Καταγραφή και Παρακολούθηση Εξοπλισμού

Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 573/2024 (αντικαθιστά τον 517/2014) και (ΕΕ) 590/2024 (αντικαθιστά τον 1005/2009), έχει στόχο:

  • να καταγράψει το σύνολο των μονάδων εξοπλισμού εντός της Ελληνικής επικράτειας, που πρέπει να υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 573/2024 ή το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 590/2024, δηλαδή, το σύνολο των μονάδων εξοπλισμού με φορτίο >3Kg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή >5 τόνων ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, και
  • να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των χειριστών τους με τα προβλεπόμενα στους ίδιους Κανονισμούς, σε ότι αφορά την τακτική συντήρηση, τις λοιπές τεχνικές εργασίες και εν γένει τα μέτρα πρόληψης διαρροών και εκπομπών των ελεγχόμενων αερίων.

Οι χειριστές του ανωτέρω εξοπλισμού έχουν υποχρέωση να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα των τακτικών ελέγχων, να αντιμετωπίζουν άμεσα τις βλάβες και να κάνουν επανέλεγχο, να εγκαθιστούν συστήματα εντοπισμού διαρροών και να φροντίζουν για τον τακτικό τους έλεγχο, να λαμβάνουν αποφάσεις για την εγκατάσταση, απεγκατάσταση, μετατροπή μονάδων και τη διαχείριση των ελεγχόμενων ουσιών. Έχουν επίσης υποχρέωση να χρησιμοποιούν για τις ανωτέρω εργασίες αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς ή εταιρείες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 573/2024 “χειριστής” εξοπλισμού είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι όντως υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία της μονάδας εξοπλισμού που περιέχει ελεγχόμενες ουσίες. Ο χειριστής είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης των μονάδων εξοπλισμού εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο ανωτέρω πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του έχει εκχωρηθεί ρητά σε τρίτο μέρος (π.χ σύμβαση με τεχνικό ή εταιρεία συντήρησης, συμβόλαιο με ενοικιαστή ακινήτου κ.λπ.).

Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού αποτελεί έναν από τους δυο βραχίονες του «Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος» και χρηματοδοτήθηκε από τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου για το έτος 2017, βάσει της παραγράφου δ’ του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 31541/2017 (ΦΕΚ/ Β’/2443) και του με α.π. ΕΚΠΑΑ 1337/20-11-2017 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η είσοδος στην αναβαθμισμένη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής και Παρακολούθησης ελεγχόμενων ουσιών διεξάγεται πλέον με την χρήση των κωδικών TAXISnet, ως εξής:

Α. Ο χειριστής των μονάδων εξοπλισμού (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) εισέρχεται αρχικά στην ιστοσελίδα της εν λόγω Πλατφόρμας με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου τους κωδικούς TAXISnet της επιχείρησης.

Β. Στην αρχική σελίδα μπορεί στη συνέχεια να εκδώσει έναν ή περισσότερους κλειδάριθμους για τον δηλωθέντα ΑΦΜ και τις διαφορετικές διευθύνσεις / τοποθεσίες των μονάδων εξοπλισμού για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Μπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει έναν ή περισσότερους τεχνικούς υπεύθυνους για κάθε μία από τις  διευθύνσεις / τοποθεσίες. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα εξουσιοδότησης σε απεριόριστους χρήστες. Ο χειριστής εξοπλισμού συμπληρώνει τον ΑΦΜ των εξουσιοδοτημένων χρηστών στα αντίστοιχα πεδία της κατηγορίας «Εξουσιοδοτήσεις» του κάθετου μενού της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Καταγραφής και Παρακολούθησης.

Γ. Στη συνέχεια και για κάθε κλειδάριθμο που έχει εκδοθεί, ο χειριστής ή ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός υπεύθυνος μπορούν πλέον να καταχωρούν τα στοιχεία που περιγράφουν κάθε μονάδα εξοπλισμού και, στις κατάλληλες ημερομηνίες, να υποβάλλουν τα αναλυτικά στοιχεία συντήρησης για κάθε μία από τις μονάδες αυτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί υπεύθυνοι εισέρχονται στην Πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Για την είσοδό σας στο Υποσύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Εξοπλισμού, ακολουθήστε τη διεύθυνση https://ods.fgases.ypen.gr/services.