Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης

Στοιχεία για το Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (MCPD) (άρθρο 5 της ΚΥΑ οικ 6164/2018 (ΦΕΚ 1107Β)

Οι Δ/νσεις ΠΕΧΩΣ των Περιφερειών ενημερώνουν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Π.ΕΝ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mmmek.registryprv.ypeka.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σχετικό Έγγραφο (excel)
Επικαιροποίηση ΜΜΜΕΚ της ΠΚΜ

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – 2021

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – 2019

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Ηπείρου