Εκθέσεις και υφιστάμενη κατάσταση

 

Οι ετήσιες απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο στη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και συνεισφέρουν στη διαδικασία παρακολούθησης των μέτρων που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε διάφορους τομείς, όπως την ενέργεια, όπου συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορές, τις βιομηχανικές διεργασίες, τη γεωργία, τα απόβλητα ή την ενίσχυση των απορροφήσεων, όπως για παράδειγμα στον τομέα χρήσης γης-αλλαγή χρήσης γης και δασοπονία.

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη των εθνικών εκπομπών/απορροφήσεων των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2022, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση απογραφής που υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2024 και είναι διαθέσιμη εδώ

 

 

Στις απογραφές περιγράφονται οι μέθοδοι υπολογισμού των εκπομπών, παρουσιάζονται τα δεδομένα δραστηριότητας και οι συντελεστές εκπομπής που χρησιμοποιήθηκαν και υπολογίζεται η αβεβαιότητα κατά την εκτίμηση των εκπομπών. Κατά την απογραφή εφαρμόζονται οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών Intergovernmental Panel on Climate Change  (IPCC 2006 GLs)

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας, εκθέσεις υποβάλλονται προς,

1. Τη γραμματεία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και είναι κυρίως οι παρακάτω:

  • Εθνική έκθεση απογραφής (National Inventory Report) που υποβάλλεται κάθε χρόνο («έτος Χ») μέχρι τις 15 Απριλίου, όπου υπολογίζονται σε εθνικό επίπεδο οι ανθρωπογενείς εκπομπές από πηγές καθώς και οι απορροφήσεις από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου για το έτος Χ-2. Η τελευταία έκθεση που υποβλήθηκε το 2023 και αφορά τις εκπομπές για το 2021, είναι διαθέσιμη εδώ.
  • Εθνική έκθεση επικοινωνίας (National Communication) που υποβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών, και περιέχει κυρίως πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. Η πιο πρόσφατη έκθεση, η 8η εθνική έκθεση επικοινωνίας (NC8) είναι διαθέσιμη εδώ.
  • Διετής Έκθεση (Biennial Report) που υποβάλλεται κάθε δύο χρόνια, με πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τους στόχους μείωσης που έχουν τεθεί, την πρόοδο που έχει συντελεστεί για την επίτευξη των στόχων, τις προβλέψεις μελλοντικών εκπομπών και της οικονομικής, τεχνολογικής υποστήριξης που παρέχεται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η πιο πρόσφατη έκθεση, η 5η διετής έκθεση (BR5) είναι διαθέσιμη εδώ.

2. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 και αναρτώνται εδώ.

Αυτές είναι κυρίως οι παρακάτω:

  • Πίνακες Κοινής Αναφοράς (CRF tables) που περιέχουν τους υπολογισμούς των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά κατηγορία, καθώς και οι απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 7.1 και 7.2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 καθώς και οι επαναϋπολογισμοί για τα προηγούμενα έτη μέχρι το 1990.
  • Εθνική Έκθεση σχετικά με τις στρατηγικές ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, όπου θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις της χώρας στον τομέα LULUCF (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της Απόφασης (ΕΕ) αριθ. 529/2013).
  • Έκθεση για πολιτικές και μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
  • Έκθεση για το Εθνικό Σύστημα για τις πολιτικές και τα μέτρα καθώς και για τις προβλέψεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 12 και άρθρου 13, παρ 1(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
  • Έκθεση εθνικών προβλέψεων  για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
  • Έκθεση για τις εθνικές δράσεις προσαρμογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
  • Ετήσια εθνική έκθεση απογραφής (National Inventory Report) των εκπομπών/ απορροφήσεων των αερίων του θερμοκηπίου της χώρας για το έτος Χ-2.
  • Ετήσια έκθεση κατά προσέγγιση απογραφής των αερίων του θερμοκηπίου  για το προηγούμενο έτος (Χ-1), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
  • Έκθεση για τη χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων και τη χρήση πιστωτικών μονάδων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
  • Έκθεση για την οικονομική και τεχνολογική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
  • Έκθεση που αφορά τη διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης με  αριθ. 529/2013/ΕΕ και το κεφ.4 του εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) 749/2014.

Από το 2021 οι παρακάτω εκθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1999/2018, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ:

  • Έκθεση σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και τα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1999/2018.
  • Έκθεση για το Εθνικό Σύστημα για τις πολιτικές και τα μέτρα καθώς και για τις προβλέψεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1999/2018.
  • Έκθεση εθνικών προβλέψεων  για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1(β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1999/2018.
  • Έκθεση για τις εθνικές δράσεις προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1999/2018.
  • Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατά προσέγγιση απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου  για το προηγούμενο έτος (Χ-1), σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1999/2018.
  • Έκθεση για τη χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1999/2018.
  • Έκθεση για την οικονομική και τεχνολογική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1999/2018

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επίσης δημοσιεύει ετησίως, απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία παρουσιάζει μία συνολική εικόνα των τάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ετήσιες Εθνικές Απογραφές Αερίων του Θερμοκηπίου(ΑτΘ) από το 2005