Ασφάλεια Εφοδιασμού Φυσικού Αερίου σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο, το Φυσικό Αέριο παραδίδεται σε τρία Σημεία Εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και παραλαμβάνεται από τους Χρήστες Μεταφοράς µέσω 44 Σημείων Εξόδου σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η παράδοση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο Συνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας.

Τα 3 Σημεία Εισόδου φα στη χώρα είναι το ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Σερρών για το φα προερχόμενο από τη Ρωσική Ομοσπονδία  μέσω Βουλγαρίας, οι ΚΗΠΟΙ Έβρου για το φα από την Τουρκία και η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ για το αεριοποιημένο ΥΦΑ από τη Ρεβυθούσα.

Επίσης, ο αγωγός TAP, του οποίου η λειτουργία  αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2020, θα τροφοδοτείται με φα προερχόμενο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του αγωγού TANAP στην Τουρκία, αποτελώντας την 4η πύλη εισόδου φα στη χώρα. Ο αγωγός TAP, κατά την πρώτη φάση λειτουργίας, θα διακινεί 10 bcm φα ανά έτος και θα συνδέεται αφενός με το ΕΣΜΦΑ στις περιοχές της Κομοτηνής και της Ν. Μεσημβρίας, αφετέρου με το μελλοντικό δίκτυο μέσης πίεσης φα στις περιοχές πλησίον της Νάουσας, της Πτολεμαΐδας και της Καστοριάς.

Σημειώνεται ότι, στη περιοχή του Ν. Έβρου πλησίον των ελληνοτουρκικών συνόρων λειτουργεί ο Σταθμός Συμπίεσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ο οποίος εξυπηρετεί στην αύξηση της πίεσης και στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα με τον όμοιό του Σταθμό Συμπίεσης στη περιοχή της Ν. Μεσημβρίας στον Ν. Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξυπηρετεί στην αύξηση της πίεσης για το υπόλοιπο μέρος του Κεντρικού Αγωγού προς τη Νότια Ελλάδα. Πλησίον του ως άνω Σταθμού, στην περιοχή των ελληνοτουρκικών συνόρων, βρίσκεται και ο Σταθμός Συμπίεσης του ΤΑΡ, ο οποίο αναμένεται να λειτουργήσει τέλη 2020, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον ομώνυμο αγωγό.

Για τα τέλη του 2022 προγραμματίζεται η 5η πύλη εισόδου φα στη χώρα, με τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης (FSRU Βόρειας Ελλάδας). Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή πλωτού Σταθμού ΥΦΑ (FSRU), χωρητικότητας κατά μέγιστο 170.000 m3 ΥΦΑ και υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος θα καταλήγει στο αντίστοιχο χερσαίο τμήμα και θα συνδέεται με το ΕΣΜΦΑ στη περιοχή της Αμφιτρίτης στην Αλεξανδρούπολη. Η μέση δυναμικότητα αεριοποίησης του Σταθμού είναι 5,5 bcm ανά έτος και η μέγιστη 8,3 bcm ανά έτος.

Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών διαταραχής τροφοδοσίας σε κάθε σημείο εισόδου φα στη χώρα, εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης και στο Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης που συντάσσει η αρμόδια ΡΑΕ, μετά την εκπόνηση της Εθνικής Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας, σε συνδυασμό με τις Περιφερειακές Μελέτες Εκτίμησης Επικινδυνότητας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί έναν από τους στόχους της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με μια «Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή», η οποία έδωσε επιπλέον έμφαση στην αρχή της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» και στην ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως οι ισχύουσες νομικές πράξεις της Ένωσης για την ενέργεια.

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1938 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2017 θεσπίζει διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ένωση, με διασφάλιση της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, τη δυνατότητα λήψης εκτάκτων μέτρων όταν η αγορά δεν μπορεί πλέον να παρέχει τις απαιτούμενες ποσότητες για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αλληλεγγύης ύστατης λύσης, και με σαφή καθορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών και της Ένωσης όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε συγκεκριμένες διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Μεταξύ άλλων μέτρων, η διασφάλιση της τροφοδοσίας των «προστευόμενων πελατών», αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες στην ασφάλεια εφοδιασμού (βλέπε ΥΑ Δ1/Β/10233/2014, ΦΕΚ Β’ 1684/24-06-2014,) για επέκταση ορισμού Προστατευόμενων Καταναλωτών ΦΑ, βάσει του Κανονισμού Ασφάλειας Εφοδιασμού ΦΑ).