Προγράμματα LIFE

Ξεκίνησε στις 2 Απριλίου 2020, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes (max. 10 σελ.) και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal.

Για το υποπρόγραμμα Climate Action η υποβολή θα γίνει σε ένα στάδιο (full proposal).

Προθεσμίες υποβολής των προτάσεων:

  • 14 Ιουλίου 2020: συνοπτικό υπόμνημα για Environment & Resource Efficiency (οδηγίες υποβολής αγγλικά – ελληνικά)
  • 16 Ιουλίου 2020: συνοπτικό υπόμνημα για Nature & Biodiversity (οδηγίες υποβολής αγγλικά – ελληνικά)
  • 16 Ιουλίου 2020: συνοπτικό υπόμνημα για Environment governance and information (οδηγίες υποβολής αγγλικά – ελληνικά)
  •  6 Οκτωβρίου 2020: πλήρης πρόταση για Climate Action (οδηγίες υποβολής αγγλικά – ελληνικά)

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ιστοσελίδα της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE

Συχνές Ερωτήσεις

Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 2018-2020

Εκδόθηκε το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2018-2020 (MultiAnnual Work Programme for 2018-2020, MAWP). Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την εν λόγω περίοδο είναι 1.657.063.000 € και πρόκειται να διατεθούν ως εξής:

  • 1.243.817.750 € για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον
  • 413.245.250 € για το Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα

Ένα από τα βασικά σημεία στο νέο πρόγραμμα είναι και η δυνατότητα για υποβολή προτάσεων σε δύο στάδια (two-stage approach) εκτός της συνήθους πρακτικής του ενός σταδίου (one-stage approach). Η επιλογή της διαδικασίας υποβολής, θα γίνεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και λειτουργικές δυσκολίες κάθε ετήσιας πρόσκλησης.

Για το 2018, η διαδικασία υποβολής προτάσεων σε δύο στάδια εφαρμόζεται μόνο για το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον». Αν η παραπάνω διαδικασία έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα μπορεί να εφαρμοσθεί τα επόμενα χρόνια και για τις προτάσεις στο υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα».

Για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων σε δύο στάδια, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο πρώτο στάδιο ένα συνοπτικό κείμενο (concept notes) έως 10 σελίδες όπου εκτός από τις απαραίτητες φόρμες των δικαιούχων του προτεινόμενου έργου, θα υπάρχει και μια συνοπτική περιγραφή του έργου καθώς και του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών. Τα έργα που θα υποβληθούν στο πρώτο στάδιο θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια της συνολικής ποιότητας της πρότασης και συνολικής προστιθέμενης αξίας για την Ε. Ένωση. Εφόσον το έργο  αξιολογηθεί και κριθεί επιλέξιμο τότε στο δεύτερο στάδιο θα υποβληθεί η πλήρης πρόταση του έργου.

Στο δεύτερο στάδιο τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ίδια όπως με τη διαδικασία του ενός σταδίου (one-stage approach).
Στα κριτήρια αξιολόγησης έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ως προς την κατηγοριοποίησή τους και  δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των έργων.

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Ο νέος κανονισμός LIFE δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρόγραμμα LIFE για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική Δράση.

Ο προϋπολογισμός για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε  3,4 δισ. €.

Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

  • περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
  • φύση και βιοποικιλότητα
  • περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

και το σκέλος «Δράση για το κλίμα» (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει:

  • μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
  • προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Το πρόγραμμα LIFE εκτός από τα «παραδοσιακά έργα» όπως έργα πιλοτικά (καινοτόμα), επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και διάδοσης περιλαμβάνει επίσης μια νέα κατηγορία έργων, τα ολοκληρωμένα έργα , στρατηγικές και έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία θα λειτουργούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα και που θα χρηματοδοτούνται από κοινού  με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή.

Επίσης περιλαμβάνει έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού και προπαρασκευαστικά έργα.

Τουλάχιστον 55% του ποσού, που προορίζεται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων για το Περιβάλλον, θα χορηγείται σε μέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας.

Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης για όλα τα έργα κατά την πρώτη διάρκεια του προγράμματος (2014-2017) ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και για τη δεύτερη περίοδο (2018-2020) έως το 55%.

Για όλη τη διάρκεια του προγράμματος (2014-2020) για τα ολοκληρωμένα έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας, τα προπαρασκευαστικά έργα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στον τομέα προτεραιότητας «Φύση και Βιοποικιλότητα» ανέρχεται έως το 60% των επιλέξιμων δαπανών και έως το 75% των επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που αφορούν σε οικοτόπους ή είδη προτεραιότητας.

Πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της ΕΕ: http://ec.europa.eu/environment/life/ και στην ιστοσελίδα του LIFE CAPACITY BUILDING

Επικοινωνία, με την αρμόδια εθνική αρχή (national contact point):

Προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Υπουργείο:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ: