Κίνητρα Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Καθορισμός προσαύξησης συντελεστή απόσβεσης του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 αναφορικά με δαπάνες που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (ΠΟΛ: 1221/26.11.2018 ΦΕΚ Β’ 5597)

Υπόδειγμα έκθεσης τεκμηρίωσης εξοικονόμησης ενέργειας (για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013)

Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης (Ν. 4759/2020, άρθρο 115, ΦΕΚ Α’ 245)

Κίνητρα μείωσης ενιαίου ειδικού προστίμου, άρθρο 102, ν.4495/2017 (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10.11.2017, ΦΕΚ 3976 Β’)