ΤΠΣ-ΕΠΣ

I. ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΠΣ-ΕΠΣ

II. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Κατά την εκπόνηση των μελετών ΤΠΣ και ΕΠΣ των άρθρων 7 & 8 του ν.4447/2016 ως ισχύει και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να αναφύονται ζητήματα τα οποία χρήζουν αποσαφηνίσεων και κατευθύνσεων. Πολλά εξ αυτών είναι εύλογο να είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και να αφορούν περισσότερους του ενός μελετητές. Προς τον σκοπό της ενιαίας αντιμετώπισης των εν λόγω ζητημάτων, με μέριμνα της Γεν. Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, αναρτώνται εδώ ενημερωτικά κείμενα, οδηγίες, καθώς και ερωτήματα των Επιτροπών Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, ή και των μελετητών, με τις σχετικές απαντήσεις / διευκρινίσεις του Κυρίου του έργου. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθούν επί ουσιωδώς ομοίων ζητημάτων, διαφορετικές κατά περιοχή και μελετητή προσεγγίσεις ή αντιμετώπιση  αυτών, προκειμένου να επιτυγχάνεται  η ενιαία και  ορθή εφαρμογή  της νομοθεσίας που διέπει τις σχετικές μελέτες, προς όφελος του όλου του εγχειρήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού και της ομαλής και επιτυχούς  ολοκλήρωσης αυτού.

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει επιβοηθητικό / διευκρινιστικό  χαρακτήρα και  δεν υποκαθιστά τις αρμοδιότητες των τριμελών Επιτροπών Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής των μελετών, αλλά αποσκοπεί στη διευκόλυνσή τους, όπως και των μελετητών, με γνώμονα τα προαναφερθέντα.


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Με το παρόν Τεύχος δίδονται Οδηγίες και κατευθύνσεις στους Αναδόχους μελετητές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του άρθρου 7 του ν.4447/2016 ως ισχύει, με στόχο την ορθή εκπόνηση των μελετών και την εξάντληση των δυνατοτήτων που απορρέουν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις εν λόγω μελέτες, προς όφελος του χωρικού σχεδιασμού, των αναπτυξιακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, της προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της κοινωνίας γενικότερα.

Οι παρούσες Οδηγίες και κατευθύνσεις εφαρμόζονται αναλόγως και κατά την εκπόνηση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) του άρθρου 8 του ν.4447/2016 ως ισχύει, με Αναθέτουσα Αρχή Δημόσιο φορέα, τα οποία αναφέρονται σε εκτεταμένες γεωγραφικές ενότητες ή και Δημοτικές Ενότητες ή Δήμους και εξομοιούνται τοις πράγμασι με ΤΠΣ.

Για την εκπόνηση των υπόψη μελετών, εφαρμόζονται το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο και οι σχετικές κατά περίπτωση ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι: η υπ’ αριθμ. 72343/1885/28.07.2021 Υπ. Απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)» (Β΄ 3545) και η υπ’ αριθμ. 6015/136/20.01.2022 Υπ. Απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)» (Β΄ 510), καθώς και όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τις υποστηρικτικές μελέτες που αυτές περιλαμβάνουν.

Παρακάτω παρατίθενται, κατά θεματική ενότητα, Οδηγίες και Κατευθύνσεις για την εκπόνηση των εν λόγω μελετών.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το παρόν Τεύχος Τεχνικών οδηγιών αφορά όλες τις μελέτες ΤΠΣ του άρθρου 7 του ν.4447/2016 – με ανάλογη εφαρμογή στις μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) του άρθρου  8 του ν.4447/2016  – οι οποίες ανατίθενται είτε από τον οικείο Δήμο, ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (για τα ΤΠΣ), είτε από τον οικείο Δήμο, ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ή την οικεία Περιφέρεια, ή από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος (για τα ΕΠΣ). Η μελέτη των ΤΠΣ πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του διαστήματος που προβλέπεται από την παρ. 1α του άρθρου 5 του Π. Δ/γματος 90/2018 (Α΄ 162). Ειδικά για τις μελέτες ΤΠΣ (και ΕΠΣ) οι οποίες περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού του άρθρου 14 του ν.4759/2020, βάσει των Υπ. Αποφάσεων κατάρτισης και έγκρισης των Προγραμμάτων που έχουν εκδοθεί (βλ. ΦΕΚ 3589/Β/2021, 6046/Β/2021, 2406/Β/2022, 747/Β/2023, 784/Β/2023, ως ισχύουν), υπογραμμίζεται ότι λόγω των απολύτως ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων του φορέα χρηματοδότησής τους (Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας), θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30ή Ιουνίου 2025. Το γεγονός αυτό, εν όψει μάλιστα του κινδύνου απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων, απαιτεί τη συστράτευση όλων των εμπλεκομένων για την ολοκλήρωση του ανατιθέμενου μελετητικού αντικειμένου, με αυστηρή τήρηση των εξειδικευμένων χρονοδιαγραμμάτων που περιλαμβάνονται και συνοδεύουν τα Τεύχη των Διακηρύξεων και τις συναπτόμενες συμβάσεις με τους Αναδόχους.

Μετά τη σύναψη της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης, ο Ανάδοχος οφείλει, αμελλητί, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να του διατεθούν από όλους τους αρμόδιους φορείς τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπόνησή της. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τόσο την Κύρια μελέτη ΤΠΣ όσο και όλες τις υποστηρικτικές μελέτες που την συνοδεύουν και τεκμηριώνουν. Ο κατωτέρω πίνακας περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητούνται και τους αρμόδιους φορείς που τα παρέχουν κατά περίπτωση.

Προς τον σκοπό της άμεσης παροχής των απαραίτητων δεδομένων στους Αναδόχους μελετητές, το ΥΠΕΝ έχει ήδη απευθύνει προς όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/20946/770/28.02.2023)

Θεματική κατηγορίαΓεωχωρικά δεδομέναΦορείς/ Υπηρεσίες 
 

Στοιχεία χαρτογραφικού υποβάθρου

Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM), Ορθοφωτοχάρτες(Ελληνικό Κτηματολόγιο-ΥΠΕΝ)

Τα συγκεκριμένα στοιχεία διατίθενται στους μελετητές από το ΤΕΕ ως Αναθέτουσα Αρχή

 

Γραμμές αιγιαλού και παραλίας, Κτηματολογικά στοιχείαΚεντρική & Περιφερειακές Κτηματικές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών

Ελληνικό Κτηματολόγιο

 

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Σ.Δ.Κ.Π.), Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (Σ.Δ.Λ.Α.Π.), Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά συστήματα, Περιοχές υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, Ευπρόσβλητες περιοχές (Οδηγία Νιτρικών), Ευαίσθητες περιοχές (διαχείρισης αστικών λυμάτων),

Προστατευόμενα Υδατικά Συστήματα, Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) - (Γενική Δ/νση Υδάτων  Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων)
Οριοθετήσεις ρεμάτωνΠεριφέρεια

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις- Δ/νσεις Υδάτων

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)

Αεροφωτογραφίες οικισμών  και χάρτες 1:5000Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.)
Διοικητικά και άλλα όρια—ΟικισμοίΌρια Περιφερειών, Όρια ΔήμωνΠεριφέρεια

Ελληνικό Κτηματολόγιο

Υπουργείο Εσωτερικών

 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων / προ του 1923Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων

 

 Δημόσια, Δημοτικά ακίνητα, Κοινόχρηστες ιδιοκτησίες και κοινωφελείς χώροι

 

Κτηματική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)

Υπουργείο Εσωτερικών (Γ. Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής)

Δήμοι

 

Υφιστάμενες χρήσεις και καλύψεις γηςΔεδομένα δασικών εκτάσεων (δάση – δασικές εκτάσεις, κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις), Δεδομένα Άγριας Ζωής, Θήρας και Βοσκής, Διαχείρισης,  Δασών, Εθνικών Δρυμών – Βοσκοτόπων, Δασοτεχνικών ΈργωνΔασαρχείο

Διευθύνσεις Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Βιομηχανικό/Βιοτεχνικό πάρκο (ΒΙ.ΠΑ/ΒΙΟ.ΠΑ.), Επιχειρηματικά πάρκα, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομή, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.)Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.)
Κηρυγμένοι και μη αρχαιολογικοί  χώροι, ιστορικοί τόποι & στοιχεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντοςΥπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) -  Κεντρικές & Περιφερειακές Υπηρεσίες

ΥΔΟΜ

Κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων και λοιπά στοιχεία πολιτιστικού ενδιαφέροντοςΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργειας

Υπουργείο Εσωτερικών -Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΥΔΟΜ

Περιοχές εξόρυξης, Στοιχεία για εγκατάσταση SEVESO,

Γεωργική δραστηριότητα, Είδη καλλιεργειών, Καλλιεργήσιμες εκτάσεις, Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας,

Κτηνοτροφική δραστηριότητα, Αλιευτική δραστηριότητα,

Αρδευόμενες εκτάσεις, Παροχή στοιχείων για ΧΑΔΑ,

Στατιστικά στοιχεία πυρκαγιών, Προγράμματα αντιπυρικής προστασίας, Καταφύγια θηραμάτων, Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, Χωρικά στοιχεία καλλιεργειών - κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και χρήσεων

 

Περιφέρεια

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)

 

 

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.),Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)
Δεδομένα για  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Μεταλλεία, Αδειοδοτημένες λατομικές ζώνες, Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.), Άδειες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων και μη αποβλήτων, Αποκατάσταση χώρων ή εγκαταστάσεων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα, Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.)Περιφέρεια

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας (ΔΙΠΕΧΩ)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)

 

Στατιστικά στοιχεία σχολικών μονάδωνΔήμος

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.)

 Δημόσια ακίνητα, Ακίνητα ΕΟΤ, Απαλλοτριώσεις, Ανταλλάξιμα και Δημόσια Κτήματα, Κοινωφελείς Περιουσίες, Δημόσια κτήματα,

Στοιχεία Απαλλοτριώσεων και ιδιοκτησιών ΟΣΕ 

Εταιρεία Ακίνητων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.)

Υπουργείο Οικονομικών

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

 Στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εκτάσεις ιδιοκτησίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.)Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  (Υ.ΕΘ.Α.)

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Θεσμικό πλαίσιο χρήσεων και δεδομένα δόμησηςΟικοδομικές άδειες και δηλώσεις αυθαιρέτωνΥπηρεσία Δόμησης,

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Δεδομένα Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Γενικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, Θέματα ΤοπίουΔήμος

Περιφέρεια

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)

Μελέτες  Μορφολογικών  Κανόνων  Δόμησης  &  Αρχιτεκτονικής

 

Υ.Π.ΕΝ.
Περιοχές ΥδρογονανθράκωνΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)
Δίκτυα Υποδομών Επικοινωνίας και Μετακινήσεων Οδικό δίκτυο, και λοιπά δίκτυα Μεταφορών (σταθερής τροχίας, αεροδρόμια, υδατοδρόμια)

 

Δήμος

Περιφέρεια

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.)

 

ΚΥΤ (Κέντρα Υψηλής Τάσης) - Σταθμοί - Υποσταθμοί ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ, Εναέριο Δίκτυο Μεταφοράς Ρεύματος Υψηλής Τάσης, το Υπόγειο Δίκτυο Μεταφοράς Ρεύματος Υψηλής Τάσης, Υποθαλάσσιο δίκτυο Μεταφοράς ΡεύματοςΦορείς Μεταφοράς Ενέργειας

Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.)

Απαλλοτριώσεις τεχνικών έργωνΥπουργείο Υποδομών& Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.)

(Δ/νση Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής)

Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, Διαχείριση και δίκτυα όμβριων, Δίκτυο φυσικού αερίουΔήμος

Φορείς Δικτύων Ύδρευσης

Φορείς Φυσικού Αερίου

Εταιρεία ΎΔρευσης Αποχέτευσης Πρωτευουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.)

Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης(Ε.Υ.Α.Θ.)

Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.)

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.)

Στοιχεία δρομολογίων & επιβατικής κίνησης

Δεδομένα για τουριστικές δραστηριότητες (αριθμό κλινών, Ξενοδοχείων, Κάμπινγκ και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων, Μαρίνες, τουριστικοί λιμένες, ΠΟΤΑ, Σύνθετα Τουριστικά, Αεροδρόμια, ελικοδρόμια)

 

Λιμενική αρχή

Οργανισμοί Λιμένων

Αεροδρόμιο

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.),

Hellenic Train Α.Ε.

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος A. (Ο.Σ.Ε.)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)

Υπουργείο Τουρισμού

Ζώνες ΛιμένωνΟργανισμοί Λιμένων

 

 

Μελέτες και επεκτάσεις των υφιστάμενων Αεροδρομίων

Στοιχεία για τις ζώνες διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, ζώνες προσέγγισης των αεροπλάνων

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) 

Fraport Greece

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)

Ψηφιακές ΥποδομέςΕθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
Αρδευτικά συλλογικά δίκτυα, Υδροληψίες, Φράγματα άρδευσης

Υδροηλεκτρικά έργα

 

 

Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ,ΓΟΕΒ)

Όμιλος ΔΕΗ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)

Πρόσθετα δεδομέναΔεδομένα απογραφής 2011 (Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Χαρακτηριστικά κατοικιών – νοικοκυριών, Οικονομικά χαρακτηριστικά, Μετανάστευση)Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Μετεωρολογικά δεδομέναΕθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δεδομένα αστικών αποβλήτων, Σχέδια και υποδομές Διαχείρισης ΑπορριμμάτωνΦορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)

Δήμος

Περιφέρεια

Δεδομένα για τις Προστατευόμενες περιοχές και την κλιματική αλλαγήΟργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)
 Υλοποιούμενα ή υπό ένταξη έργα και προγράμματα ανάπτυξηςΔήμος

Περιφέρεια

 Γεωτεχνικός & Γεωλογικός Χάρτης, Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

 

Ενεργά ρήγματα

Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ)

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.)

Η μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) αποτελεί εξαιρετικής σημασίας πολεοδομικό εργαλείο, δεδομένου ότι με αυτήν επιτυγχάνεται η αφαίρεση Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) από «ακίνητα προσφοράς συντελεστή δόμησης» του άρθρου 70 του ν. 4495/2017 στα οποία δεν μπορεί να ασκηθούν - μερικώς ή ολικώς - τα δικαιώματα δόμησης που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την περιοχή, και η εν συνεχεία προσθήκη του σε «ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης» του άρθρου 71, τα οποία εμπίπτουν σε Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ.) που θεσμοθετούνται για το σκοπό αυτό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου. Οι πολεοδομικές μελέτες για τον καθορισμό Ζ.Υ.Σ. εκπονούνται βάσει της υπ’ αριθμ. 72508/1890/ 29.07.2021 Υπ. Απόφασης «Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. - άρθρο 72 του ν.4495/2017)» (Β΄ 3544). Όπως ορίζεται στην ανωτέρω Υπ. Απόφαση, «….. η μελέτη καθορισμού Ζ.Υ.Σ. εκπονείται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων των άρθρων 7 ή 8 αντιστοίχως του ν. 4447/2016 της εκάστοτε περιοχής, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες ………. . Στην περίπτωση που η διερεύνηση και η πρόταση καθορισμού Ζ.Υ.Σ. περιλαμβάνεται στο μελετητικό αντικείμενο εκπονουμένου ΤΠΣ ή ΕΠΣ κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 7 και 8 αντιστοίχως του ν. 4447/2016, οι οριζόμενες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζονται ομοίως, τα κεφάλαια δε της μελέτης της ενότητας ΙΙ (ΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ζ.Υ.Σ.) που ακολουθούν, ενσωματώνονται αναλόγως στη μελέτη του ΤΠΣ ή ΕΠΣ, σύμφωνα με τη δομή που καθορίζουν οι αντίστοιχες προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών ΤΠΣ ή ΕΠΣ. Ομοίως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τις Ζ.Υ.Σ. ενσωματώνονται στη δέσμη των προτεινομένων ρυθμίσεων της μελέτης του ΤΠΣ ή ΕΠΣ και η θεσμοθέτησή τους προωθείται ενιαία για την εκάστοτε περιοχή αναφοράς, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης του σχετικού π.δ. έγκρισης του ΤΠΣ ή ΕΠΣ».

Το ΥΠΕΝ, με την υπ’ αριθμ. 59447/12/09.06.2022 Υπ. Απόφαση «Κατάρτιση και έγκριση του ΣΤ΄ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Ζώνες Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «SUB3. Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» (Β΄ 2931), έχει προωθήσει την εκπόνηση μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. σε σαράντα δύο (42) Δήμους της χώρας και ειδικότερα στις αναφερόμενες Δημοτικές Ενότητες αυτών, όπως παρατίθενται στο άρθρο 2 της ανωτέρω Υ.Α.  

Βάσει των ανωτέρω, επισημαίνονται τα εξής:

Ι.  Εφόσον για την περιοχή μελέτης έχει προωθηθεί αυτοτελής μελέτη καθορισμού Ζ.Υ.Σ., η μελέτη ΤΠΣ (ή ΕΠΣ) θα ενσωματώσει τις σχετικές ρυθμίσεις αυτής, είτε περιέχονται σε ήδη εκδοθέν Π. Δ/γμα καθορισμού Ζ.Υ.Σ., είτε περιλαμβάνονται στις προτάσεις ολοκληρωμένης μελέτης καθορισμού Ζ.Υ.Σ. Στη 2η περίπτωση, ο καθορισμός Ζ.Υ.Σ. δύναται να συντελεστεί με την έκδοση του Π. Δ/γματος έγκρισης του ΤΠΣ (ή ΕΠΣ), κατόπιν οδηγιών του Κυρίου του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής.

ΙΙ.  Στην περίπτωση που στην περιοχή μελέτης του Αναδόχου δεν έχει προωθηθεί αυτοτελής μελέτη καθορισμού Ζ.Υ.Σ., ο μελετητής του ΤΠΣ (ή ΕΠΣ) οφείλει καταρχήν να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις συνολικές ανάγκες για Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης από «ακίνητα προσφοράς συντελεστή δόμησης» του άρθρου 70 του ν. 4495/2017, τα οποία εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης του, κατόπιν συλλογής στοιχείων όσον αφορά το πλήθος και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων που έχουν τεθεί σε καθεστώς προστασίας (διατηρητέα βάσει του ΓΟΚ / ΝΟΚ, νεώτερα μνημεία του αρχαιολογικού νόμου), τυχόν δεσμεύσεις δόμησης σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, καθώς και υπό απαλλοτρίωση κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, όπως ειδικότερα αναπτύσσεται στην Υ.Α. Τεχνικών προδιαγραφών μελετών Ζ.Υ.Σ.

Περαιτέρω: Στην παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.4495/2017 ορίζονται τα εξής: «2. Ο τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) αντιστοιχεί στα δομήσιμα τετραγωνικά μέτρα που δεν επιτρέπεται να οικοδομηθούν στο ακίνητο προσφοράς συντελεστής δόμησης, μετά από την έκδοση κανονιστικής ή ατομικής διοικητικής πράξης που περιορίζει τη δόμηση επ' αυτού. Ο ανωτέρω τίτλος, μπορεί να αξιοποιηθεί σε ακίνητο υποδοχής συντελεστή δόμησης που βρίσκεται εντός του αυτού ή όμορου δήμου της ίδιας περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας, σύμφωνα με τη διαδικασία και με τις προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου». Σημειώνεται επιπροσθέτως ότι τα ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης, βάσει νομολογίας του ΣτΕ, πρέπει να αναζητούνται πρωτίστως εντός του ίδιου δήμου στον οποίο εμπίπτει το ακίνητο προσφοράς συντελεστή.

Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος, μετά τη διερεύνηση και αξιολόγηση των συνολικών αναγκών όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της μελέτης ΤΠΣ (ή ΕΠΣ) υποχρεούται να ακολουθήσει και τη διαδικασία καθορισμού Ζώνης / Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης εντός των ορίων του δήμου / δήμων της περιοχής μελέτης του, κατόπιν έγκρισης και οδηγιών του Κυρίου του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων  που δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ΖΥΣ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο  72 παρ.5 του ν.4495/17 ως ισχύει. 

Με μέριμνα του Υ.Π.ΕΝ. ή του οικείου Δήμου  που κινεί τη διαδικασία εκπόνησης του ΤΠΣ, επιδιώκεται η συμμετοχή των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς και όλων των πολιτών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε της παρ.1  του άρθρου 5 του ΠΔ 90/2018 (ΦΕΚ162Α), διαδικασία την οποία ο μελετητής παρακολουθεί και συνδράμει.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά την εκπόνηση ΕΠΣ με αναθέτουσα αρχή Δημόσιο Φορέα, τα οποία αναφέρονται σε εκτεταμένες γεωγραφικές ενότητες ή και Δημοτικές Ενότητες ή Δήμους και εξομοιούνται εν τοις πράγμασι με ΤΠΣ.

Σύμφωνα με τις Διακηρύξεις των διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν – πέραν του απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού για τις κατηγορίες μελετών 01, 02, 13, 16, 20, και 27 – να υποστηρίζονται από Ομάδα μελέτης (με Διπλ. Μηχανικό, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Διπλ. Μηχανικό/Συγκοινωνιολόγο) και από Εμπειρογνώμονες (κατά περίπτωση από πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης χωρικών και οικονομικών δεδομένων, Δασολόγο, Χημικό Μηχανικό, καθώς και από Δικηγόρο). Η συμμετοχή και ο ρόλος εκάστου των ανωτέρω αποσκοπεί στην αρτιότητα και τη μέγιστη δυνατή πληρότητα των παραδοτέων, προκειμένου η μετέπειτα θεσμοθέτηση της μελέτης υπό την μορφή Πρ. Δ/γματος να μην αφήνει κενά ή μη επαρκή τεκμηρίωση των προτεινομένων επί μέρους ρυθμίσεων. Ειδικότερα:

 

Α.5.I   Διπλωματούχος Μηχανικός

Η συμμετοχή του ανωτέρω στην Ομάδα μελέτης, με ιδιαίτερη εμπειρία στην έκδοση Οικοδομικών αδειών και στην εφαρμογή των εκάστοτε ισχυόντων όρων δόμησης και περιορισμών, έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, διερεύνηση, αξιολόγηση και τροφοδότηση της πολεοδομικής μελέτης με προτάσεις σχετικά με τους ισχύοντες όρους δόμησης στην περιοχή μελέτης, ειδικότερα σε σχέση με τα εξής ζητήματα:

Ι.1  Σε ορισμένες περιοχές, οι ισχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης εγκλωβίζουν την απαιτούμενη συνθετική ευελιξία του μελετητή κατά την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, οδηγώντας έτσι στην ανέγερση κτιρίων με τυποποιημένη ογκοπλασία και περιορισμένο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο. Τούτο επιτείνεται από την συνήθη τάση να εξαντλείται ο θεσμοθετημένος Συντελεστής Δόμησης. Παράλληλα, παρουσιάζεται το φαινόμενο – παρά τις σχετικές προβλέψεις του ΝΟΚ – να καθίσταται δυσχερής, αν όχι αδύνατος, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των νέων κατασκευών. Για όλες τις περιπτώσεις που ανακύπτουν τα αναφερόμενα προβλήματα, ο Διπλωματούχος Μηχανικός μπορεί να προτείνει τρόπους αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της εκπονούμενης πολεοδομικής μελέτης, με ενδεχόμενη τροποποίηση των ισχυόντων όρων δόμησης. Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις του δεν μπορούν να περιλαμβάνουν τροποποίηση ειδικά του ΣΔ, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό / θεμελιώδες αντικείμενο της πολεοδομικής μελέτης.

Ι.2 Σε ορισμένες περιοχές όπου σε βάθος χρόνου έχουν εφαρμοστεί διάφορα καθεστώτα δόμησης και όροι δόμησης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ακύρωσης νέων Οικοδομικών αδειών με δικαστικές αποφάσεις, θέτοντας έτσι εν αμφιβόλω τον ισχύοντα πολεοδομικό κανονισμό. Τούτο δημιουργεί ανασφάλεια περί το εφαρμοστέο πλαίσιο δόμησης, με επακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες αλλά και το δομημένο περιβάλλον (ημιτελείς οικοδομές κλπ.). Ο Διπλωματούχος μηχανικός, με γνώμονα το ιστορικό της πολεοδομικής ανάπτυξης και εξέλιξης των εν λόγω περιοχών, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που έχουν εισαχθεί στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο για τη δόμηση, μπορεί να προτείνει – με την προσήκουσα πάντα τεκμηρίωση – τον εκάστοτε κατάλληλο πολεοδομικό κανονισμό, είτε με τροποποίηση των ισχύοντος πλαισίου, είτε με διατήρηση αυτού, προκειμένου να ενσωματωθεί στις προτάσεις της πολεοδομικής μελέτης στο πλαίσιο του εκπονούμενου ΤΠΣ. Οι εν λόγω τεκμηριωμένες προτάσεις θα διασφαλίσουν το αναγκαίο και ασφαλές θεσμικό πλαίσιο δόμησης στην περιοχή με την έγκριση του σχετικού Π. Δ/γματος έγκρισης του ΤΠΣ.

Με τη συμβολή του εν λόγω Διπλ. Μηχανικού, αλλά και του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στη συνέχεια, επιχειρείται η συνδυαστική μελετητική προσέγγιση πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής, πεδίο στο οποίο διαχρονικά έχουν παρατηρηθεί σημαντικά ελλείματα.

 

Α.5.II   Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ο Αρχιτέκτονας μηχανικός θα διαθέτει γενική εμπειρία και ειδική εμπειρία σε θέματα παραδοσιακών συνόλων και κτιρίων, η συμμετοχή του δε στην Ομάδα μελέτης έχει ως αντικείμενο:

ΙΙ.1  την καταγραφή, διερεύνηση, αξιολόγηση και τροφοδότηση της πολεοδομικής μελέτης του ΤΠΣ με προτάσεις σχετικά με τους ισχύοντες ειδικούς όρους δόμησης και λοιπούς κανόνες και μορφολογικούς περιορισμούς των δομημένων συνόλων που εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης και έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας ως παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα (παραδοσιακά τμήματα πόλεων), ιστορικοί τόποι ή αρχαιολογικοί χώροι. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά δεόντως τεκμηριωμένες και να έχουν ως γνώμονα τη διαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα των συνόλων, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, την πολεοδομική εξυγίανση και τη διασφάλιση καταλλήλων συνθηκών διαβίωσης. Οι προτάσεις του Αρχιτέκτονα μηχανικού μπορούν να τροποποιούν και να βελτιώνουν τους ήδη θεσμοθετημένους όρους και περιορισμούς δόμησης των προστατευομένων περιοχών, αλλά και να υποστηρίζουν τη διατήρηση του ισχύοντος πολεοδομικού κανονισμού όταν διαπιστώνεται έλλειψη επαρκών στοιχείων που θα οδηγούσαν σε προτάσεις για την τροποποίησή του. Σημειώνεται πάντως ότι η τροποποίηση «επί το ευμενέστερον» ισχυόντων περιορισμών και κανόνων, εκλαμβάνεται κατά κανόνα ως «απομείωση προστασίας», τυχόν δε σχετικές προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με ιδιαιτέρως ισχυρή τεκμηρίωση κατά περίπτωση (όπως πχ. διαπίστωση μη επαρκούς μελέτης ή «οριζόντιας» επιβολής των όρων δόμησης και μορφολογικών περιορισμών κατά το χρόνο θεσμοθέτησής τους).

ΙΙ.2  τη διερεύνηση, αξιολόγηση και τροφοδότηση της πολεοδομικής μελέτης του ΤΠΣ με προτάσεις σχετικά με την τυχόν υπαγωγή νέων περιοχών και συνόλων σε καθεστώς προστασίας και τις σχετικές ρυθμίσεις, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4067/2012. Προς υποβοήθηση του έργου του, ο εν λόγω Αρχιτέκτονας μηχανικός θα πρέπει να αντλήσει πληροφορίες και κατευθύνσεις από τις μελέτες Μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής που εκπονήθηκαν για 23 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας κατόπιν αναθέσεων του ΥΠΕΝ την περίοδο 2013 – 2016, εφόσον για την περιοχή του εκπονούμενου ΤΠΣ έχει εκπονηθεί αντίστοιχη μελέτη. Οι διαθέσιμες μελέτες Μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΝΟΝΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

1ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣ
2»ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ
3»ΕΒΡΟΥ
4»ΞΑΝΘΗΣ
5ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
6»ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΣΠΟΡΑΔΩΝ
7»ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΙΘΑΚΗΣ
9»ΚΕΡΚΥΡΑΣ
10»ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
11ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
12»ΑΧΑΪΑΣ
13»ΗΛΕΙΑΣ
14ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
15»ΑΡΚΑΔΙΑΣ
16»ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
17ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣ
18»ΠΕΛΛΑΣ
19»ΠΙΕΡΙΑΣ
20»ΣΕΡΡΩΝ
21»ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
22ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΩ, ΡΟΔΟΥ
23 

»

ΑΝΔΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ, ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ, ΜΗΛΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΣΥΡΟΥ

 

ΣΗΜ.: Οι μελέτες τηρούνται στο αρχείο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Σύνδεσμος για λήψη των σχετικών αρχείων: ΜΕΛΕΤΕΣ  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΝΟΝΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

 

 Α.5.ΙΙΙ  Διπλωματούχος Μηχανικός (Συγκοινωνιολόγος)

Η συμμετοχή του Διπλ. Μηχανικού – Συγκοινωνιολόγου στην Ομάδα μελέτης, με εμπειρία σε θέματα πολεοδομικών μελετών και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αποσκοπεί στον ενιαίο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, με γνώμονα την αντιμετώπιση της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης, έχει δε ειδικότερα ως αντικείμενο:

ΙΙΙ.1 να συνδράμει με την τεχνογνωσία του το στελεχιακό δυναμικό της Ομάδας έργου, στη διαμόρφωση του χωρικού προτύπου και τη χωρική οργάνωση ανά Δημοτική Ενότητα.

ΙΙΙ.2 να διερευνήσει, αξιολογήσει και προτείνει για την κύρια μελέτη του ΤΠΣ, την κατάλληλη κυκλοφοριακή οργάνωση και τα δίκτυα μεταφορών, συνυπολογίζοντας τις λειτουργικές και αισθητικές επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν στο χώρο. Οι προτάσεις οφείλουν να βασίζονται στους πυλώνες της βιώσιμης κινητικότητας και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση της πρότασης σχεδιασμού οικιστικών υποδοχέων και περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Κύριας μελέτης ΤΠΣ στα ανωτέρω πλαίσια.

 

Α.5.IV  Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευση  (Σημ.: εφόσον η συμμετοχή του προβλέπεται στην εκάστοτε Προκήρυξη)

Ο εν λόγω επιστήμονας, με εμπειρία στην αξιολόγηση χωρικών και οικονομικών δεδομένων, καθώς και στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων του ν.3982/2011 ή του ν.2545/1997, έχει ως αντικείμενο:

ΙV.1 την εξέταση των ειδικών αναπτυξιακών συνθηκών που υπάρχουν, ή πρέπει να ενισχυθούν, ή και να δημιουργηθούν στην εξεταζόμενη περιοχή.

ΙV.2 την ανάλυση των συνεπειών (παραγωγικών, περιβαλλοντικών κλπ) και την υπόδειξη χωρικών αναδιαρθρώσεων  που θα συμβάλουν στην εξυγίανση περιοχών, καθώς και τη διερεύνηση νέων χώρων παραγωγικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν με όρους βιωσιμότητας και θα επιλεγούν  βάσει κριτηρίων της κείμενης νομοθεσίας (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας, ν.3982/11 κλπ).

Η συμμετοχή του ανωτέρω Εμπειρογνώμονα στην ανάλυση δεδομένων, στην παρουσίαση της κοινωνικοοικονομικής  ταυτότητας της περιοχής και στο Πρόγραμμα Εφαρμογής, κατά τις κείμενες προδιαγραφές, αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας.

 

Α.5.V  Δασολόγος  (Σημ.: εφόσον η συμμετοχή του προβλέπεται στην εκάστοτε Προκήρυξη)

Ο Δασολόγος, με εμπειρία σε δασοτεχνικά έργα, ή/και στην εκπόνηση μελετών δασικού ενδιαφέροντος, ή/και στη σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης ή/και την επιστασία επί δασικών θεμάτων, θα συνδράμει την ομάδα μελέτης, κατά την εκπόνηση της Κύριας μελέτης, σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία και αειφορική αξιοποίηση των δασών και των εν γένει δασωδών εκτάσεων που περιβάλλουν την περιοχή μελέτης, σύμφωνα με τις επιταγές της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
Ειδικότερα, η μελέτη του, ενδεικτικά, περιλαμβάνει:

V.1 Την περιγραφή υφιστάμενων ζωνών και εκτατικών χρήσεων και καλύψεων σε ό,τι αφορά τους τομείς δασοκομίας, κτηνοτροφίας και δασικής αναψυχής.

V.2 Την καταγραφή, αποτύπωση και περιγραφή εθνικών δρυμών, εθνικών πάρκων, μνημείων της φύσης, αισθητικών δασών και περιαστικών δασών και γενικότερα των δασών και δασικών εκτάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κυρωμένο ή αναρτημένο δασικό χάρτη της περιοχής μελέτης.

V.3 Την καταγραφή και αποτύπωση των εν δυνάμει οικιστικών ενοτήτων που βρίσκονται σε δασικές περιοχές.

V.4 Την αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος.

V.5 Την αξιολόγηση κινδύνων.

V.6 Την πρόταση σχεδιασμού αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών [πυρκαγιές κλπ].

V.7 Την πρόταση σχεδιασμού δασοτεχνικών έργων.

 

 Α.5.VI   Χημικός Μηχανικός   (Σημ.: εφόσον η συμμετοχή του προβλέπεται στην εκάστοτε Προκήρυξη)

Ο Χημικός Μηχανικός, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή της Οδηγίας Seveso ή/και στην εκπόνηση μελετών ασφαλείας σε επικίνδυνα και μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα εγκαταστάσεων που υπάγονται στην οδηγία Seveso, θα συνδράμει τον Ανάδοχο μελετητή, κατά την εκπόνηση της Κύριας μελέτης, σε ζητήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων Seveso.

Ειδικότερα, έχει ως αντικείμενο:

VI.1  τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στις περιπτώσεις που είτε υπάρχει εγκατάσταση Seveso στην περιοχή μελέτης ή οι κύκλοι επιρροής των ζωνών επιπτώσεων της εγκατάστασης Seveso τέμνουν την περιοχή μελέτης,

VI.2  την ενημέρωση των μελών της ομάδας για τις επιπτώσεις και τους κινδύνους που εγείρονται από τη λειτουργία της εγκατάστασης Seveso καθώς και για τα αναγκαία μέτρα πρόληψης που απαιτούνται, ώστε τα δεδομένα αυτά να ληφθούν υπόψη στον προσδιορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης Seveso και στα τμήματα που περιλαμβάνονται εντός των ζωνών επιπτώσεων αυτής.

 

Α.5.VII   Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Δικηγόρος, με ειδική εμπειρία σε Χωροταξικά και Πολεοδομικά θέματα, έχει ως αντικείμενο:

VIΙ.1 την συνεργασία με τα στελέχη του Αναδόχου μελετητή για την καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση των γενικών και ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην περιοχή μελέτης του ΤΠΣ, καθώς και τον εντοπισμό τυχόν αλληλοεπικαλύψεων οι οποίες προκαλούν δυσλειτουργίες στις διαδικασίες των εν γένει αδειοδοτήσεων. Βάσει της έρευνάς του, θα διαμορφώσει και τροφοδοτήσει την πολεοδομική μελέτη του ΤΠΣ με προτάσεις σχετικά με την επίλυση των αναγομένων στο θεσμικό επίπεδο προβλημάτων που θα εντοπιστούν, τα οποία δύναται να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

VΙΙ.2 τη σύνταξη του σχεδίου Π. Δ/γματος που θα περιλαμβάνει τις προτεινόμενες από τη μελέτη του ΤΠΣ ρυθμίσεις, βάσει προτύπου που θα χορηγηθεί από τον Κύριο του έργου.

Ο μελετητής,  κατά την αρχική φάση,  μεταξύ των λοιπών στοιχείων που θα πρέπει να αναζητήσει για την εκπόνηση του ΤΠΣ, πρέπει  να απευθυνθεί στην Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ή στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ, προκειμένου να πληροφορηθεί αν στην περιοχή μελέτης  του ΤΠΣ, έχει εγκριθεί ΕΠΣ κατ’ άρθρο 8 του ν.4447/2016, ή  είναι σε εξέλιξη διαδικασία έγκρισης ΕΠΣ ή έχει εκδοθεί προέγκριση ΕΠΣ  ή εκκρεμεί  σχετικό αίτημα, ή εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας για προέγκριση, ή αν υπάρχει πληροφορία περί εκκίνησης εκπόνησης στην περιοχή ΕΠΣ από ιδιώτη- φορέα.

Σε οποιαδήποτε από τις ως άνω περιπτώσεις, επιβάλλεται η επικοινωνία με τον αντίστοιχο μελετητή του ΕΠΣ, και η διαρκής αλληλοενημέρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογένεια στην πρόταση διαμόρφωσης των χώρων μελέτης, να αποφεύγονται ρυθμίσεις που  παρουσιάζουν αντιφατικότητα ή φέρουν σε σύγκρουση τις προβλεπόμενες χρήσεις στην περιοχή γειτνίασης του ΤΠΣ με το ΕΠΣ.

Η επικοινωνία μεταξύ των μελετητών κρίνεται  καθ΄ όλη την διάρκεια  της εκπόνησης των μελετών απολύτως αναγκαία, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα  δεδομένα των  υπό εκπόνηση μελετών και να εξασφαλίζεται η πολεοδομική συνοχή και η συνεκτικότητα του χώρου της περιοχής μελέτης.

Εφόσον προηγηθεί η έγκριση του ΕΠΣ ή είναι σε στάδιο θεσμοθέτησης, οι ρυθμίσεις του  υποχρεωτικά ενσωματώνονται στο ΤΠΣ .

 

Β.  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για την εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών προσωρινής οριοθέτησης υδατορεμάτων, όπου απαιτούνται, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  

 1. Πηγές υδρογραφικού δικτύου 

Για την αναγνώριση του υδρογραφικού δικτύου στις περιοχές, εντός των οποίων απαιτείται η οριοθέτηση των υδατορεμάτων, ο μελετητής λαμβάνει υπόψη ως χαρτογραφικό υπόβαθρο τους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (κλιμ. 1:5000) και αξιολογεί υδρολογικά δεδομένα που τυχόν είναι διαθέσιμα από άλλες πηγές προκειμένου να τα αξιοποιήσει.  

 

2. Περιεχόμενο φακέλου Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης Υδατορεμάτων 

Με γνώμονα την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4258/2014, ο φάκελος προσωρινής οριοθέτησης υδατορεμάτων εντός Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του ν.4759/2020 πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον: 

2.1  Υδραυλική μελέτη για το σύνολο της λεκάνης απορροής του υδατορέματος μέχρι του σημείου της προσωρινής οριοθέτησης, η οποία συντάσσεται από αρμόδιο μελετητή με βάση τη φυσική διαμόρφωση του υδατορέματος, χωρίς έργα διευθέτησης ή με τα νομίμως υφιστάμενα έργα διευθέτησης, σύμφωνα με την οποία γίνεται ο προσδιορισμός των γραμμών πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον πενήντα ετών. 

2.2. Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του προς οριοθέτηση υδατορέματος και των γραμμών πλημμύρας που προσδιορίστηκαν από την υδραυλική μελέτη, σε κατάλληλη κλίμακα. 

Για τη σύνταξη της υδραυλικής μελέτης και του τοπογραφικού διαγράμματος των παρ. 2.1 και 2.2 ανωτέρω, ισχύουν οι προδιαγραφές της υπ’ αριθ. οικ.140055/13-01-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 428/Β’2017). 

Ο φάκελος της μελέτης οριοθέτησης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στα χαρτογραφικά υπόβαθρα της παρ. 1 που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και ρητή δήλωση του μελετητή ότι εξετάστηκε διεξοδικά και οριοθετήθηκε το σύνολο του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής, εντός της οποίας απαιτείται η οριοθέτηση των υδατορεμάτων. 

3. Διευκρινίσεις για  υδατορέματα εντός των προς πολεοδόμηση, οικιστικών ή προοριζόμενων για παραγωγικές δραστηριότητες, περιοχών.  

3.1 Σύμφωνα με την παρ. 7.β του άρθρου 7 του ν.4447/2016 αλλά και την υπ’ αριθ. 72343/1885/28.07.2021 Υπ. Απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)» (Β΄ 3545) και ειδικότερα το κεφ. ΙΙ.1. αυτής, εφόσον στα εκπονούμενα Τ.Π.Σ. εντοπίζονται υδατορέματα που διασχίζουν νέες (προτεινόμενες) προς πολεοδόμηση περιοχές, δηλαδή περιοχές οικιστικές (ΟΙΚ) ή παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΠΕΔ), απαιτείται η προσωρινή οριοθέτηση των υδατορεμάτων εντός των ορίων των εν λόγω περιοχών. 

3.2 Εφόσον στα εκπονούμενα Τ.Π.Σ. εντοπίζονται υδατορέματα τα οποία διασχίζουν μη οριοθετημένους οικισμούς, κάτω των 2.000 κατοίκων ή προϋφιστάμενους του 1923, οι οποίοι οριοθετούνται για πρώτη φορά, απαιτείται η προσωρινή οριοθέτηση των υδατορεμάτων εντός των προτεινόμενων ορίων, μέσω των εκπονούμενων Τ.Π.Σ.. Η ως άνω απαίτηση προκύπτει: 

  • Από τις διατάξεις των παρ. 1 και 3.αγ του άρθρου 7 του ν.4447/2016, ως ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4759/2020, ως ισχύει, από το συνδυασμό των οποίων απορρέει ότι στο πλαίσιο εκπόνησης Τ.Π.Σ. οριοθετούνται οι μη οριοθετημένοι οικισμοί που περιλαμβάνονται εντός των εκπονούμενων Τ.Π.Σ. και 
  • Από τις διατάξεις της παρ. Ι.Β.10 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765/14-07-2022 Υ.Α. «Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών» (Β’ 3733), όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «…Σε περίπτωση που στην υπό μελέτη περιοχή υφίστανται μη οριοθετημένα ρέματα, συντάσσεται μελέτη προσωρινής οριοθέτησης τους, κατά τα αναφερόμενα στον ν. 4258/2014.». 

 

4. Υδατορέματα που γειτνιάζουν ή εφάπτονται με τις περιοχές της παρ.3 του παρόντος. 

Στην περίπτωση όπου στα εκπονούμενα Τ.Π.Σ. εντοπίζονται υδατορέματα που γειτνιάζουν ή εφάπτονται με τα προτεινόμενα όρια όλων των προαναφερόμενων περιοχών, η αναγκαιότητα ή μη της προσωρινής οριοθέτησης τους πρέπει να εξετάζεται από τους μελετητές των Τ.Π.Σ, με τον προσδιορισμό της ζώνης και του βαθμού επηρεασμού των εν λόγω περιοχών από τα εφαπτόμενα ή γειτνιάζοντα υδατορέματα, με συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στην υδραυλική λειτουργία τους (πχ. υδρολογία, τοπογραφία, γεωμορφολογία, γεωλογία κλπ). Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η προσωρινή οριοθέτηση, θα πρέπει να συντάσσεται σχετική έκθεση τεκμηρίωσης, ώστε να αιτιολογείται επαρκώς η αναγκαιότητα ή μη για την εκπόνηση μελέτης προσωρινής οριοθέτησης. Στην περίπτωση που προκύπτει τέτοια ανάγκη, τότε εκπονείται μελέτη προσωρινή οριοθέτησης μετά από έγκριση και τήρηση των σχετικών διαδικασιών εκτέλεσης της σύμβασης .    

5. Θεώρηση φακέλου Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης Υδατορεμάτων 

Σύμφωνα και με το κεφ. ΙΙ.1 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/28-07-2021 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (Τ.Π.Σ)» (ΦΕΚ 3545/Β/03-08-2021), η Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης των υδατορεμάτων, εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών συντάσσεται σύμφωνα με την  παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4258/2014. Κατά συνέπεια, η υδραυλική μελέτη και το τοπογραφικό διάγραμμα με τις προτεινόμενες γραμμές πλημμύρας, ελέγχεται και θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με την παρ. 2.3 αρ.5 ν.4258/2014. 

Για τις μελέτες ΤΠΣ, σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (3545/Β/2021), η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εκπονείται ως υποστηρικτική της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ, σε κλίμακα 1:25000 για το σύνολο της περιοχής μελέτης και 1:10000 για τις προς πολεοδόμηση περιοχές και τους οικισμούς που οριοθετούνται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της υπ’ αρ. 37691/12.09.2007 (Β’ 1902) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον η περιοχή δεν καλύπτεται από μελέτη της προηγούμενης περιόδου σχεδιασμού μέσω ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

Για τις μελέτες ΕΠΣ, που αναφέρονται σε εκτεταμένες γεωγραφικές ενότητες ή και Δημοτικές Ενότητες ή Δήμους και εξομοιούνται τοις πράγμασι με ΤΠΣ ισχύουν αντιστοίχως τα όσα αναφέρονται παραπάνω.

Παρατηρούνται περιπτώσεις όπου τα όρια μεταξύ Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων τελούν υπό αμφισβήτηση, είτε η αμφισβήτηση αυτή έχει αχθεί στην κρίση των αρμοδίων δικαστηρίων είτε όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η επικοινωνία των μελετητών των εκατέρωθεν εκτάσεων και η συνεργασία τους, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρουόμενες χρήσεις ή χωροταξικές ασυμβατότητες.

 

Γ.  ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αντικείμενο του παρόντος είναι η παροχή κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση των παραδοτέων των γεωχωρικών δεδομένων που συντάσσονται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και συγκεκριμένα με το Παράρτημα Δ του ΦΕΚ 3545/Β/03.08.2021.

 1. Παραδοτέα γεωχωρικών δεδομένων των μελετών

Ο Ανάδοχος της μελέτης υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της μελέτης σε ψηφιακή μορφή, καθώς και το σύνολο των χαρτών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή.

Για τις ψηφιακές παραδόσεις χαρτών και γεωχωρικών δεδομένων θα ακολουθηθούν τα εξής:

Μορφότυπος και συμβολισμός γεωχωρικών θεματικών επιπέδων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των γεωχωρικών θεματικών επιπέδων (layers) που θα παράγει / χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση της μελέτης σε ανοικτούς μορφότυπους και να λάβει υπόψη οι διατάξεις του ν. 3882/2010 και το σύνολο της νομοθεσίας για τα δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, τα γεωχωρικά δεδομένα θα παραδίδονται:

  • οργανωμένα σε θεματικά επίπεδα (layers) ανά Στάδιο μελέτης σε μορφότυπο .shp (με τα αναγκαία συνοδευτικά αρχεία). Η παρούσα συνοδεύεται από πρότυπα (templates) των παραδοτέων αρχείων. ΠΡΟΤΥΠΑ (TEMPLATES) ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
  • Προκειμένου οι χάρτες να έχουν οπτική́ ομοιομορφία, τα θεματικά επίπεδα θα πρέπει να ακολουθούν μια κοινή́ μορφή́ συμβολισμού́. Συνεπώς, μαζί με τα αρχεία .shp θα παραδίδονται και τα αντίστοιχα αρχεία συμβολισμού́ σε μορφότυπο *.lyr, (ΕSRI ArcGIS) ή *.qml (QGIS layer style file). Η παρούσα συνοδεύεται από πρότυπα (templates) αρχείων συμβολισμού.

Προβολικό σύστημα

  • το προβολικό σύστημα που θα αποδοθεί το σύνολο των παραδοτέων ψηφιακών θεματικών επιπέδων και χαρτών (vector - raster) θα είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ ‘87).

Πρότυπο - Κωδικοποίηση χαρακτήρων

  • Οι ελληνικοί χαρακτήρες, που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις μορφές των δεδομένων, θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ 928 και η κωδικοποίηση (code page) θα είναι σε ISO 8859-7 ή UTF8.

Ψηφιακοί χάρτες

  • η χαρτογραφική απεικόνιση γίνεται με χρήση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
  • Ο Ανάδοχος πλέον των ψηφιακών γεωχωρικών θεματικών επιπέδων, θα παραδώσει και τα ψηφιακά αρχεία έργου (project files), που θα χρησιμοποιήσει για την σύνθεση των χαρτών (π.χ. qgs/qgz, mxd ή ισοδύναμο), ώστε να είναι δυνατή η άμεση περαιτέρω επεξεργασία των χαρτών.

Πρόσθετα στοιχεία

  • πρόσθετα αρχεία τεκμηρίωσης (φωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα, σκαριφήματα, έγγραφα) θα παραδίδονται ως ψηφιακά αρχεία εικόνας (tiff, jpeg, bmp κλπ).

 

2. Δομή Περιγραφικών Δεδομένων των θεματικών επιπέδων μελετών ΤΠΣ

Για τα Στάδια της Ανάλυσης και της Πρότασης της κάθε μελέτης ΤΠΣ, ορίζεται πλήθος θεματικών επιπέδων (layers) (βλ. Παράρτημα Δ του ΦΕΚ 3545/Β/03.08.2021) για τα αρχεία διανυσματικής πληροφορίας (vector) που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των μελετών, και για όσα παραχθούν από αυτές.

Τα θεματικά επίπεδα συνοδεύονται από κατάλογο/ πίνακα ιδιοτήτων ενσωματώνοντας το σύνολο της περιγραφικής πληροφορίας που κρίνεται απαραίτητη για την χαρτογραφική απεικόνισή τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιγραφικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιγραφικά δεδομένα των θεματικών επιπέδων.

Γεωχωρικά Δεδομένα.docx

 

ΚΟΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Κατά την εκπόνηση των μελετών και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να αναφύονται ζητήματα τα οποία χρήζουν αποσαφηνίσεων και κατευθύνσεων. Πολλά εξ αυτών είναι εύλογο να είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και να αφορούν περισσότερους του ενός μελετητές. Προς τον σκοπό της ενιαίας αντιμετώπισης των εν λόγω ζητημάτων, δημιουργήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ ειδική ιστοσελίδα στην οποία, με μέριμνα της Γεν. Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, θα αναρτώνται ερωτήματα γενικότερου ενδιαφέροντος των Επιτροπών Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, ή και των μελετητών, καθώς και οι σχετικές απαντήσεις / διευκρινίσεις του Κυρίου του έργου. Τα ως άνω ερωτήματα θα πρέπει να είναι περιεκτικά και συνοπτικά και θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση polsxedia@ypen.gr

Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθούν επί ουσιωδώς ομοίων ζητημάτων, διαφορετικές κατά περιοχή και μελετητή προσεγγίσεις, ώστε να επιτυγχάνεται  η ενιαία και ορθή εφαρμογή  της νομοθεσίας που διέπει τις σχετικές μελέτες, προς όφελος του όλου εγχειρήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού και της ομαλής και επιτυχούς  ολοκλήρωσης αυτού.

Διευκρινίζεται ότι η ύπαρξη της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά επιβοηθητικό/ διευκρινιστικό  χαρακτήρα και  δεν υποκαθιστά τις αρμοδιότητες των τριμελών Επιτροπών Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, αλλά αποσκοπεί στη διευκόλυνσή τους, όπως και των μελετητών, με γνώμονα τα προαναφερθέντα.