Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης

Στοιχεία για το Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (MCPD) (άρθρο 5 της ΚΥΑ οικ 6164/2018 (ΦΕΚ 1107Β)

Οι Δ/νσεις ΠΕΧΩΣ των Περιφερειών ενημερώνουν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Π.ΕΝ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mmmek.registryprv.ypeka.gr

29-5-2019
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – 2019

22-4-2019
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – 2019