Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης

Στοιχεία για το Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (MCPD) (άρθρο 5 της ΚΥΑ οικ 6164/2018 (ΦΕΚ 1107Β)

Οι Δ/νσεις ΠΕΧΩΣ των Περιφερειών ενημερώνουν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Π.ΕΝ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mmmek.registryprv.ypeka.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων