΚ Β’ 6287/29.12.2021)
2η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 (Β’ 759) υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018»

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123726/5096 (ΦΕΚ Β’ 6250/27.12.2021)
Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

ΝΟΜΟΣ 4843/2021(ΦΕΚ Α 193/20.10.2021)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης  και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των  Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών  αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την  ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς  και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Υπουργική ΑπόφασηΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024 (ΦΕΚ Β’3971 / 30.08.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β’ 759).

ΝΟΜΟΣ 4821/2021 (ΦΕΚ Α 134/31.07.2021)
Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. (Άρθρα 98 έως 101)

ΝΟΜΟΣ 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/23.07.2021)
Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο  οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. (Άρθρα 128, 130, 132, 136 έως 138 και 140)

Υπουργική ΑπόφασηΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/78429/3166 (ΦΕΚ Β’4208 / 13.07.2021)
Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 και καθορισμός των Τ.Α. και των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 και τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149).

ΝΟΜΟΣ 4796/2021 (ΦΕΚ Α 63/17.04.2021)
Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. (Άρθρα 91 έως 94)

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/20378/759 (ΦΕΚ Β’ 901/09.03.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 118233/4341/08.12.2020 απόφασης (Β’ 5619) με τίτλο: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου εκπόνησης και υποβολής στον ΥΠΕΝ εισήγησης αναφορικά με την «Διαμόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α’ 185), ως ισχύει και σε μηχανισμούς ισχύος».

ΝΟΜΟΣ 4759/2020 (ΦΕΚ Α 245/09.12.2020)
Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. (Άρθρα 157 και 158 έως 162)

ΝΟΜΟΣ 4710/2020 (ΦΕΚ Α 142/23.07.2020)
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις. (Άρθρα 46, 47, 48, 50 και 61)

ΝΟΜΟΣ 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07.05.2020)
Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. (Άρθρα 10 έως 25, 105, 121 έως 126, 128 και 135)

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123422/4289 (ΦΕΚ Β’ 220 – 27.12.2020)
Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 «Επαναπροσδιορισμός κατηγοριών χερσαίων αιολικώνσταθμών, καθορισμός των Τιμών Αναφοράς σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 και καθορισμός του Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β’/1021, ΑΔΑ: ΩΕΓ64653Π8-91Γ).

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527 (ΦΕΚ Β’ 5693/23.12.2020)
Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.03.2020 «Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α’ 122), του ν. 3894/2010 (Α’ 204), του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4643/2019 (Α’ 193)» (Β’ 940).

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/119064/4379 (ΦΕΚ Β’ 5523/17.12.2020)
Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για το 2020, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/117845/4332 (ΦΕΚ Β’ 5447/09.12.2020)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13-12-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (Β΄ 4488), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22-03-2018 (Β΄ 1263), ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.179988/09-10-2018 (Β΄ 4850) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27-02-2019 (Β΄ 779) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46810/1974/18-05-2020 (Β΄ 2062) αποφάσεις και ισχύει.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230 (ΦΕΚ Β΄5291/01.12.2020)
Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Κοινή Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 (ΦΕΚ Β’ 3150/30.07.2020)
Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) και ισχύει.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74461/2975 (ΦΕΚ Β’ 3150/30.07.2020)
Τροποποίηση της ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187480/07.12.2016 (Β΄ 3955), υπουργικής απόφασης «Μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της προσαύξησης ανάπτυξης ετοιμότητας συμμετοχής στην αγορά και διαδικασία χορήγησής της, καθώς και διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κοινή Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ Β’ 314 – 30.07.2020)
Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και ισχύει.

Νόμος – ΝΟΜΟΣ 4710/2020 (ΦΕΚ Α’ 142/23.07.2020)
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/51966/2203 (ΦΕΚ Β’ 2354 – 02.06.2020)
Ειδικό πλαίσιο για την υλοποίηση και λειτουργία του ερευνητικού επιδεικτικού έργου στη νήσο Άγιος Ευστράτιος σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως ισχύει.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46810/1974 (ΦΕΚ Β’ 2062 – 18.05.2020)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/ 13.12.2017 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.» (Β΄ 4488), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (Β’ 1263), ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ.179988/09.10.2018 (Β΄ 4850) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27.02.2019 (Β΄ 779) αποφάσεις και ισχύει.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46809/1973 (ΦΕΚ Β’ 2062 – 18.05.2020)
Καθορισμός της διαδικασίας οριστικής εκκαθάρισης της μεθοδολογία βάσει της οποίας καθορίζεται η τιμολόγηση του διακανονισμού των συναλλαγών και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας για την αποζημίωση, από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης κάθε σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέχρι και την 31.10.2019 σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).

Νόμος – Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/07.05.2020)
Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. (άρθρα 1- 25 και 121-128)

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190 (ΦΕΚ Β’ 1045 – 26.03.2020)
Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 30 και τροποποίηση των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, σύμφωνα με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149) και τροποποίηση των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149), όπως ισχύει.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 (ΦΕΚ Β’ 940 – 20.03.2020)
Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122), του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193).

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/19295/690 (ΦΕΚ Β’ 642 – 27.02.2020)
Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’).

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/19295/690 (ΦΕΚ Β’ 642 – 27.02.2020)
Τροποποίηση της ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 (ΦΕΚ 2373 Β’) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)».

Υπουργική Απόφαση – Αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409 (ΦΕΚ Β’ 368 – 31.01.2020) 
Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για το 2020, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν.4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/122670/4245 (ΦΕΚ Β’ 4922 – 23.12.2019)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.03.2019 «Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1020 Β΄).

Νόμος – Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α΄ 193/03.12.2019 )
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις. (άρθρα 19-26, 43-47 και 61-63)

ΝΟΜΟΣ 4643/2019 (ΦΕΚ Α 193/03.12.2019)
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις. (Άρθρα: 19 έως 27, 41, 43 έως 47, 61 έως 63)

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93892/3114 (ΦΕΚ Β’ 3848 – 06.10.2019)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με Α.Π.ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480/7.12.2016 «Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά και διαδικασία χορήγησής της, καθώς και διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς που έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β’ 3955), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υπουργική Απόφαση – Αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/56751/1949 (ΦΕΚ Β’ 2665 – 21.06.2019) 
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.03.2019 «Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β’ 1020).

Νομός ΥΠΕΝ – (άρθρα 6, 7, 8, 16) Ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α’ 89 – 10.06.2019) 
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597 (ΦΕΚ Β’ 2172 – 07.06.2019) 
Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48144/1581 (ΦΕΚ Β’ 2076 – 04.06.2019) 
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/Α/ΦΙ/οικ. 187480/7.12.2016 Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά και διαδικασία χορήγησης της, καθώς και διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς που έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β’ 3955).

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48128/1580 (ΦΕΚ Β’ 2027 – 03.06.2019)
Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/ 20-03-2019 υπουργικής απόφασης «Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 1020 Β΄).

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/50234/1658 – 03.06.2019
Διευκρινίσεις εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν.4602/2019, και του άρθρου 7, παρ. 8Β του ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30653/1014 (ΦΕΚ Β’ 1547 – 07.05.2019)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 76292/202/31.10.2018 υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 12 του ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/34495/1107 (ΦΕΚ Β’ 1341 – 18.04.2019)
Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών μέχρι και το 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ Β΄1058 – 29.03.2019)
Διόρθωση σφάλματος στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 759/τ.Β΄/05.03.2019.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882 (ΦΕΚ Β’ 1021 – 27.03.2019)
Επαναπροσδιορισμός κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, καθορισμός των Τιμών Αναφοράς σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 και καθορισμός του Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883 (ΦΕΚ Β’ 1020 – 27.03.2019)
Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016.

Νόμος – Ν.4602/2019 (ΦΕΚ Α’ 45 – 09.03.2019)
Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511 (ΦΕΚ Β’ 779 – 06.03.2019) 
Tροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/ 13.12.2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδετερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β΄3388)

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759 – 05.03.2019)
Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018.

Νόμος – (Άρθρα 3, 4, 6, 7, 8, 9) Ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216 – 24.12.2018)
Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις.

Υπουργική Απόφαση – ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/76292/202/ 31.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 5345 – 28.11.2018)
Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 12 του ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 179988/09.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 4580 – 31.10.2018) 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016».

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 179746/02.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 4716 – 23.10.2018)
Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης αιολικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς και του πλαισίου συμμετοχής τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149).

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 180215/15.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 4528 – 17.10.2018)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859/ 22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1267) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν.4414/2016».

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 176459/22.06.2018 (ΦΕΚ Β’ 2839 – 16.07.2018) 
Καθορισμός της δήλης ημέρας συντέλεσης της διασύνδεσης των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων Σύρου, Πάρου και Μυκόνου με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και της ένταξής τους σε αυτό.

Νόμος – Ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101 – 12.06.2018)
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις (Άρθρα 46, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 60, 61, 62)

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 174594/04.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1728 – 17.05.2018)
Τύπος και περιεχόμενο της Σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας Υβριδικού Σταθμού στο δίκτυο της νήσου Ικαρίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006.

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1267 – 10.04.2018)
Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν.4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – 10.04.2018
Τροποποίηση της υπ’. αρίθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/οικ.184573/ 13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) υπουργικής απόφασης ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1263)

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172857/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1150 – 29.03.2018) 
Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία και διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, με βάση την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.

ΝόμοςΝ.4513/2018 (ΦΕΚ Α’ 9 – 23.01.2018)
Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Α/οικ.184573/ 13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488 – 20.12.2017)
Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016.

Νόμος – Ν.4496/2017 (ΦΕΚ Α’ 170 – 08.11.2017) 
Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις (Άρθρο 26).

Νόμος – Ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167 – 03.11.2017) 
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (Άρθρο 129 – 133).

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.04.2017 (ΦΕΚ Β’ 1547 – 05.05.2017)
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει.

Νόμος – Ν.4467/2016 (ΦΕΚ Α’ 56 – 13.04.2017)
Τροποποιήσεις των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Άρθρο 10: Τροποποιήσεις του ν.4414/2016).

Νόμος – Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241 – 23.12.2016)
Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για τη σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και θέματα Αδειών Παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187702/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4073 – 19.12.2016)
Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Κατανεμόμενων Ηλιοθερμικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μη Διασυνεδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187706/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4072 – 19.12.2016) 
Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (πλην υβριδικών σταθμών) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187705/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4069 – 19.12.2016)
Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Μη Κατανεμόμενων Σταθμών Α.Π.Ε. στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187701/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4068 – 19.12.2016)
Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (πλην υβριδικών σταθμών) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187704/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4046 – 16.12.2016) 
Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Μη Kατανεμόμενων Σταθμών Α.Π.Ε. στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187703/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4045 – 16.12.2016)
Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Κατανεμόμενων Σταθμών Βιομάζας στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016.

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480/7.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 3955 – 09.12.2016)
Μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της προσαύξησης ανάπτυξης ετοιμότητας συμμετοχής στην αγορά και διαδικασία χορήγησής της, καθώς και διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του Ν. 4414/2016.

Νόμος – Ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149 – 09.08.2016)
Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

Νόμος – Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136 – 28.07.2016) 
Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις (άρθρα 39, 44, 46-47).

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.171302/29.01.2016 (ΦΕΚ Β’ 271 – 11.02.2016) 
Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3468/2006.

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.185028/15.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2832 – 23.12.2015)
Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3468/2006.

Υπουργική Απόφαση – ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3583 – 31.12.2014)
Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006.

Νόμος – Ν.4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214/02.10.2014)
Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) (ΑΡΘΡΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΟΓΔΟΟ)

Νόμος – Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07.04.2014)
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις

Νόμος – Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/01.11.2013)
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Υ.ΑΠ.Ε./Φ1/1506/οικ. 10662 (ΦΕΚ Β’ 1310 – 30.05.2013) 
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012/30.04.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1103/02.05.2013) με την οποία τροποποιήθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

Νόμος –  Ν. 4152/2013 (Α’107/9.5.2013) 
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4027/2013 (Παράγραφος Ι΄ – Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).

Υπουργική Απόφαση – Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012 (ΦΕΚ Β’/1103 – 02.05.2013)
– Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
– Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 (Β΄ 97/31.01.2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, όπως ισχύει.

Νόμος – Ν.4093/2012 (Α’222/12.11.2012)
Έγκριση μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 (Παράγραφος Ι.2 – Ρυθμίσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ)

Κοινή Υπουργική Απόφαση – (ΦΕΚ Β΄ 2317/10.08.2012)
– Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
– Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999.
– Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.
– Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Νόμος – Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄70/30.3.2012)
Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.2266 (ΦΕΚ Β΄97 – 31.01.2012)
– Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
– Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.28287/12.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3005 – 28.12.2011)
Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε.

Υπουργική Απόφαση – ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011(ΦΕΚ Β’/2373/25.10.2011)
Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

Υπουργική Απόφαση – Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ. 18018 (ΦΕΚ Β΄ 2132 – 23.09.2011) 
Τροποποίηση της υπʼ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η υπʼαρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση ως προς την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία.

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Αριθμ.134430 ΦΕΚ 392 Β 14.03.2011
Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος

Υ.Α. 9154 ΦΕΚ 583 Β 14.04.2011 
Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων-επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών.
Η απόφαση «Ορισμός διαδικασίας για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ΥΑ 249565/ΦΕΚ Β 1722/03-11-2010», καταργείται.

Υπουργική Απόφαση – Υ.Α. 9154 ΦΕΚ 583 Β 14.04.2011 
Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια.

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Αρ. 072528 (ΦΕΚ Β 102/01.02.2011)
Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03−09−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας».

Υπουργική Απόφαση – Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904 (ΦΕΚ Β 2143/31.12.2010)
Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Εγκύκλιος – Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928 (16.12.2010)
Ερμηνευτική εγκύκλιος διατάξεων ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών. 

Υπουργική Απόφαση – Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24839 (ΦΕΚ Β 1901/03.12.2010)
Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

Υπουργική Απόφαση – Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24840 (ΦΕΚ B 1900/03.12.2010)
Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε. 

Υπουργική Απόφαση – ΑΥ/Φ1/οικ.19384 (ΦΕΚ 1674 Β 21.10.2010)) και Αποφ. Δ6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008
Κατάργηση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008.

Υπουργική Απόφαση – Aποφ. Φ1 οικ.19598 (ΦΕΚ Β 1630/11.10.2010)
Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1079/04.06.2010)
Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων.
Α.Υ./Φ1/οικ.18513 ΦΕΚ 1557 Β 22.09.2010

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Απ. Αρ. 168040 (ΦΕΚ Β 1528/07.09.2010)
Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.

Υπουργική Απόφαση – Α.Υ/Φ1/οικ.17149 (ΦΕΚ 1497 Β – 06.09.2010)
Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών.

25.08.2010 Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Απ. Αρ. 36720 ΦΕΚ 376 ΑΑΠ 06.09.2010 Υπουργική Απόφαση
Οικοδομικών & Κτιριοδομικών κανονισμών

Υπουργική Απόφαση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Οικοδομικών & Κτιριοδομικών κανονισμών – Απ. Αρ. 40158 ΦΕΚ 1556 Β 22.09.2010 (25.08.2010)
Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

ΑΥ/Φ1/οικ.14586 – 19.07.2010
Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν. 3851/2010 σχετικά με το άρθρο 2 παρ. 1 – κριτήριο ι) και το άρθρο 15 παρ. 3, προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1049 Β 12.07.2010 – 12.07.2010)
Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Νόμος 3851 – ΦΕΚ 85 Α 04.06.2010 [Law 3851/20100 4.06.2010]
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Accelerating the development of Renewable Energy Sources to deal with climate change and other regulations addressing issues under the authority of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change.