Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Παρατίθεται “ΤΕΥΧΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” που καθορίζει τις προδιαγραφές και τα τελικά παραδοτέα της γεωγραφικής βάσης δεδομένων για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ),  καθώς και τα σχετικά πρότυπα των αρχείων αυτών.  Στόχος είναι η εισαγωγή της συλλεγόμενης πληροφορίας στη βάση δεδομένων και η διάθεση των στοιχείων αυτών προς όλους.

Στο εν λόγω Τεύχος περιγράφονται:

Ø  Κανόνες και κριτήρια για τη δημιουργία, επεξεργασία, έλεγχο και διαλειτουργικότητα των δεδομένων

Ø  Διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου χωρικών δεδομένων

Ø  Μοντέλα δεδομένων για κάθε κατηγορία (πχ. Οδικό δίκτυο, χρήσεις γης κλπ.)

Η γεωγραφική βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει τόσο τις θέσεις των φορτιστών και τα χαρακτηριστικά αυτών, όσο και το σύνολο των χωρικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο στάδιο της ανάλυσης για τον προσδιορισμό της θέσης των φορτιστών, όπως αυτά περιγράφονται στην Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (ΦΕΚ 4380/Β/2020).

Συνημμένα: